Czy przekraczam dozwoloną krytykę działań wójta, radnych oraz pracowników Gminy Lesznowola?

Jacek Barcikowski
Obywatelski Think Tank Lesznowola

Do:
Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska
Radni Gminy Lesznowola (wszyscy)
Pracownicy Urzędu Gminy Lesznowola oraz jej jednostek organizacyjnych – wszyscy.


PROŚBA

Na stronie internetowej gminy w treści dokumentu „Gospodarka odpadami. Raport Gminy cz. 3 – Podsumowanie” pojawiło się następujące stwierdzenie zastępcy wójta, Pani Pajewskiej-Iszczyńskiej:

„W przestrzeni publicznej często pojawiają się opinie krytyczne na temat działalności pracowników samorządowych czy radnych. Krytyka jest sprawą normalną (każdy ma bowiem prawo do wyrażania własnych opinii) i wpisaną w specyfikę wykonywanego zawodu. Jednakże pojawiające się w ostatnim okresie publikacje i komentarze przekraczają granicę dozwolonej krytyki, naruszając tym samym dobra osobiste Gminy, jej pracowników i radnych”.

Na początek pragnę poprosić wszystkich  pracowników i radnych gminy o przesłanie potwierdzenia, że Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska ma Państwa upoważnienie do kierowania wobec mieszkańców Gminy Lesznowola oskarżeń sformułowanych w powyższym cytacie (na mój adres poczty elektronicznej info@obywatelskithinktank.org ).

Z kontekstu wszystkich części w/w dokumentu można przypuszczać, iż uwaga ta dotyczy także mnie. W związku z tym, zwracam się do wszystkich osób, do których zaadresowałem niniejsze pismo, o przedstawienie własnego stanowiska w tej sprawie, tj. czy Pani wice-wójt wypowiedziała się w Państwa imieniu. Jeśli tak, to proszę o przesłanie  na mój adres mailowy podany wyżej cytatów z moich wypowiedzi, które według Państwa naruszały Państwa  dobra osobiste. Proszę też o wskazanie, które z  opublikowanych przeze mnie danych  uważacie Państwo za nieprawdziwe i dlaczego. Swój apel kieruję oczywiście także do Pani Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej.

Po otrzymaniu od Państwa wyżej wymienionych opinii odniosę się do nich. Jeśli faktycznie do zamieszczonych  przeze mnie w Internecie treści wkradły się jakieś błędy, sprostuję je, i przeproszę za ich popełnienie na tym samym forum, gdzie je opublikowałem. Podkreślam przy tym, że wszystko to co publikuję w Internecie, w tym na  stronie FB Obywatelski Think Tank Lesznowola, nie jest krytyką personalną żadnych osób, a jedynie wybranych ich decyzji i działań (ew. zaniechań) i ich wpływu na dobro lesznowolskiej społeczności.

Zapraszam także wszystkich Państwa do udziału w dyskusjach na forum grupy na Facebooku Obywatelski Think Tank Lesznowola. Możecie tam Państwo na bieżąco odnosić się do publikowanych na tym forum treści, zarówno przeze mnie, jak i innych mieszkańców naszej Gminy. Deklaruję przy tym, jako administrator tej strony, że dokładam wszelkich starań, aby eliminować z niej wszelkie powszechnie uznawane za obraźliwe dla kogokolwiek wypowiedzi.
Kieruję to pismo indywidualnie do wszystkich wymienionych na wstępie osób w dostępny dla mnie sposób, tj. poprzez  skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Lesznowola.  Mam nadzieję, że zostanie ono przekazane Państwu niezwłocznie.

Jacek Barcikowski

Nadchodzi tornado?

Wójt gminy ma prokuratorskie zarzuty i zakaz pełnienia swoich obowiązków. Zarzuty karne postawione zostały także jej byłym pierwszym zastępcom oraz skarbnik gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwały Rady Gminy w sprawie emisji 29 milionów złotych obligacji oraz korygujące budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Wkrótce dowiemy się jak potraktuje kolejne decyzje RG. Radni zatwierdzili horrendalne stawki opłat za wywóz śmieci będące wynikiem podejrzanego przetargu.
Czy to jednak tylko „wierzchołek góry lodowej”? Czy to co najgorsze w Lesznowoli dopiero się wydarzy? I dla kogo najgorsze? Dla wójta, urzędników, radnych czy mieszkańców Gminy? Osobiście myślę, że prawdziwe tornado dopiero nadejdzie. Oczywiście nie to pogodowe. I to w niezbyt odległej przyszłości, może nawet bardzo szybko. Dlaczego?
(więcej…)

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Cz.4. Co dalej?

Od kilku tygodni, gdy zacząłem publikować swoje opinie dotyczące zasadności horrendalnych podwyżek opłat za wywóz śmieci, spotykam się z pytaniami typu „I co możemy z tym zrobić?” Obawiam się jednak, iż niektóre osoby zadają tak naprawdę inne pytanie: „Czy ktoś za mnie może z tym coś zrobić?”
W tej części raportu przedstawię Państwu swoją opinię na temat tego, co może zrobić każdy z mieszkańców Lesznowoli w tej sprawie. Każdy, kto nie przyjmie postawy typu „jest jak jest, nie podoba mi się to, ale trudno, muszę się dostosować”.
Jak można więc zareagować na wprowadzone od 1 września astronomiczne podwyżki opłat za wywóz śmieci, w tym na decyzje, które do nich doprowadziły? Potencjalne działania mieszkańców można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczyłbym działania „polityczne”, a do drugiej prawne. Te pierwsze podejmowane przez pojedyncze osoby czy małe grupy mieszkańców jak dotąd nie przyniosły żadnych rezultatów. Radni odmawiają nawet wypełnienia swoich ustawowych obowiązków polegających m.in. na kontroli działalności wójta. Dlaczego? Czyżby wiedzieli, że jest ona niezgodna z prawem i interesami mieszkańców i nie chcą zajmować wobec tego faktu oficjalnego stanowiska? Czy obawiają się, że może być ono nawet podstawą do ich odpowiedzialności karnej? Rada Gminy zatwierdza bez powszechnych konsultacji społecznych wszystko, co podsunie jej wójt. Czy wobec tego istnieje szansa, że mieszkańcy mogą zmienić postawy choć części radnych?
(więcej…)

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Cz.3 – Przebieg i rozstrzygnięcie przetargu.

Przygotowując się do napisania tej części raportu, przeanalizowałem zarówno fakty, które miały miejsce przed ogłoszeniem przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola”, jak i sam jego przebieg. Korzystałem przy tym z informacji, które pozyskałem z takich źródeł jak strona BIP Gminy Lesznowola, oficjalna dokumentacja przetargowa, odpowiedzi na moje wnioski o udostępnienie informacji publicznej skierowane do różnych podmiotów. Dokonałem także szeregu kalkulacji bazujących na powyższych danych – część z nich przedstawiłem już we wcześniejszych częściach tego opracowania. W moim przekonaniu, ze wszystkich tych dokumentów wynika jasno, że postępowanie, o którym tu mowa, zostało przeprowadzone na szkodę mieszkańców Lesznowoli. Nie przesądzam przy tym, jakie były powody takich działań – czy wynikały one z przyczyn, które mogą być podstawą zarzutów karnych, czy  też innych (brak kompetencji, nieliczenie się z interesem mieszkańców itd).  O istnieniu tych pierwszych musiałaby oczywiście przesądzić ew. prokuratura, a następnie Sąd. Oceniając decyzje włodarzy Gminy (wójt, radni) należy jeszcze  podkreślić, iż mogli  oni unieważnić przetarg ze względu na zbyt wysokie zaproponowane w nim ceny. Mogli, ale z jakichś względów tego nie zrobili. Skąd wzięły się te moje tezy?  Ich źródłem są następujące okoliczności i argumenty:
(więcej…)