Kalkulacja kosztów zagospodarowania odpadów w RIPOK

W trybie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Pani z wnioskiem o to, aby:

1.  Zwróciła się Pani niezwłocznie do wszystkich podmiotów prowadzących w odległości do 100 km od gminy Lesznowola  instalacje komunalne, o przedstawienie przez nich  szczegółowej kalkulacji kosztów zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, z uwzględnieniem składowych tych kosztów (na podstawie art. 9m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

2. Zwróciła się Pani niezwłocznie do RIPOK-ów, o których mowa wyżej, o przedstawienie aktualnych ich cen na zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lesznowola (i odbieranych od jej mieszkańców).

3. Podjęła Pani niezwłocznie działania prowadzące do podpisania przez Gminę Lesznowola bezpośrednich umów z instalacjami, o których mowa w punktach poprzednich. Umowy takie powinny umożliwiać wskazywanie podmiotom gospodarczym odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Lesznowola (wyłonionym w przetargach) oddawanie do tych instalacji  odpadów odbieranych od mieszkańców (na ustalonych zasadach).

4. Opublikowała Pani na stronie BIP gminy Lesznowola otrzymane w wyniku działań, o których mowa w punkcie 1 powyżej, kalkulacje i cenniki.

5. Przeprowadziła Pani najbliższe postępowania dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych osobno dla zagospodarowania tych odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów i ich odbioru od mieszkańców i dostarczenia do RIPOK-ów.

Uzasadnienie

Jednym z kluczowych dla mieszkańców Gminy Lesznowola problemów jest system gospodarowania odpadami komunalnymi, a w tym opłaty pobierane z tego tytułu. W ostatnim czasie wzrosły one do maksymalnie dopuszczonego ustawowo poziomu. Zmianę tę urzędnicy gminy Lesznowola i jej radni tłumaczą m.in. cenami, jakie obowiązują w instalacjach, których dotyczy niniejszy wniosek. Dlatego mieszkańcy Lesznowoli mają prawo znać nie tylko ceny obowiązujące w tych instalacjach, ale także ich podstawy w postaci kalkulacji, o których jest mowa w punkcie 1 niniejszego wniosku.

Ponadto z ostatnio otrzymanej przeze mnie odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym pytałem o ceny w RIPOK-ach, wynika, że osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie Lesznowola ich nie znają. Z tego z kolei wynika wniosek, iż prawdopodobnie nie znają one także przepisów obowiązującego prawa, albo zaniedbały swoje obowiązki dbania o interes mieszkańców Lesznowoli – moim przekonaniu bez znajomości tych cen nie sposób jest właściwie przeprowadzić postępowań przetargowych na wywóz i zagospodarowanie odpadów.

Wreszcie realizacja punktu 5 mojego wniosku w moim przekonaniu stworzy szansę na większą konkurencyjność prowadzonych postępowań na wywóz i zagospodarowanie odpadów, większą kontrolę nad składanymi przez oferentów cenami, a w wyniku tego na możliwość obniżenia opłat za wywóz śmieci, które ponoszą mieszkańcy.

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *