Jak zarządza się w gminie Lesznowola?

Każdy, kto jest lub był menedżerem jakiejkolwiek organizacji, wie doskonale, jakie znaczenie dla efektywności ich pracy  ma informacja zarządcza. W przypadku gminy chodzi o dane dotyczące jej mieszkańców, zlokalizowanych na jej terenie przedsiębiorstw, cenach na rynku różnego rodzaju usług, z których gmina korzysta realizując swoje obowiązki itd.  Jaką informacją dysponują włodarze gminy Lesznowola podejmując niesłychanie ważne dla jej mieszkańców decyzje? To szeroki temat, znacznie wykraczający poza ramy jednego artykułu – dlatego w tym tekście odniosę się  jedynie do problemu w ostatnim czasie poruszanego najczęściej. Kwestii gospodarki komunalnej. To tylko przykład, który pokazuje jednak mechanizmy mające dużo szersze znaczenie.

Kilka dni temu zadałem na forum publicznym pytanie: „Gdzie trafiają odpady z Lesznowoli?”. Sprowokowała mnie do tego odpowiedź, jaką otrzymałem na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wynikało z niej, że firma Jarper odbierająca od mieszkańców Lesznowoli śmieci nie współpracuje z żadnym RIPOK-iem, do którego zgodnie z obowiązującym prawem, odpady  te powinny trafiać (link do tego dokumentu znajdziecie Państwo na końcu tego tekstu). Z tej samej odpowiedzi wynikają  inne niestety przerażające wnioski. Jakie?

Każdy z mieszkańców Lesznowoli spotkał się na pewno z argumentacją włodarzy gminy, że opłaty za wywóz śmieci muszą być oparte o ilość zużywanej w gospodarstwach domowych wody, gdyż tak jest bardziej sprawiedliwie. Padają tu argumenty, iż w systemie „od zużytej wody” wszyscy są objęci opłatą, a w systemie „od osoby” już nie. Co jednak wynika z informacji, jakie uzyskałem z gminy?

Urzędnicy twierdzą, że nie mają możliwości ustalenia łącznej ilości wody zużywanej przez mieszkańców Gminy Lesznowola, gdyż oprócz korzystających z sieci wodociągowej są także nieruchomości zasilane z własnych ujęć wody. Ile? Nie wiadomo. Na dodatek gmina nie prowadzi ewidencji gospodarstw domowych podłączonych i nie podłączonych do sieci wodociągowej – a skoro tak, to skąd wiadomo, jaki procent osób płaci w ogóle za wywóz śmieci w przyjętym przez radnych „sprawiedliwym” systemie?

Jak powszechnie wiadomo, włodarze Gminy Lesznowola chwalą się dyplomami za jej działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Jednym z parametrów oceny w takich plebiscytach jest ilość firm zlokalizowanych na jej terenie.

Zajrzałem do rejestru CEDiG i KRS prowadzących ewidencję osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów prawa handlowego na terenie Lesznowoli. Tych pierwszych jest 3922, a tych drugich 4791. Razem 8 713 podmiotów. A od jakiej części z nich odbierane są według gminy śmieci? Z udzielonej mi odpowiedzi wynika, że na dzień 16 stycznia 2020 r. odbierano odpady komunalne z 726 nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości niezamieszkałe to właśnie firmy i faktycznie nie zamieszkałe domy). Tak więc odpady według przekazanych mi danych odbierane są z o.k. 8% zarejestrowanych na terenie Lesznowoli firm.

Oczywiście wiele tych podmiotów to zapewne jednoosobowe przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane pod adresami zamieszkania ich właścicieli rozliczających koszty wywozu odpadów jako osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Jednak, gdyby ilość firm, z których odbiera się śmieci odnieść tylko do spółek prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych) to mamy wskaźnik na poziomie 15%. Tu już trudno założyć, że te podmioty w 85% przypadków nie wytwarzają żadnych odpadów komunalnych… Wniosek? Nasuwa się podejrzenie, że znaczna część lesznowolskich firm odpady wytwarza, ale nie płaci za ich wywóz. Oczywiście gdyby tak było, to za ich śmieci musi płacić reszta mieszkańców.

Powyższe wątpliwości potwierdza informacja przekazana mi przez gminę, iż nie ma ona odrębnego rejestru gospodarstw  (nieruchomości) niezamieszkałych na terenie gminy.

Kolejna ciekawa informacja jaką otrzymałem to ta, że gmina nie prowadzi odrębnej ewidencji odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości i znajdujących się na ich obszarze przedsiębiorców. Tak więc urzędnicy nie mają wiedzy, ile na przykład odbiera się odpadów z firm prowadzących działalność na terenie Wólki Kosowskiej. Nie wiadomo więc, czy otrzymywane od nich opłaty pokrywają, i w jakim stopniu, koszty wywozu i zagospodarowania odpadów z tego terenu.

I kolejna sprawa. Jak się dowiedziałem, gmina nie prowadzi też odrębnej ewidencji odpadów komunalnych odbieranych z budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jej włodarze nie wiedzą też ile jest na jej terenie gospodarstw domowych, wspólnot majątkowych, osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej lub/i wielorodzinnej. Gmina nie prowadzi ponadto odrębnej ewidencji gospodarstw domowych,  z których odbierane są odpady zielone.

Podsumowując. Urzędnicy gminy zorganizowali niedawno „konsultacje społeczne”, w ramach których pytali mieszkańców, czy byliby skłonni zaakceptować mniejszą częstotliwość odbioru śmieci. Tymczasem nie dysponują kluczowymi informacjami aby za wywóz śmieci płacili wszyscy ci, którzy je wytwarzają. Co więcej, nie wiedzą, ilu mieszkańców nie ponosi żadnych opat za wywóz śmieci, gdyż nie jest podłączonych do gminnego wodociągu. Wyciągnięcie wniosków z tej sytuacji pozostawiam czytelnikom tego artykułu.

Kopia odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pomimo mojego wezwania skierowanego o Pana Wilusza, nikt nie podpisał się pod tym dokumentem. Otrzymałem go mailem z Urzędu Gminy.

Odpowiedź gminy na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *