Jak Sąd Apelacyjny ocenił działalność władz Lesznowoli?

Poniżej możecie zapoznać się Państwo z pełną treścią uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego, który oceniał, czy krytyka decyzji władz Lesznowoli zawarta w raporcie Stowarzyszenia Kwiryta była uzasadniona. Przypomnę, iż sprawa dotyczy procesu jaki został wytoczony Stowarzyszeniu przez Panią Wójt, która twierdziła, że opinie i oceny zawarte w/w raporcie były bezpodstawne, a więc naruszały dobre imię Gminy. Sąd I instancji wydał wyrok niekorzystny dla Kwiryty, a wiec odwołanie od tego wyroku rozpatrywał sąd wyższej instancji. Jego wyrok jest prawomocny.
Poniżej przedstawiam wybrane fragmenty całego uzasadnienia, które dotyczą najważniejszych kwestii merytorycznych, ale na końcu tego tekstu dostępny jest także link do jego pełnej treści (ponad 50 stron). Nie znajdziecie Państwo tu żadnych moich komentarzy – to co napisali sędziowie w zupełności powinno wystarczyć do tego, by każdy mógł sam rzeczowo ocenić to co się działo przez ostatnie lata i dzieje teraz w naszej Gminie. Wiele kwestii do których odniósł się Sąd jest powiązanych z zarzutami prokuratorskimi, jakie przedstawiono Pani Wójt i jej współpracownikom.
(więcej…)

Koronawirus – analiza ryzyk i postępowania z nimi

Jakie ryzyka dla nas wiążą się z pandemią koronawirusa? Co o nich wiemy? Jakie mogą przynieść dla nas konsekwencje? Jak się przed nimi chronić? W odpowiedzi na te pytania w możliwie pełny i uporządkowany sposób może pomóc nam wykorzystywana w biznesie metodologia zarządzania ryzykiem (ERM  – Enterprice Risk Managment). To stały proces postępowania, w którym wyróżnia się najczęściej następujące etapy: określenie celów zarządzania ryzykiem, identyfikacja i analiza występowania zagrożeń,  ocena konsekwencji ich ziszczenia się, ustalenie zasad postępowania z wytypowanymi ryzykami oraz ich monitorowanie (ocena podjętych działań i ich ew. korygowanie). Osoby bliżej zainteresowane problematyką zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie odsyłam np. do opisu jednego ze standardów – FERMA.

Cele wydają się jasne, a najważniejszym z nich jest oczywiście ochrona naszego zdrowia i życia. I naszych bliskich. Do tego dochodzi ochrona naszych interesów ekonomicznych, które mogą być w tym czasie szczególnie zagrożone.
(więcej…)

Wniosek do Rady Gminy – serwis BIP

Na podstawie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Państwa z wnioskiem o to, aby Rada Gminy Lesznowola i jej Komisja Rewizyjna zajęła się, zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z art. 18a, art. 18b i art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, wyjaśnieniem i oceną prawidłowości wykonywania przez Wójt Gminy Lesznowola obowiązku publikowania na stronie BIP gminy informacji w zakresie, do jakiego była  i jest  zobowiązana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o finansach publicznych.

W szczególności proszę o skontrolowanie przestrzegania obowiązku publikacji na stronie BIP informacji o:
(więcej…)

Kalkulacja kosztów zagospodarowania odpadów w RIPOK

W trybie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Pani z wnioskiem o to, aby:

1.  Zwróciła się Pani niezwłocznie do wszystkich podmiotów prowadzących w odległości do 100 km od gminy Lesznowola  instalacje komunalne, o przedstawienie przez nich  szczegółowej kalkulacji kosztów zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, z uwzględnieniem składowych tych kosztów (na podstawie art. 9m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

2. Zwróciła się Pani niezwłocznie do RIPOK-ów, o których mowa wyżej, o przedstawienie aktualnych ich cen na zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lesznowola (i odbieranych od jej mieszkańców).

(więcej…)