Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Cz.4. Co dalej?

Od kilku tygodni, gdy zacząłem publikować swoje opinie dotyczące zasadności horrendalnych podwyżek opłat za wywóz śmieci, spotykam się z pytaniami typu „I co możemy z tym zrobić?” Obawiam się jednak, iż niektóre osoby zadają tak naprawdę inne pytanie: „Czy ktoś za mnie może z tym coś zrobić?”
W tej części raportu przedstawię Państwu swoją opinię na temat tego, co może zrobić każdy z mieszkańców Lesznowoli w tej sprawie. Każdy, kto nie przyjmie postawy typu „jest jak jest, nie podoba mi się to, ale trudno, muszę się dostosować”.
Jak można więc zareagować na wprowadzone od 1 września astronomiczne podwyżki opłat za wywóz śmieci, w tym na decyzje, które do nich doprowadziły? Potencjalne działania mieszkańców można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczyłbym działania „polityczne”, a do drugiej prawne. Te pierwsze podejmowane przez pojedyncze osoby czy małe grupy mieszkańców jak dotąd nie przyniosły żadnych rezultatów. Radni odmawiają nawet wypełnienia swoich ustawowych obowiązków polegających m.in. na kontroli działalności wójta. Dlaczego? Czyżby wiedzieli, że jest ona niezgodna z prawem i interesami mieszkańców i nie chcą zajmować wobec tego faktu oficjalnego stanowiska? Czy obawiają się, że może być ono nawet podstawą do ich odpowiedzialności karnej? Rada Gminy zatwierdza bez powszechnych konsultacji społecznych wszystko, co podsunie jej wójt. Czy wobec tego istnieje szansa, że mieszkańcy mogą zmienić postawy choć części radnych?
(więcej…)

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Cz.3 – Przebieg i rozstrzygnięcie przetargu.

Przygotowując się do napisania tej części raportu, przeanalizowałem zarówno fakty, które miały miejsce przed ogłoszeniem przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola”, jak i sam jego przebieg. Korzystałem przy tym z informacji, które pozyskałem z takich źródeł jak strona BIP Gminy Lesznowola, oficjalna dokumentacja przetargowa, odpowiedzi na moje wnioski o udostępnienie informacji publicznej skierowane do różnych podmiotów. Dokonałem także szeregu kalkulacji bazujących na powyższych danych – część z nich przedstawiłem już we wcześniejszych częściach tego opracowania. W moim przekonaniu, ze wszystkich tych dokumentów wynika jasno, że postępowanie, o którym tu mowa, zostało przeprowadzone na szkodę mieszkańców Lesznowoli. Nie przesądzam przy tym, jakie były powody takich działań – czy wynikały one z przyczyn, które mogą być podstawą zarzutów karnych, czy  też innych (brak kompetencji, nieliczenie się z interesem mieszkańców itd).  O istnieniu tych pierwszych musiałaby oczywiście przesądzić ew. prokuratura, a następnie Sąd. Oceniając decyzje włodarzy Gminy (wójt, radni) należy jeszcze  podkreślić, iż mogli  oni unieważnić przetarg ze względu na zbyt wysokie zaproponowane w nim ceny. Mogli, ale z jakichś względów tego nie zrobili. Skąd wzięły się te moje tezy?  Ich źródłem są następujące okoliczności i argumenty:
(więcej…)

Czy Gmina Lesznowola straci kilkadziesiąt milionów złotych? Część 1.

Od czasu do czasu pytam na forum publicznym radnych i lokalnych polityków, dlaczego Wójt Lesznowoli nie wykonuje wyroku NSA, który zapadł 31 grudnia 2018 roku. Nie chcą oni jednak odnieść się do tego faktu. Mieszkańcy naszej Gminy, w tym ci nowi, którzy nie śledzili moich wpisów na forum grupy na FB Obywatelski Think Tank Lesznowola, nie wiedzą jednak, czego dotyczyła ta sprawa. Postanowiłem więc przypomnieć o tym.  Artykuł ten dedykuję również nowym radnym – być może pomoże im on zająć merytoryczne stanowisko przy reakcji na mój wniosek, aby Komisja Rewizyjna RG zajęła się wyjaśnieniem poruszonych tu problemów.
Sąd nakazał Wójt Gminy Lesznowola rozpatrzenie wniosku o udostępnienie kopii umów przedwstępnych, które były zawierane w latach 2013 i 2014 na użytkowanie terenów po  KPGO Mysiadło. Najważniejsze z nich były podpisane z firmami z Wólki Kosowskiej i dotyczyły terenów o łącznej powierzchni ok. 25 ha (mapka – tereny zaznaczone na zielono).  To właśnie te umowy mogą być przyczyną grożących Gminie Lesznowola strat rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, a nawet wyższych.
(więcej…)

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Część 2. Decyzja o ogłoszeniu przetargu.

Tę część raportu zacznę od przypomnienia Państwu, że od początku  roku 2018 do lipca tego roku śmieci z terenu Lesznowoli odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Piaseczna. Podstawą była tu umowa podpisana w wyniku przeprowadzonego w końcu 2017 roku przetargu. Zgodnie z jej treścią współpraca ta miała trwać do końca 2020 roku przy niezmienionych warunkach cenowych. Nie przewidywała ona także waloryzacji kosztów świadczonej gminie usługi, poza możliwością zmiany w wyjątkowych okolicznościach wynagrodzenia wynikającej  z art. 144 ustawy prawo o zamówień publicznych (dalej pzp) tj. maksymalnie do 50%. Wynagrodzenie PUK Piaseczno nie zależało od ilości śmieci, które w trakcie 3 lat miały być odebrane od mieszkańców Lesznowoli. Praktyczny skutek tych zasad był taki, że gdyby tych odpadów było mniej niż określiła gmina w warunkach przetargu z 2017 roku, to zapłacilibyśmy za dużo, a w przeciwnym przypadku narażone na straty PUK Piaseczno albo szukałoby oszczędności w jakości świadczonej usługi, albo domagałoby się wzrostu wynagrodzenia.  W tym drugim przypadku zleceniobiorca mógłby wypowiedzieć umowę, ale wtedy byłby zobowiązany do wypłacenia gminie kary umownej w wysokości 10% pozostałego do końca kontraktu wynagrodzenia brutto.
(więcej…)