Jak Sąd Apelacyjny ocenił działalność władz Lesznowoli?

Poniżej możecie zapoznać się Państwo z pełną treścią uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego, który oceniał, czy krytyka decyzji władz Lesznowoli zawarta w raporcie Stowarzyszenia Kwiryta z 2016 roku była uzasadniona. Przypomnę, iż sprawa dotyczy procesu jaki został wytoczony Stowarzyszeniu przez Panią Wójt Lesznowoli, która twierdziła, że opinie i oceny zawarte w/w raporcie były bezpodstawne, a więc naruszały dobre imię Gminy (treść w/w raportu jest dostępna tutaj: raport cz 1 , raport cz. 2 ). Sąd I instancji wydał wyrok niekorzystny dla Kwiryty, a wiec odwołanie od tego wyroku rozpatrywał sąd wyższej instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił ten wyrok w całości, a więc należy go traktować jako niebyły. Sąd uznał, że opublikowany przez Stowarzyszenie Kwiryta raport nie tylko nie naruszał dóbr osobistych Gminy Lesznowola, ale także, że jego publikacja leżała w interesie lokalnej społeczności. Niestety pomimo tego, Pani Wójt Batycka-Wąsik nadal twierdzi publicznie, że dobra osobiste wszystkich mieszkańców Lesznowoli zostały naruszone – ignorując w ten sposób prawomocny wyrok.

Sąd Apelacyjny w Warszawie napisał m.in. że:
(więcej…)

Koronawirus – analiza ryzyk i postępowania z nimi

Jakie ryzyka dla nas wiążą się z pandemią koronawirusa? Co o nich wiemy? Jakie mogą przynieść dla nas konsekwencje? Jak się przed nimi chronić? W odpowiedzi na te pytania w możliwie pełny i uporządkowany sposób może pomóc nam wykorzystywana w biznesie metodologia zarządzania ryzykiem (ERM  – Enterprice Risk Managment). To stały proces postępowania, w którym wyróżnia się najczęściej następujące etapy: określenie celów zarządzania ryzykiem, identyfikacja i analiza występowania zagrożeń,  ocena konsekwencji ich ziszczenia się, ustalenie zasad postępowania z wytypowanymi ryzykami oraz ich monitorowanie (ocena podjętych działań i ich ew. korygowanie). Osoby bliżej zainteresowane problematyką zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie odsyłam np. do opisu jednego ze standardów – FERMA.

Cele wydają się jasne, a najważniejszym z nich jest oczywiście ochrona naszego zdrowia i życia. I naszych bliskich. Do tego dochodzi ochrona naszych interesów ekonomicznych, które mogą być w tym czasie szczególnie zagrożone.
(więcej…)

Wniosek do Rady Gminy – serwis BIP

Na podstawie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Państwa z wnioskiem o to, aby Rada Gminy Lesznowola i jej Komisja Rewizyjna zajęła się, zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z art. 18a, art. 18b i art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, wyjaśnieniem i oceną prawidłowości wykonywania przez Wójt Gminy Lesznowola obowiązku publikowania na stronie BIP gminy informacji w zakresie, do jakiego była  i jest  zobowiązana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o finansach publicznych.

W szczególności proszę o skontrolowanie przestrzegania obowiązku publikacji na stronie BIP informacji o:
(więcej…)