Wniosek do Rady Gminy – serwis BIP

Na podstawie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Państwa z wnioskiem o to, aby Rada Gminy Lesznowola i jej Komisja Rewizyjna zajęła się, zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z art. 18a, art. 18b i art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, wyjaśnieniem i oceną prawidłowości wykonywania przez Wójt Gminy Lesznowola obowiązku publikowania na stronie BIP gminy informacji w zakresie, do jakiego była  i jest  zobowiązana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o finansach publicznych.

W szczególności proszę o skontrolowanie przestrzegania obowiązku publikacji na stronie BIP informacji o:

 1. Polityce wewnętrznej gminy, w tym o:
  a) zamierzeniach działań Rady i Wójt Gminy Lesznowola, w szczególności dotyczących wykorzystania nieruchomości gruntowych gminy, w szczególności leżących na terenie sołectwa Mysiadło,
  b) projektowaniu aktów normatywnych,
  c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;(zgodnie z art. 6 pkt. 1 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)
 2. Majątku, którym dysponuje gmina, w szczególności o terenach po KPGO Mysiadło co do których zostały podpisane umowy przedwstępne na ich użytkowanie (zgodnie z art. 6 pkt. 4 ust 2 lit. f) ustawy o dostępie do informacji publicznej)
 3. Naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska (zgodnie z art. 6 pkt. 1 ust 3 lit. g) ustawy o dostępie do informacji publicznej)
 4. Dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, w szczególności dokumentacji przebiegu i rezultatów kontroli przeprowadzonej w gminie Lesznowola przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2017 roku (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie) ustawy o dostępie do informacji publicznej)
 5. Długu publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. f)
 6. Wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (zgodnie z art. 37 ust. 1. pkt 2) lit. f)).

UZASADNIENIE

Publikacja informacji na stronie BIP gminy jest formą realizacji jednego z najważniejszych praw obywatelskich. Konfrontacja publikowanych tam informacji m.in.  z treścią zarzutów prokuratorskich postawionych Wójt Gminy Lesznowola jednoznacznie dowodzi, iż obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o finansach publicznych nie są wykonywane przez nią w sposób właściwy.

Jednocześnie jednym z podstawowych obowiązków Rady Gminy, jak to wynika z ustawy o samorządzie gminnym, jest kontrola działalności wójta.

Mając powyższe na uwadze mój wniosek jest uzasadniony.

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *