Czy Gmina Lesznowola straci kilkadziesiąt milionów złotych? Część 1.

Od czasu do czasu pytam na forum publicznym radnych i lokalnych polityków, dlaczego Wójt Lesznowoli nie wykonuje wyroku NSA, który zapadł 31 grudnia 2018 roku. Nie chcą oni jednak odnieść się do tego faktu. Mieszkańcy naszej Gminy, w tym ci nowi, którzy nie śledzili moich wpisów na forum grupy na FB Obywatelski Think Tank Lesznowola, nie wiedzą jednak, czego dotyczyła ta sprawa. Postanowiłem więc przypomnieć o tym.  Artykuł ten dedykuję również nowym radnym – być może pomoże im on zająć merytoryczne stanowisko przy reakcji na mój wniosek, aby Komisja Rewizyjna RG zajęła się wyjaśnieniem poruszonych tu problemów.
Sąd nakazał Wójt Gminy Lesznowola rozpatrzenie wniosku o udostępnienie kopii umów przedwstępnych, które były zawierane w latach 2013 i 2014 na użytkowanie terenów po  KPGO Mysiadło. Najważniejsze z nich były podpisane z firmami z Wólki Kosowskiej i dotyczyły terenów o łącznej powierzchni ok. 25 ha (mapka – tereny zaznaczone na zielono).  To właśnie te umowy mogą być przyczyną grożących Gminie Lesznowola strat rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, a nawet wyższych.
(więcej…)

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Część 2. Decyzja o ogłoszeniu przetargu.

Tę część raportu zacznę od przypomnienia Państwu, że od początku  roku 2018 do lipca tego roku śmieci z terenu Lesznowoli odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Piaseczna. Podstawą była tu umowa podpisana w wyniku przeprowadzonego w końcu 2017 roku przetargu. Zgodnie z jej treścią współpraca ta miała trwać do końca 2020 roku przy niezmienionych warunkach cenowych. Nie przewidywała ona także waloryzacji kosztów świadczonej gminie usługi, poza możliwością zmiany w wyjątkowych okolicznościach wynagrodzenia wynikającej  z art. 144 ustawy prawo o zamówień publicznych (dalej pzp) tj. maksymalnie do 50%. Wynagrodzenie PUK Piaseczno nie zależało od ilości śmieci, które w trakcie 3 lat miały być odebrane od mieszkańców Lesznowoli. Praktyczny skutek tych zasad był taki, że gdyby tych odpadów było mniej niż określiła gmina w warunkach przetargu z 2017 roku, to zapłacilibyśmy za dużo, a w przeciwnym przypadku narażone na straty PUK Piaseczno albo szukałoby oszczędności w jakości świadczonej usługi, albo domagałoby się wzrostu wynagrodzenia.  W tym drugim przypadku zleceniobiorca mógłby wypowiedzieć umowę, ale wtedy byłby zobowiązany do wypłacenia gminie kary umownej w wysokości 10% pozostałego do końca kontraktu wynagrodzenia brutto.
(więcej…)

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Część 1 – informacje wstępne.

Analizując sytuację w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należy z jednej strony wziąć pod uwagę uwarunkowania rynkowe  i prawne będące rezultatem obowiązujących w Polsce przepisów, a z drugiej strony to co mogą robić  w tych warunkach ich włodarze.To od nich zależy ostatecznie wysokość opłat za wywóz śmieci dla ich mieszkańców – dowodem na to jest ogromne zróżnicowanie stawek obowiązujących w samorządach, które działają w podobnych warunkach.  Niniejszy raport dotyczy obu tych kwestii. Nawiązuje także do cyklu wcześniejszych artykułów „Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli?”
Wiele informacji na temat aktualnej sytuacji odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych w polskich gminach można znaleźć w badaniu  ankietowemu UOKiK  „Badanie rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”.  Do udziału w nim zaproszono wszystkie 302 gminy miejskie tj. gminy znajdujące się we wszystkich województwach i w większości powiatów w Polsce.  Zadano im szereg pytań dotyczących dokonanych w ostatnich latach podwyżek opłat za wywóz śmieci (i planowanych w roku 2019), a także poproszono o opinie dotyczące ich przyczyn. W sprawozdaniu z tego badania czytamy m.in., że: Porównując poszczególne miasta, wysokość opłat płaconych przez mieszkańców jest wciąż bardzo zróżnicowana, podobnie jak ceny oferowane przez instalacje przyjmujące odpady do przetworzenia (RIPOK-i). W szczególności można zaobserwować, zarówno między gminami w zakresie opłat jak i między instalacjami w zakresie cen — różnice kilkukrotne.  Jeszcze więcej danych jest dostępnych bezpośrednio na stronach BIP gmin.  Oba te źródła, a także informacje pozyskane od różnych podmiotów dzięki skierowanym do nich wnioskom o udzielenie informacji publicznej, były podstawą do sporządzenia niniejszego raportu.
(więcej…)

Tajemne listy poparcia do KRS a zmowa POPiS

Szef Kancelarii Sejmu nie chce ujawnić list poparcia dla kandydatów do KRS. A dlaczego miałby je udostępnić? Przecież nie musi. Polskie prawo nie przewiduje realnych kar za brak takiego ujawnienia.  A dlaczego nie przewiduje? Ponieważ politycy wszystkich czołowych ugrupowań politycznych (głównie PiS i PO) są zgodni co do jednego: prawo obywateli do uzyskiwania informacji publicznych niech sobie będzie, ale odpowiedzialność urzędników za brak jego respektowania już nie.

Oczywiście powodem udostępnienia tych list mógłby być po prostu interes publiczny, który jest tu oczywisty. Czy mamy jednak podstawy wierzyć, że wygra on z interesem partyjnym? Doświadczenie wskazuje jednoznacznie. Nie mamy. Motywacją do upublicznienia list mogłyby być więc tylko realne konsekwencje za nie podporządkowanie  się przepisom prawa, a tych w praktyce nie ma. Dzięki wyjątkowej zgodzie w tej kwestii polityków PiS, PO, i wielu innych, którym zupełnie nie zależy na tym, aby podejmowane przez nich działania i decyzje były transparentne. Oczywiście, jak widzimy, chętnie wykorzystują oni propagandowo sytuację, gdy ich przeciwnicy polityczni naruszają martwe prawo, ale jednocześnie nie chcą wprowadzenia do niego przepisów, które mogłyby pomóc obywatelom skutecznie egzekwować ich konstytucyjne prawo do informacji. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Konsekwencje takie odbiły by się na nich i na ich poplecznikach, gdy to oni sami będą chcieli coś ukryć przed opinią publiczną.
(więcej…)