Płace urzędników Gminy Lesznowola

Regulaminy pracy i wynagradzania pracowników to jeden z ważniejszych instrumentów zarządzania każdą organizacją. Jak te narzędzia są wykorzystywane w gminie Lesznowola dla skutecznego zarządzania? Jak wygląda tu struktura wynagrodzeń poszczególnych pracowników czy system ich nagradzania? 27 lutego oraz 3 lipca 2015 roku skierowałem do gminy wniosek o udostępnienie tych informacji. W dniu 12 marca tegoż roku otrzymałem odpowiedź na niektóre tylko pytania oraz decyzję odmowną dotyczącą pozostałych informacji.

Uzyskane informacje to:
Regulamin wynagradzania 
Regulamin pracy 

Wynagrodzenie wójta 
Wynagrodzenia sekretarza, skarbnika i z-cy wójta 
Wykaz stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy – lipiec 2015


Gmina odmówiła udostępnienia wysokości wynagrodzeń innych osób  zatrudnionych w Urzędzie Gminy wypłaconych w miesiącu grudniu 2014 roku oraz wykazu nagród przyznanych tym pracownikom za okres od stycznia do grudnia 201 4 roku wraz z informacją o wysokości uzyskanej nagrody wraz ze wskazaniem szczególnych ich osiągnięć za które zostały przyznane nagrody. W wyniku odwołania od tej decyzji [źródło] SKO ją uchyliło i zobowiązało P. Wójt do ponownego rozpatrzenia sprawy
Decyzja SKO KOA/1262/Pi/15 

W wyniku tej decyzji ujawnione zostały wynagrodzenia kolejnych osób, ale tylko z 5 z 207 pracowników urzędu gminy i jej jednostek pomocniczych (3 kierowników referatów i 2 inspektorów) tj. Reginy Bąk, kierownika Referatu Realizacji  Podatków i Opłat, Grażyny Brzozowskiej, kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Alicji Klimaszewskiej, inspektora ds. ewidencji ludności, Bożeny Poterały – inspektora ds. ewidencji ludności, Marty Sulimowicz, kierownika Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Administracyjnej.
Wynagrodzenia wybranych 5 pracowników 

W wyniku skargi na bezczynność Wójta Gminy Lesznowola w zakresie udostępnienia wynagrodzeń wszystkich pracowników pełniących funkcje publiczne oraz listy osób nagrodzonych wraz z uzasadnieniami wypłaty tych nagród WSA zobowiązał P.Wójt do rozpatrzenia wniosku w pełnym powyższym zakresie.
Wyrok WSA II SAB/Wa 633/16

Sąd w uzasadnieniu swojego wyroku, sąd stwierdził, że Wójt:

„obowiązany był zatem dokonać ponownej analizy możliwości udostępnienia żądanych informacji poprzez ocenę, którzy z pracowników Urzędu Gminy (zajmujący poszczególne stanowiska) pełnią funkcję publiczną i dlaczego organ tak uważa, a którzy w ocenie Wójta nie pełnią funkcji publicznej i dlaczego, a następnie odnieść te ustalenia do możliwości udostępnienia żądanych w punkcie 3 i 5 wniosku informacji, bądź stwierdzenia wystąpienia w sprawie ograniczenia w postaci prawa do prywatności, z uzasadnieniem w odniesieniu do każdego pracownika (bądź grupy pracowników zajmujących te same stanowiska)”.

Ponadto WSA stwierdził także, że:
„Jest oczywiste, że na stan osobowy Urzędu Gminy w […] nie składają się (poza oczywiście Wójtem, Zastępcą Wójta, Skarbnikiem Gminy) jedynie Sekretarz Gminy oraz trzech kierowników Referatów i dwóch Inspektorów, co do których żądaną w punkcie 3 wniosku informację udostępniono. Skarżący wskazał w skardze, że w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 207 pracowników. W odpowiedzi na skargę organ temu nie zaprzeczył.
W świetle powyższego, brak było podstaw do przyjęcia, że wniosek strony w zakresie punktu 3 i 5 został rozpatrzony. Podanie wybiórczej informacji nie stanowi o należytym rozpatrzeniu wniosku na gruncie u.d.i.p., zwłaszcza wobec jasnych wskazań SKO w […] co do dalszego postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku we wskazanym zakresie”.

