Zarys instytucji referendum jako formy demokracji bezpośredniej. Referendum ogólnokrajowe w Polsce.

Biuro analiz i dokumentacji. Kancelaria Senatu. Maj 2013.

Autorem dokumentu jest Robert Stawicki, Główny specjalista w Biurze Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Przedstawia on w nim szereg informacji na temat referendum,  które jest klasyczną formą demokracji bezpośredniej, pośród takich jak weto ludowe czy inicjatywa ludowa. Opisuje także krótką historię referendów w Polsce, oraz podstawowe argumenty podnoszone publicznie za i przeciw tą instytucją.

czytaj opracowanie

Społeczne postrzeganie instytucji „recall ” i weta ludowego w warunkach polskich

Maciej Marmola, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Political Preferences” , No. 10/2015

We wstępie swojego artykułu autor pisze m.in. :

„Celem artykułu jest sprawdzenie społecznego odbioru wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dwóch form demokracji bezpośredniej: możliwości obywatelskiego odwołania wszystkich organów przedstawicielskich obsadzonych w wyborach powszechnych oraz blokowania ustaw uchwalonych przez parlament. W obu przypadkach nie przedstawiono formalnej procedury recepcji tych instytucji do polskiego systemu prawnego, prosząc jedynie o ustosunkowanie się do samego faktu ich ew. wprowadzenia.”

czytaj opracowanie

Obywatelski Think Tank – Klub Dyskusyjny

??????????????????Nowo powstały Klub jest otwartą formułą prowadzenia dyskusji na różne ważne dla lokalnych społeczności tematy. Tworzy go nieformalna grupa osób, które organizując debaty publiczne będą dbały o przedstawianie różnych problemów w sposób możliwie obiektywny, bez z góry założonej tezy i z różnych punktów widzenia. Będą się one także posługiwały w swojej pracy przyjętym Kodeksem Etyki . Głównym celem Klubu jest tworzenie lokalnego środowiska, które będzie spełniało rolę opiniotwórczą przy ocenie ważnych dla lokalnej społeczności problemów. Długoterminowa działalność Klubu jest kierowana głównie do mieszkańców gmin Lesznowola i Piaseczno, którzy do tej pory nie zajmowali się sprawami lokalnych społeczności, a chcieli by przynajmniej mieć rzetelną wiedzę o sprawach publicznych, aby dzięki temu móc  świadomie wybierać władze samorządowe i wpływać na ich decyzje na podstawie faktów a nie błędnych przekonań kształtowanych zwykłą propagandą. 

Misją tworzonego Klubu Dyskusyjnego jest lepsze wykorzystywanie potencjału intelektualnego lokalnej społeczności dla jej dobra wspólnego. (więcej…)

Watchdog Lesznowola

„Służmy poczciwej sławie.
 A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.”
 Jan Kochanowski

W Polsce powstaje coraz więcej organizacji czy nieformalnych grup obywateli, w tym tzw. organizacji strażniczych (ang. „Watchdog” – pies stróżujący), których celem jest społeczna kontrola  działalności władz na różnych szczeblach. Jedną z bardziej znanych jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska (http://siecobywatelska.pl ), która o swoich celach pisze m.in.: Chcemy, aby dobrze poinformowani obywatele zabierali głos we wspólnych sprawach i aby mieli wpływ na decyzje i polityki, które ich dotyczą. Na rzecz takiej wizji społeczeństwa działamy.”  (więcej…)