Zarzuty dla Wójt Lesznowoli – list otwarty do radnych

Szanowni Państwo,

Przepis art. 18a. ust. 1.  ustawy o samorządzie gminy stanowi, że: „Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną”. Mieszkańcy Lesznowoli, kilka dni temu, dowiedzieli się o zarzutach prokuratorskich postawionych Wójt Gminy Lesznowola. O decyzjach i działaniach, które były niewątpliwie ich podstawą, radni, przynajmniej ci, którzy byli nimi także w poprzedniej kadencji, wiedzą już od lat. W marcu 2016 roku trafił bowiem do nich wniosek skierowany przez Stowarzyszenie Kwiryta, w którym jego autorzy prosili o zorganizowanie spotkania (sesji rady), na której mogłyby być omówione wyżej wymienione problemy (treść wniosku).

W kwietniu 2016 roku trafił natomiast do Rady Gminy Lesznowola wniosek, o to, aby jej Komisja Rewizyjna przyjrzała się wątpliwościom dotyczącym zasadności umarzania przez Panią Wójt podatków bardzo bogatym firmom z Wólki Kosowskiej czy zasadności podpisywania z tymi firmami umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło. Wniosek dotyczył także innych  decyzji sprzecznych, w opinii Stowarzyszenia,  z interesem mieszkańców Lesznowoli (treść wniosku).
W ustawowym terminie 30 dni Rada Gminy nie odpowiedziała na powyższe wnioski. Kilka miesięcy później Stowarzyszenie otrzymało takie odpowiedzi. Przewodnicząca Rady, która jest nią także aktualnie, odmówiła zajęcia się przez Radę sprawami, które teraz, jak można przypuszczać z komunikatu CBA,  są podstawą zarzutów dla Wójt Lesznowoli (przynajmniej między innymi) – odpowiedź wniosek 1,  odpowiedź wniosek 2 .

Mając powyższe na uwadze wnoszę, aby aktualna Rada Gminy, w szczególności jej Komisja Rewizyjna, zbadała dogłębnie, zgodnie z jej ustawowymi obowiązkami, działania i decyzje Wójt Gminy Lesznowola, które są aktualnie podstawą postawionych jej zarzutów i przedstawiła mieszkańcom Lesznowoli szczegółowy raport ze swojego badania.

Wnioskuję także, aby Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lesznowola, zbadała przyczyny, dla których Wójt Gminy Lesznowola nie wykonuje prawomocnych wyroków Sądów Administracyjnych, w tym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującego jej rozpatrzenie wniosku z dnia 4 maja 2015 roku o udostępnienie kopii umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło. Wyrok, o którym tu mowa, zapadł w styczniu 2018 roku i do tej pory nie został wykonany.

Apeluję też do poszczególnych radnych, aby przedstawili publicznie mieszkańcom swoje indywidualne merytoryczne stanowiska (poparte rzeczowymi argumentami) w sprawach poruszonych powyżej. Przypominam, iż ustawa o samorządzie gminnym daje radnym narzędzia pozyskiwania informacji i uzyskiwania wyjaśnień od wójta gminy, a  „Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania” (art. 24 tej ustawy).

Wreszcie wnioskuję do komitetów wyborczych i lokalnych władz struktur partii politycznych, których reprezentanci zasiadają aktualnie w Radzie Gminy Lesznowola, aby także odniosły się do poruszonych w moim liście otwartym problemów.

Na koniec zaznaczam, że zupełnie czym innym jest wyrok sądu karnego, który odniesie się w przyszłości do zarzutów postawionych wójt Gminy Lesznowola przez CBA i Prokuraturę, a czym innym jest ocena, czy jej decyzje leżały w interesie mieszkańców Lesznowoli. Sąd stwierdzi jedynie jakie sankcje karne za działania i decyzje wójta Lesznowoli przewidziane są w obowiązującym prawie, a powszechnie wiadomym jest, że nie za wszystkie działania wbrew interesowi ogółu mieszkańców takie sankcje obowiązują.

Wszystkim zainteresowanym deklaruję jednocześnie pomoc polegającą na udostępnieniu posiadanych przeze mnie dokumentów związanych z problemami o których napisałem powyżej.

Jacek Barcikowski, mieszkaniec Gminy Lesznowola

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

xxxx *