Z kim Pani Wójt Gminy Lesznowola robi interesy?

Ważną i ciekawą kwestią jest to z kim Pani Wójt robiła i robi interesy na dużą skalę, w tym z kim podpisała przedwstępne umowy użytkowania gruntów po KPGO Mysiadło w sytuacji, gdy nie była pewna czy pozostaną one własnością gminy. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważne ze względów na konsekwencje tych decyzji, tj. czy kwestie te mają pozytywny czy negatywny wpływ na interesy mieszkańców Gminy Lesznowola. Niestety sporo wskazuje na to, że konsekwencją takiej współpracy nie były korzyści dla  lokalnej społeczności  i na to, że umowy podpisywane z tymi firmami nie były zawierane na zasadach rynkowych. Wiele faktów świadczy raczej o ogromnych korzyściach dla tych powiązanych ze sobą podmiotów prywatnych, kosztem interesu lokalnej społeczności. 

To oczywiście moja opinia oparta na dostępnych dokumentach, oraz na fakcie, że Pani Wójt nadal nie chce ujawnić wszystkich warunków podpisywanych przez siebie umów czy podejmowanych w nietransparentny sposób decyzji.

Z przedstawionych informacji wynika, że większość firm, z którymi zawarte były umowy ogromnej wartości, bądź którym umorzono wysokie kwoty podatków, jest (lub była) ze sobą powiązana osobowo bądź kapitałowo. Te same kilka osób pojawia się w zarządach tych podmiotów, bądź jest ich współwłaścicielami. Nasuwa się pytanie czy to jest przypadek? Czy decyzje władz gminy dotyczące tych firm są bardziej w interesie mieszkańców czy raczej w interesie tych podmiotów gospodarczych i ich właścicieli? Tych ujawnionych i tych których nie znamy ze względu na fakt, iż po części współwłaścicielami spółek, o których mowa wyżej są podmioty zarejestrowane w tzw. „rajach podatkowych” – a więc nie wiemy nic o ich udziałowcach.

Pierwsze umowy zostały podpisane ze znanymi firmami: Selgros sp. z o.o. oraz Black Red White SA. Kolejne zostały natomiast z firmami SETE sp. z o.o. oraz SENA sp. z o.o. Jak to wynika z analizy  dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym firmy te, z którymi podpisane zostały umowy na najbardziej atrakcyjne tereny wzdłuż ul. Puławskiej, nie miały praktycznie majątku i nie prowadziły żadnej działalności (poza incydentalnym wynajmem powierzchni reklamowych). Nie zatrudniały także pracowników. Członkami zarządu oraz właścicielami firmy SETE sp. z o.o. byli: pani Edyta Dorota Sancak oraz pan Nurset Sancak. Przejęli oni spółkę SETE sp. z o.o. w maju 2014 roku  i jeszcze tego samego miesiąca oraz we wrześniu  2014 podpisali umowy z gminą Lesznowola wpłacając do jej kasy ok. 44,3 miliona złotych (brutto) zaliczek. Nie były to pieniądze tej spółki, gdyż jej kapitał zakładowy wynosił jedynie 40 tys. złotych [źródło]. Z jej sprawozdań finansowych złożonych w KRS  i innych dokumentów wynika, że pieniądze na zaliczki firma pożyczyła od prywatnych podmiotów. Był to Pan Nurset Sancak i kontrolowane przez niego firmy, a także jedna ze spółek cypryjskich, będąca z kolei współwłaścicielem innej firmy z Wólki Kosowskiej (Pan Nurset Sancak był jej członkiem zarządu).

Wartość księgowa firmy SETE na koniec roku 2014 była ujemna i wynosiła minus 5 635 540 zł. Na koniec roku 2015 ujemna wartość tej firmy wynosiła już – 10 149 191,38 zł. Ujemna wartość powstała głównie w wyniku ponoszonych przez tą firmę kosztów finansowych (w tym odsetek wypłacanych osobom czy firmom, które pożyczyły kapitał przeznaczony na wpłatę zaliczek dla gminy).

Druga firma, SENA sp. z o.o., z którą Pani Wójt podpisała umowę przedwstępną na użytkowanie gruntów przy Puławskiej powstała 8 września 2014 roku. Utworzyli ją Altin Orhan oraz Ozgűr Senol. W 2015 roku właściciele firmy SENA sp. z o.o. sprzedali 90% swoich udziałów do firmy BAIKOR SA zarejestrowanej w Luksemburgu. Prezesem Zarządu tej firmy był w tamtym czasie Pan Altin Orhan. Jej kapitał zakładowy to jedynie 5 tys. złotych. Znamienne jest to, że firma SENA została wpisana do KRS dopiero dzień po podpisaniu przez jej zarząd umowy z Panią Wójt [źródło]. Równie ciekawą okolicznością jest to, że umowa ta została podpisana w tym samym dniu, w którym Komisja Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola pozytywnie zaopiniowała jej ofertę niższą od konkurencyjnej o 8 mln złotych  [źródło] – a przecież sporządzenie aktu notarialnego, jak mówi doświadczenie, nie trwa raczej kilku godzin, a kilka dni. Czyżby opinia ta była wydana w sytuacji, gdy wybór tej niższej oferty był już przesądzony?

Warto także nadmienić, że obie firmy (SETE i SENA) miały, w momencie podpisywania z nimi umów, tego samego prokurenta i tę samą kancelarię prawną z ulicy Siennej w Warszawie (informacje na ten temat są dostępne w KRS).

Z dokumentów sporządzonych przez Panią Wójt (informacje o stanie mienia komunalnego na koniec 2013 roku) wynika, że w 2013 roku została podpisana także umowa z trzecią firmą z Wólki Kosowskiej: INTER-SAN sp. z o.o. Cóż to za firma? Jak to wynika z dokumentów zgromadzonych w KRS (stan na koniec 2015 roku) jej siedzibą jest Jabłonowo k. Wólki Kosowskiej a głównym właścicielem Pan Nusret Sancak (posiada ok. 99% udziałów po obniżeniu kapitału zakładowego spółki). Pozostali udziałowcy to: Orhan Altin i Irfan Sancak. Zarząd spółki stanowią Celaletin Kartal oraz Kemal Erdem, Orhan Altin, Senol Ozgur. Irfan Sancak [źródło]

Spółka INTER-SAN wpłaciła w 2013 roku do kasy gminy kwotę 24,6 mln złotych (w dniu 9 października 20 mln zł i 14 października 4,6 mln zł). Wiemy to z uchwały Kolegium RIO z dnia 22 października 2013 roku [źródło] w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego wobec Gminy Lesznowola przez RIO w dniu 24 września 2013 roku. Postępowanie to dotyczyło nierealistycznego zaplanowania przez gminę swoich dochodów z użytkowania (sprzedaży) jej terenów. W ocenie Izby wprowadzenie do budżetu tego rodzaju dochodów przed podpisaniem aktu notarialnego i otrzymaniem środków było przedwczesne, co w efekcie stwarzało zagrożenie naruszenia wymogów dotyczących limitu zadłużenia. W ramach postępowania nadzorczego RIO postawiła władzom Gminy Lesznowola ultimatum, że jeśli do 17 października 2013 roku w jej budżecie nie pojawią się realne dochody, to Izba sama ustali go dla gminy (mogłoby to skutkować radykalnym obniżeniem jej wydatków), co stwarzało nawet zagrożenie wprowadzenia do gminy komisarza (zawieszenia Pani Wójt i Rady Gminy w pełnieniu ich obowiązków). Wpłata 24,6 mln. złotych przez firmę INTER-SAN na kilka dni przed wyznaczonym przez RIO terminem uratowało nieciekawą sytuację władz gminy. Mając na względzie powyższe okoliczności można mieć wątpliwości, czy umowa zawarta z firmą INTER-SAN miała faktycznie charakter umowy o użytkowanie gruntów po KPGO Mysiadło, czy też de facto była swego rodzaju pożyczką dla gminy, przysługą ze strony Pana Nusret Sancak dla Pani Wójt. Podstawą do takich wątpliwości może być dodatkowo fakt, że umowa ta została w krótkim terminie rozwiązana. 

Wszystkie trzy wymienione wyżej firmy są ze sobą powiązane osobowo. Takie związki miały one także z innymi firmami Wólki Kosowskiej, którym Pani Wójt umorzyła w latach 2011-2014 podatki na łączną kwotę ponad 620 tys. złotych (dane ze strony internetowej gminy). Były to takie firmy jak GD II Polska sp. z o.o.,  GD Poland Development sp. z o.o., EACC Investments sp. z o.o.  i  GD Poland Investments sp. z o.o.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o jednym zastanawiającym fakcie. Przed podpisaniem umów z w/w firmami Rada Gminy Lesznowola zmieniła cenę wywoławczą za 1 m2 powierzchni swoich gruntów przeznaczonych do sprzedaży z 1.300,-zł do 700,-zł  [źródło].  Skąd taka decyzja? Przecież nie da jej się uzasadnić zmianą ceny rynkowej oferowanych nieruchomości.

Czytaj także:
Czy Gmina Lesznowola utraci tereny po KPGO Mysiadło?
Zadłużenie Gminy Lesznowola
Czy władzom Gminy Lesznowola można zarzucić niegospodarność?
Czy Gmina Lesznowola może w najbliższym czasie „zbankrutować”?
Widmo „bankructwa” Gminy Lesznowola w latach 2012 i 2013

 

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

xxxx *