Jak Sąd Apelacyjny ocenił działalność władz Lesznowoli?

Poniżej możecie zapoznać się Państwo z pełną treścią uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego, który oceniał, czy krytyka decyzji władz Lesznowoli zawarta w raporcie Stowarzyszenia Kwiryta z 2016 roku była uzasadniona. Przypomnę, iż sprawa dotyczy procesu jaki został wytoczony Stowarzyszeniu przez Panią Wójt Lesznowoli, która twierdziła, że opinie i oceny zawarte w/w raporcie były bezpodstawne, a więc naruszały dobre imię Gminy (treść w/w raportu jest dostępna tutaj: raport cz 1 , raport cz. 2 ). Sąd I instancji wydał wyrok niekorzystny dla Kwiryty, a wiec odwołanie od tego wyroku rozpatrywał sąd wyższej instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił ten wyrok w całości, a więc należy go traktować jako niebyły. Sąd uznał, że opublikowany przez Stowarzyszenie Kwiryta raport nie tylko nie naruszał dóbr osobistych Gminy Lesznowola, ale także, że jego publikacja leżała w interesie lokalnej społeczności. Niestety pomimo tego, Pani Wójt Batycka-Wąsik nadal twierdzi publicznie, że dobra osobiste wszystkich mieszkańców Lesznowoli zostały naruszone – ignorując w ten sposób prawomocny wyrok.

Sąd Apelacyjny w Warszawie napisał m.in. że:
– rażącą nieodpowiedzialnością było planowanie przez Wójt dochodów ze sprzedaży firmom z Wólki Kosowskiej gruntów po KPGO Mysiadło, tym bardziej, że były one powiązane osobowo lub kapitałowo z podmiotami, którym umorzyła ona podatki (zdaniem sądu w sposób nieuzasadniony). Sąd stwierdził także, że potraktowanie przez wójt kwot z zaliczek od tych firm, jako dochodów gminy, może budzić poważne wątpliwości, zarówno w świetle prawa cywilnego, jak i ustawy o rachunkowości. Sąd zaznaczył także, że było to, kolokwialnie określając, „łataniem” budżetu na krótką metę, w dłuższej perspektywie generowało jednak długi – zwłaszcza w sytuacji, gdy można było przewidzieć, iż tytuł prawny gminy do tych gruntów zostanie wzruszony i zaliczki będą musiały być zwrócone, również z odsetkami.

– wątpliwości budzi to, że gmina wybrała ofertę na użytkowanie terenu po KPGO Mysiadło (ok. 10 ha) firmy z Wólki Kosowskiej, mimo iż ta zaoferowała o 8 milionów mniej niż jej konkurent. Sąd uznał tłumaczenia Wójt w tym względzie za mało przekonujące i sprzeczne z zeznaniami innych świadków. Podkreślił także, że dla włodarzy gminy nie „miało znaczenia” również to, iż kapitał ich „kontrahenta” opiewał tylko na 5000 złotych, co stawiało pod znakiem zapytania gwarancje, jakie dawała on jako partner planowanej umowy (inwestycji). Rodziło też pytanie skąd dysponował on środkami na kilkudziesięciu milionową zaliczkę dla gminy.

– budzi poważną wątpliwość wydanie ponad 600.000 zł na plan zagospodarowania terenów po KPGO Mysiadło, mimo rysującej się sytuacji realnej możliwości utraty tytułu prawnego do tychże terenów.

– Wójt rozpoczęła budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, jak twierdziło Stowarzyszenie, bez zagwarantowanych na ten cel środków. Sąd podkreślił tu, że budowa ta nie została zakończona z tego powodu aż do dnia dzisiejszego, czego w żaden sposób nie tłumaczą podnoszone przez wójt trudności ze zmianą firmy budowlanej.

– Wójt naruszyła art. 61 Konstytucji RP poprzez zatajanie informacji, które powinny być ujawnione. Sąd zaznaczył, iż tego rodzaju postawa świadczy bądź o totalnej ignorancji finansowo-prawnej włodarzy gminy, względnie o ich złej woli przejawiającej się w chęci ukrycia swoich danych finansowych.

– Usprawiedliwione jest stwierdzenie, iż gmina, pod koniec roku 2012, z powodu bardzo złych wyników finansowych i braku realizmu w planowaniu dochodów stanęła na krawędzi bankructwa.

Sąd w swoim uzasadnieniu podkreślił także, iż Regionalna Izba Obrachunkowa bada budżet gminy wyłącznie pod kątem formalnym i rachunkowym, nie zaś racjonalności i celowości planowanych posunięć – urzędnicy gminy stawiali bowiem tezę, że ich wszystkie działania nie mogą budzić wątpliwości, gdyż RIO nie miało do nich zastrzeżeń. Wreszcie jeszcze jednym ustaleniem Sądu Apelacyjnego jest to, że Wójt w czasie procesu składała fałszywe zeznania.

Pełne uzasadnienie tego wyroku jest dostępne pod linkiem poniżej.

pełna treść wyroku


 

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *