FUNKCJONOWANIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ W POLSCE. PODSTAWY PRAWNE – PRAKTYKA – PERSPEKTYWY ROZWOJU

Autor: Marcin Rachwał. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016

We wstępie do opracowania czytamy:
„Celem opracowania było wieloaspektowe odniesienie się do funkcjonowania omawianego rozwiązania ustrojowego w systemie politycznym RP. Po pierwsze, wśród celów podjętych badań znalazła się próba ukazania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na szerszym tle dyskusji o miejscu i roli instrumentów demokracji bezpośredniej (semibezpośredniej) we współczesnych państwach demokratycznych, które co do zasady mają charakter przedstawicielski. Po drugie, podjęte rozważania miały na celu omówienie przyjętych w Polsce podstaw prawnych obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, jak również zgłoszonych propozycji zmian w tym zakresie przedmiotowym. Po trzecie, celem analizy było odniesienie się do praktyki działania komitetów obywatelskich, które podjęły starania o wniesienie projektu ustawy do Marszałka Sejmu RP. Przybliżenie wspomnianych aspektów było podstawą do sformułowania prognozy odnośnie funkcjonowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Problemem badawczym podjętym w trakcie prac nad niniejszą książką była kwestia miejsca i roli obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w systemie politycznym RP. Stosownie do wskazanego problemu badawczego sformułowano następujące pytania szczegółowe: – Czy przyjęty w Polsce kształt normatywny obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej uzasadnia zaliczenie przedmiotowej instytucji do form demokracji bezpośredniej? – Jakie były formułowane postulaty w zakresie nowelizacji podstaw prawnych obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej? – Jaki był udział obywatelskich projektów ustaw w ogólnej liczbie inicjatyw ustawodawczych wniesionych w rozważanym okresie? – Jak wyglądała praktyka procedowania skutecznie wniesionych obywatelskich inicjatyw ustawodawczych? – Jakie były przyczyny nieskuteczności większości podjętych prób wniesienia projektu ustawy w trybie inicjatywy ludowej? – Jakie podmioty inicjowały i przeprowadzały prace na rzecz wniesienia obywatelskich projektów ustaw? – Jak kształtował się zakres przedmiotowy obywatelskich inicjatyw ustawodawczych?”.

czytaj całość opracowania

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *