Treść umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło

Aby uzyskać informacje dotyczące wspomnianych w tytule umów do Pani Wójt Gminy Lesznowola kierowanych było szereg wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Niestety spotykały się one z decyzjami odmownymi, bądź brakiem odpowiedzi w ogóle, co skutkowało z kolei odwołaniami wnioskodawców do SKO lub WSA. Do tej pory zapadło szereg przegranych przez Panią Wójt wyroków. Ich treści z uzasadnieniem są dostępne poniżej:

1. Wyrok WSA w Warszawie (II SAB/Wa 810/15) , w którym sąd zobowiązał Wójta Gminy Lesznowola do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, m. in. w kwestii umów o których mowa wyżej. Należy tu zaznaczyć, iż sąd oddalił część skargi dotyczącą dwóch pierwszych punktów wniosku, ze względu na oświadczenie P. Wójt, że gmina nie sporządza bilansów skonsolidowanych. Oświadczenie to okazało się niezgodne z prawdą, gdyż skarżący otrzymał takie bilanse sporządzone przez gminę z Regionalnej Izby Obrachunkowej – można je zatem uznać za poświadczenie nieprawdy karane na podstawie  art. 271 Kodeksu karnego.

2. Wyrok WSA w Warszawie (II SAB/WA 99/16), w którym sąd zobowiązał Wójta Gminy Lesznowola do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, m. in. w ujawnienia wysokości otrzymanych przez gminę zaliczek i zadatków z tytułu podpisanych przez nią w 2014 roku 16 umów dotyczących użytkowania terenów po KPGO Mysiadło. Pani Wójt do dnia dzisiejszego nie wywiązała się w pełni z tego obowiązku nałożonego przez Sąd.

3. Dwie decyzje SKO w Warszawie (pierwsza KOA/3743/Pi/16 z 21 grudnia 2016 roku, druga KOA/1004/Pi/17 z 16 marca 2017 roku), dotyczące tego samego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 lipca 2016 roku, w których Kolegium uchyliło decyzje odmowne Pani Wójt dotyczące warunków, na jakich były zawarte umowy z firmami z Wólki Kosowskiej. Pierwsza uchyliła decyzję odmowną Pani Wójt wdaną pod pretekstem, iż żądane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, druga uchyliła ponowną decyzję w tej samej sprawie, tym razem pod pretekstem, iż są to informacje zawarte w akcie notarialnym.

4. W wyniku decyzji SKO z-ca wójta Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska ujawniła wynagrodzenia firm z Wólki Kosowskiej, jakie uzgodniły one z tytułu podpisanych z gminą umów przedwstępnych. Stwierdziła także ponownie, że inne informacje są objęte tajemnicą  przedsiębiorcy ze względu na zamieszczone w nich klauzule o poufności.
Odpowiedź gminy po decyzji SKO 1
Odpowiedź gminy po decyzji SKO 2

 

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *