Tajemnice włodarzy Lesznowoli – cz. 1 treść umów z firmami z Wólki Kosowskiej

Jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic włodarzy Gminy Lesznowola jest treść umów przedwstępnych zawartych przez Panią Wójt i Skarbnik z firmami z Wólki Kosowskiej na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło. 
W maju 2015 roku zwróciłem się do Pani Wójt Gminy Lesznowola z wnioskiem o udostępnienie treści tych umów. Pani Wójt już od 3 lat uchyla się od ujawnienia tych dokumentów, pomimo, że SKO, WSA oraz NSA obaliły jej argumenty, które były pretekstem decyzji odmownych w tej sprawie. Ustalenia zawarte w tych umowach są bardzo ważne dla mieszkańców Gminy Lesznowola, gdyż dotyczą m.in. wpłaconych do kasy gminy zaliczek rzędu 100 milionów złotych. Pieniądze te, jak wszystko na to wskazuje, trzeba będzie wcześniej czy później zwrócić, ze względu na niemożność zawarcia przez gminę  przyrzeczonych umów. Konieczność takiego zwrotu w krótkim czasie to z kolei niewątpliwe „bankructwo” gminy. Jedną taką zaliczkę w wy. ok. 9,5 miliona już zwrócono (firmie Black Red White).

Sądy administracyjne obalają stanowisko Pani Wójt.

Początkowym pretekstem nieujawnienia w/w umów było twierdzenie Pani Wójt, iż nie są one informacją publiczną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie obalił tę tezę i nakazał jej rozpatrzenie mojego wniosku (wyrok z dnia 12 listopada 2015 roku o sygn.. akt II SAB/Wa 810/15). Ta jednak tego nie zrobiła, gdyż od powyższego wyroku złożyła skargę kasacyjną do NSA. Ten rozpatrzył ją 30 stycznia 2018 roku (wyrok sygn.. akt. I OSK 1227/16) i odrzucił. Tym samym wcześniejszy wyrok WSA nakazujący rozpatrzenie wniosku o udostępnienie treści umów stał się prawomocny i winien być wykonany. Do dnia dzisiejszego jednak nie został, tj. nie otrzymałem ani treści żądanych umów, ani nawet odmowy ich ujawnienia z powołaniem się na kolejne preteksty. Trochę się nie dziwię, chyba wszystkich już użyto i żaden z nich nie został uznany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Wróćmy jednak do historii mojej batalii o ujawnienie tych umów.

Gmina wydaje decyzje odmowne, SKO je wszystkie uchyla

Po wyroku WSA o którym mowa wyżej, w imieniu własnym i Stowarzyszenia Kwiryta występowałem do gminy Lesznowola z wnioskami o udostępnienie już nie pełnych treści wspomnianych tych dokumentów, a jedynie wybranych ich zapisów.

W dniu 16 listopada 2015 roku wystąpiłem do Gminy Lesznowola z wnioskiem (w jego punkcie 3 i 4) o udostępnienie:

 1. Informacji o łącznej wysokości otrzymanych przez gminę Lesznowola zaliczek i zadatków z tytułu podpisanych w roku 2014 roku umów dzierżawy i przedwstępnych umów dzierżawy terenów po KPGO Mysiadło (z 16 osobami prawnymi od których gmina odnotowała dochody w łącznej wysokości 63 616 931,52 zł. (wg informacji z załącznika nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola Nr 33/2015 z dnia 26 marca 2015 roku – dochody z tytułu dzierżawy gruntu dział 700 rozdział 70005 § 0750)
 2. Informacji o łącznej wysokości poręczeń, kaucji, gwarancji i innych form zabezpieczeń wykonania przez gminę Lesznowola swoich zobowiązań z tytułu 16 umów zawartych z osobami prawnymi, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

Niestety powyższych informacji też nie otrzymałem. Złożyłem więc skargę do WSA w Warszawie na bezczynność gminy w tym zakresie. Sąd w wyroku z dnia 23 czerwca  2016 r. sygn. akt II  SAB/Wa 99/16 uwzględnił moją skargę i zobowiązał Wójta  Gminy   Lesznowola  do   rozpatrzenia mojego wniosku.

W wyniku tego wyroku Pani Elżbieta Obłuska w imieniu Wójt Gminy Lesznowola oświadczyła, że organ nie dysponuje żądaną przeze mnie informacją. Tak więc stwierdziła, że Urząd Gminy i ona jako jej Skarbnik nie posiada informacji o łącznej wysokości otrzymanych przez gminę Lesznowola zaliczek w wysokości 63.616.931,52 złotych !

Na podstawie analizy dostępnych dokumentów można podejrzewać, iż było to poświadczenie nieprawdy, mające na celu świadome uchylenie się od ustawowego jak i konstytucyjnego obowiązku udostępniania informacji publicznych. Przecież wg informacji z załącznika nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola Nr 33/2015 z dnia 26 marca 2015 roku jasno wynika, że w roku 2014 gmina uzyskała dochód z umów na dzierżawę gruntów (w tym przedwstępnych) właśnie w wys. wysokości 63.616.931,52 zł. Ten dokument nie przesądza jedynie, ile z tej kwoty stanowiły zaliczki (ew. zadatki), które także zgodnie z ustawą o finansach publicznych traktuje się jako dochody gminy. Nie jest też możliwe, aby urzędnicy nie posiadali treści tych umów, choćby ze względu na to, że przynajmniej część z nich, była podpisana w formie aktu notarialnego (umowy z firmami SETE sp. z o.o i SENA sp. z o.o. zostały np. wpisane do księgi wieczystej WAI-00020924-9).

Kolejnym wnioskiem, jaki skierowałem do Gminy Lesznowola, tym razem w imieniu Stowarzyszenia Kwiryta, dotyczącym wybranych zapisów tych samych umów przedwstępnych, był wniosek z dnia 11 lipca 2015 roku. W punktach 9-12 tego wniosku poprosiłem o udostępnienie:

 1. Treści warunków, jakie zostały ustalone w WARUNKOWEJ PRZEDWSTĘPNEJ UMOWIE UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONEJ Z DZIAŁKI GRUNTU NR 231/2 O OBSZARZE NIE MNIEJSZYM NIŻ 10 HA, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ WA1I/00020924/9 – Z DNIA 09.05.2014R., SPORZĄDZONEJ PRZEZ TERESĘ JAMRÓZ-WIŚNIEWSKĄ- NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 4373/2014 – ZMIENIONEJ: AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.09.2014R., SPORZĄDZONYM PRZEZ MACIEJA WILIŃSKIEGO – NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 1016/2014 ORAZ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.10.2014R., SPORZĄDZONYM PRZEZ MACIEJA WILIŃSKIEGO – NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 1186/2014.
 2. Treści warunków, jakie zostały ustalone w WARUNKOWEJ PRZEDWSTĘPNEJ UMOWIE UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI POWSTAŁEJ Z PODZIAŁU I POŁĄCZENIA DZIAŁEK GRUNTU NR 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/16, 7/17, 7/18 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI GRUNTU NR 7/15, O OBSZARZE OKOŁO 5 HA NETTO Z DNIA 22.09.2014R., SPORZĄDZONEJ PRZEZ MONIKĘ IWICKĄ-SUCHCICKĄ – ZASTĘPCĘ JOANNY ŚLIZAK – NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 9531/2014 – ZMIENIONEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.10.2014R., SPORZĄDZONYM PRZEZ MACIEJA WILIŃSKIEGO – NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 1185/2014.
 3. Wynagrodzeń za użytkowanie terenów gminy jakie mają być zapłacone z tytułu umów, o których mowa w punktach 9 i 10 powyżej i terminów ich płatności.
 4. Wynagrodzeń jakie mają być zapłacone z tytułu PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI POWSTAŁEJ Z PODZIAŁU DZIAŁKI EWID. NR 1/249 Z DNIA 29.09.2014R., SPORZĄDZONEJ PRZEZ MACIEJA WILIŃSKIEGO – NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 1015/2014. OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ WA1I/00020924/9 oraz terminów płatności tych wynagrodzeń (ustalonych w powyższej umowie).

W odpowiedzi na powyższy wniosek w dniu 26 lipca 2016 roku wydana została decyzja odmowna pod pretekstem, że ma ona charakter informacji przetworzonej, a także tego, iż informacja ta jest chroniona tajemnicą przedsiębiorcy. Decyzja ta została uchylona przez SKO w Warszawie (sygn. sprawy KOA/3743/Pi/16). SKO nie zgodziło się z poglądem, że informacje, o które prosiłem mają charakter informacji przetworzonych. Stwierdziło ponadto, że organ nie wykazał,  iż żądane informacje są  objęte  tajemnicą  przedsiębiorcy:

Ponadto wskazać należy, że organ w żaden sposób  nie wykazał,  że zadane informacje są  objęte  tajemnica  przedsiębiorcy. Wskazać  należy,  że  przy  wykładni  niezdefiniowanego pojęcia  „tajemnica  przedsiębiorcy”   zawartego  w art.  5  ust.  2 u.d.i.p.,  posiłkować  należy  się art. 11 ust.  4  ustawy  z  1993  r.  o zwalczaniu   nieuczciwej  konkurencji,  który  stanowi,  że tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości  publicznej informacje techniczne, technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,  co do których przedsiębiorca podjął niezbędne  działania w celu zachowania  ich poufności.

Po powyższej decyzji SKO otrzymałem z Gminy Lesznowola kolejną decyzję odmowną dotyczącą wniosku, o którym mowa wyżej. Tym razem organ postawił tezę, że nie może ujawnić treści zawartych w umowach, gdyż zostały one zawarte w formie aktu notarialnego, a jako takie nie podlegają udostępnieniu ze względu na przepisy art. 110 § 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie.

Decyzja ta także została uchylona przez SKO (KOA/1004/Pi/17 z dnia 16 marca 2017 roku). Kolegium stwierdziło, że ustawa Prawo o notariacie nie mogło być podstawą do decyzji odmownej gminy.

Po wydaniu przez SKO powyższej decyzji, zastępca wójta przesłała mi oświadczenie, w którym ponownie twierdzi, że informacja o udostępnienie której wystąpiłem chroniona jest tajemnicą przedsiębiorcy. Zignorowała więc fakt, że SKO odrzuciło już ten argument w swojej decyzji KOA/3743/Pi.

Z powyższych względów podejrzewam, iż oświadczenie z dnia 7 kwietnia 2017 roku  (dotyczące punktu 7) jest poświadczeniem nieprawdy, co do tego, że informacje, o które prosiłem we wniosku z 11 lipca 2016 roku, są chronione tajemnicą przedsiębiorcy.

Teza ta jest tym bardziej uzasadniona, że we wniosku z 10 X 2016 roku żądałem w imieniu Stowarzyszenia Kwiryta udostępnienia konkretnych treści klauzul zawartych w umowach, które podobno chronią tajemnice przedsiębiorstwa:

Zapisy te  lecz nie zostały jednak udostępnione (same treści klauzul nie mogą być traktowane jako tajemnica przedsiębiorcy, gdyż nie mają one wartości gospodarczej).

Kolejny przypadek, gdy urzędnicy Gminy Lesznowola uchylali się od udzielenia informacji publicznej, dotyczy wniosku, który wysłałem w imieniu Stowarzyszenia Kwiryta z dnia 10 października 2016 roku. W punktach 1-3 tego wniosku poprosiłem o udostępnienie:

 1. Informacji, w której z umów:
  a. warunkowej umowie przedwstępnej użytkowania nieruchomości zawartej z firmą SETE sp. z o.o., REP. A NR 4373/2014, zmienionej aktem notarialnym z 29.09.2014r, REP. A NR 1016/2014 oraz aktem notarialnym z dnia 28.10.2014r., REP. A NR 1186/2014.
  b. warunkowej umowie przedwstępnej użytkowania nieruchomości zawartej z firmą SETE sp. z o.o.,, REP. A NR 9531/2014 – zmienionej aktem notarialnym z dnia 28.10.2014 r., REP. A NR 1185/2014.
  c. umowie przedwstępnej użytkowania nieruchomości zawartej z firmą SENA sp. z o.o., z dnia  29.09.2014R., REP. A NR 1015/2014

zawarte są klauzule (zasady) dotyczące zakupu przez w/w firmy  dzierżawionych przez nie terenów po zakończeniu okresu tej dzierżawy.

 1. Treści klauzul zawartych w poszczególnych umowach, o których mowa w punkcie 1 powyżej (ew. kopii bądź skanów odpowiednich fragmentów tych umów).
 2. Informacji o datach, w których Gmina Lesznowola zobowiązała się zawrzeć umowy przyrzeczone w umowach przedwstępnych, o których mowa w punkcie 1 powyżej oraz w umowie przedwstępnej zawartej z firmą Black Red White SA.

W reakcji na powyższy wniosek, otrzymałem decyzję odmowną co do udzielenia powyższych informacji. W decyzji tej pretekstem do odmowy była teza, że umowy przedwstępne zostały zawarte w formie aktu notarialnego, a jako takie nie podlegają udostępnieniu ze względu na przepisy art. 110 § 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie. Dodatkowo stwierdzono w niej, iż klauzule nie mogą być ujawnione ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

Powyższą decyzję odmowną uchyliło SKO w Warszawie decyzją z dnia 16 marca 2017 roku (KOA/907/Pi/17) ponownie stwierdzając, że przepisy ustawy o notariacie nie mogą być podstawą do odmowy przekazania mi wnioskowanych informacji, a także, że nie było podstaw, do powołania się na tajemnicę przedsiębiorcy.

W konsekwencji powyższej decyzji SKO z-ca wójta przesłała mi kolejne pismo z dnia 7 kwietnia 2017 roku (GGN.1431.11.2016.2017), w którym oświadczyła, że żądane przeze mnie we wniosku z 10 X 2016 roku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Należy tu podkreślić, że pismo to nie spełnia nawet wymagań decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia informacji publicznej. Tak więc urzędnicy Gminy Lesznowola nie rozpatrzyli ponownie we właściwy sposób (zgodny z obowiązujących prawem) powyższego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Podsumowując, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w swoich decyzjach uchylających odmowy ujawnienia treści umów przedwstępnych z firmami z Wólki Kosowskiej jasno stwierdziło, że pretekstem do nich nie mogło być powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorcy czy prawo o notariacie.

Dla uzupełnienia historii batalii o ujawnienie informacji publicznych o których mowa w tym tekście wspomnę jeszcze, że w dniu 7 lipca 2017 roku złożyłem jeszcze w imieniu Stowarzyszenia Kwiryta wniosek o udostępnienie informacji publicznej zadając Pani Wójt Gminy następujące pytanie:

Czy w umowach przedwstępnych zawartych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło Gmina Lesznowola złożyła oświadczenia, że były one wolne od roszczeń osób trzecich, w tym, że nie były w stosunku do nich wysuwane roszczenia reprywatyzacyjne?

W odpowiedzi na nie z pisma z dnia 19 lipca 2017 roku (sygn.. RRB.1431.12.2017.EL) dowiedziałem się, że:  Oświadczenie Gminy zawarte w umowach przedwstępnych opisują istniejący stan prawny nieruchomości po KPGO Mysiadło.

Oczywistym jest, że nie jest to odpowiedź na zadane pytanie, gdyż nie wynika z niej, o jakim stanie prawnym jest tu mowa (czy tym związanym z pytaniem, czy innym). Tak sformułowana odpowiedź daje podstawę do podejrzenia, że w umowach przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło (w szczególności tych najważniejszych z firmami SETE sp. z o.o. oraz SENA sp. z o.o.) są zawarte oświadczenia, że w stosunku do tych gruntów nie zostały wysunięte roszczenia reprywatyzacyjne. W rzeczywistości jednak były i Wójt Gminy miała ich świadomość. Faktem jest bowiem, że takie roszczenia były, dowiadujemy się o tym z uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 roku (sygn.. akt.  I SA/Wa 1707/14), który odrzucił skargę Gminy Lesznowola dotyczącą tych właśnie roszczeń.

PODSUMOWANIE

W okresie od 4 maja 2015 roku do 7 lipca 2017 roku występowałem do Wójta Gminy Lesznowola z wnioskami o udzielenie informacji publicznych w zakresie treści umów dzierżawy (użytkowania) bądź umów przedwstępnych na użytkowanie tych terenów. Wnioski te wysyłałem w imieniu własnym lub w imieniu Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele Kwiryta. Celem tych wniosków było sprawdzenie, czy umowy te były podpisane zgodnie z interesem publicznym, i czy nie naraziły one mieszkańców Gminy Lesznowola na negatywne konsekwencje, w tym szkody majątkowe wielkich rozmiarów.

Wójt Gminy Lesznowola konsekwentnie od 3 lat uchyla się od udzielenia tych informacji pod różnymi pretekstami (do tej pory ich nie ujawniła). Początkowo twierdziła, że treść umów przedwstępnych nie jest informacją publiczną. Po wyroku WSA w Warszawie, który orzekł, że jest to informacja publiczna, używała pretekstu, iż żądane przeze mnie informacje mają charakter informacji przetworzonych i że nie istnieje szczególny interes publiczny, aby ich udzielić, a także, że treść tych umów nie może być udostępniona ze względu na:
– przepisy ustawy o notariacie
– przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, które wykluczają udostępnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorcy.

Z możliwością powołania się na powyższe przepisy nie zgadzało się we wszystkich swoich rozstrzygnięciach Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylając decyzje odmowne co do udzielenia wnioskowanych informacji.

Aktualnie czekam na wykonanie przez Panią Wójt wyroku NSA, który wraz z decyzjami SKO przesądził, iż treść umów przedwstępnych z firmami z Wólki Kosowskiej winny być ujawnione. Wyrok NSA został wysłany do gminy 12 marca 2018 roku, a więc niewątpliwie minął już czas na wykonanie jego postanowień.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

xxxx *