Po niemal czterech miesiącach od daty, w której przed WSA zapadł powyższy wyrok od Sekretarz Gminy otrzymałem dwa pisma. W pierwszym z nich Pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk ponownie informuje mnie o wynagrodzeniach jakie w roku 2014 otrzymywało 9 osób, które według niej pełniły w gminie funkcje publiczne. Do wcześniej już ujawnionych informacji dotyczących wynagrodzeń 8 osób doszła zatem jedynie informacja o zarobkach Pani Hanki Wysockiej, inspektora RPP. Ujawnione zostały także wysokości premii w 2014 roku za „wykonywanie dodatkowych obowiązków służbowych” przez te osoby [źródło].  Nie ujawniono natomiast co to były za dodatkowe obowiązki czy osiągnięcia.

Poza powyższym pismem otrzymałem decyzję, w której ponownie odmówiono mi udostępnienia informacji dotyczących wynagrodzeń innych pracowników Gminy niż wymienieni powyżej [źródło]. Tym samym Pani Wójt zignorowała stanowiska wyrażane wcześniej w tej sprawie przez SKO czy WSA, twierdząc, że tylko te 9 osób pełni w Gminie Lesznowola funkcje publiczne.

Co to znaczy, że dana osoba pełni funkcję publiczną w Gminie? Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie definiuje tego pojęcia. Jego wyjaśnienie i znaczenie możemy natomiast znaleźć w bogatym orzecznictwie sądowym, a przede wszystkim w Kodeksie Karnym. Czytamy tam w art. 115. , że osobą pełniącą funkcję publiczną jest:

§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

Wcześniej w § 15 tegoż art. 115 KK zdefiniowane jest kto to jest funkcjonariusz publiczny [źródło]. Pełniejszą interpretację powyższych definicji można znaleźć m.in. w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gdańsku z dnia 14 listopada 2012 r. II SA/Gd 545/12
„Wyjaśnić w tym miejscu należy, że osobą pełniącą funkcję publiczną jest niewątpliwie funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 kodeksu karnego, ale pojęcie to na gruncie art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej należy rozumieć szerzej. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej osobą pełniącą funkcję publiczną będzie każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa”.

Tak więc według Pani Wójt w Urzędzie Gminy Lesznowola praca tylko 9 osób ma jakikolwiek związek z zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władzę publiczną w Gminie Lesznowola. Pozostałe 113 osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lesznowola nie zajmuje się w ramach swoich obowiązków żadnymi pracami mającymi związek z realizacją zadań publicznych przez Gminę! Przykładowo według Pani Wójt realizacją zadań publicznych nie zajmują się osoby (poza 9, których wynagrodzenia zostały ujawnione) zatrudnione w referatach Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Dróg i Mostów, Gospodarki Odpadów Komunalnych, Zamówień Publicznych, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,  Realizacji Budżetu itd. Według Pani Wójt nawet niektórzy kierownicy tych referatów czy osoby zajmujące w nich samodzielne stanowiska nie mają związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy i jej budżetem! Pełnią one jedynie funkcje pomocnicze…

Dlaczego Pani Wójt, pomimo niekorzystnych dla siebie decyzji SKO i WSA nadal nie chce ujawnić wynagrodzeń swoich pracowników, a już szczególnie otrzymywanych przez nich nagród i uzasadnień ich podstaw? Wydaje się, że główną przyczyną nie jest zatajenie tych wynagrodzeń przed mieszkańcami Gminy Lesznowola, a przed innymi pracownikami urzędu, którzy być może mogliby mieć poważne zastrzeżenia co do tego, czy np. premie w urzędzie są rozdzielane sprawiedliwie, zgodnie z faktycznym wkładem pracy, a nie według niejasnych kryteriów uznaniowości.

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *