Obywatelska Rada ds. Rozwoju Gminy

Time for ChangeSposób zarządzania sprawami gminy Lesznowola ma kluczowy wpływ na jakość życia jej mieszkańców. Władzę wykonawczą w naszej gminie ponownie sprawuje pani wójt, której rządy winny być kontrolowane przez 21 radnych tworzących Radę Gminy. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Historia ostatnich lat wskazuje, że w praktyce to raczej pani wójt kontroluje to co uchwalą radni oraz to, że nie mają oni zbyt wielkiego wpływu na sposób zarządzania gminą. Dlaczego tak się dzieje?

Czy radni nie chcą zajmować się kontrolą władzy wykonawczej (narażać się pani wójt) ze względu na swoje partykularne interesy? Czy może większość z nich czuje się bardziej lojalna wobec urzędników gminy z panią wójt na czele niż wobec mieszkańców gminy? 

A może radni chcą sprawować swój mandat bez wysiłku koniecznego do rzetelnego monitorowania sposobu zarządzania gminą, w tym przeprowadzania merytorycznych ocen podejmowanych przez gminnych urzędników decyzji? I bez wysiłku niezbędnego do opracowywania własnych inicjatyw (pomysłów obywateli)? A może po prostu brakuje im kompetencji, które są niezbędne do rzetelnego i efektywnego sprawowania funkcji radnego?

Pozbawiona codziennej kontroli społecznej władza zarządza gminą według własnego uznania. Powszechnie widoczną zasadą w działalności tych władz stała się zasada „jak najdalej od mieszkańców”. A taki układ oligarchiczny powoduje nie tylko wygodną dla władz bierność dużej części mieszkańców Lesznowoli, a także popełnienie przez wójta i radnych poważnych błędów w zarządzaniu gminą. To wszystko powoduje też, że radni podejmują uchwały a kilka dni po ich przegłosowaniu zapominają o tym, co uchwalili. Wystarczy na przykład skonfrontować przyjętą przez niech 29 listopada 2011 roku Strategię Rozwoju Gminy Lesznowola z tym co się działo po jej uchwaleniu. Praktycznie nie ma tu żadnego związku.

Czy mając na uwadze powyższą sytuację można liczyć na to, że ostatnio wybrane władze gminy będą w przyszłości działały transparentnie i zgodnie z interesem większości jej mieszkańców? Odpowiedź jest prosta – nie można. Jak wskazuje doświadczenie, władze gminy pozbawione codziennej kontroli obywatelskiej rezygnują z dialogu z mieszkańcami, w coraz mniejszym stopniu realizują potrzeby całości lokalnej społeczności, prowadzą politykę „kuluarową”, a ich celem przestaje być ambitny rozwój gminy. W zamian za to wprowadzane są oligarchiczne zasady sprawowania władzy, a celem głównym staje się utrzymywanie latami zajmowanych stanowisk przy jak najmniejszym wysiłku.

Kuriozalne jest przy tym to, że Rada Gminy Lesznowola w dniu 29 listopada 2011 roku w przyjętej jednomyślnie uchwale zatwierdziła „Strategię Gminy Lesznowola do roku 2021” w której jako jeden z celów głównych umieściła podmiotowość mieszkańców gminy. A oto cytat z tego dokumentu:

„Niezwykle istotną dla rozwoju gminy, oprócz aktywności samorządu terytorialnego, jest zaangażowanie mieszkańców i ich świadomość obywatelska. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego jest długotrwałym i złożonym procesem, który możemy obserwować w niektórych państwach o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Społeczeństwo obywatelskie to mieszkańcy świadomi swoich praw i obowiązków, aktywnie włączający się w rozwiązywanie wspólnych problemów nie czekające bezradnie na reakcję instytucji odpowiedzialnych za realizację określonych zadań.
Zadaniem gminy jest także pomoc w samoorganizacji społeczeństwa. Gmina powinna wspomagać tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych, integrować mieszkańców wokół wspólnych celów strategicznych, budować tożsamość lokalną i ściśle współpracować z mieszkańcami i ich organizacjami.
Dla realizacji tych zadań sugeruje się powołanie przy wójcie Rady ds. Rozwoju Gminy, która skupiać będzie grono osób opiniotwórczych dla gminy a także punktu informacji obywatelskiej.”

Jak te zamierzenia są realizowane? Po prostu nie są. Radni w znakomitej większości nawet boją się publicznej rozmowy o problemach gminy. Ukrywane są ważne fakty. Popełniane są ogromne błędy w zarządzaniu gminą, które niedawno niemal nie doprowadziły do wprowadzenia komisarza w miejsce urzędującej pani wójt. Wszystko ponadto wskazuje na to, że nadal jest ukrywana przed mieszkańcami prawdziwa sytuacja finansowa gminy – to jest jeden z tematów do dokładniejszej weryfikacji.

Tak więc przyszedł czas, aby mieszkańcy Lesznowoli wzięli w większym stopniu sprawy w swoje ręce. Skoro władze gminy nie powołały zgodnie z własnym zobowiązaniem Rady ds. Rozwoju Gminy, to my jako mieszkańcy powołajmy Obywatelską Radę ds. Rozwoju Gminy. Radę niezależną od rządzących gminą urzędników. Radę, która zajmowała by się m.in kontrolą działań wójta i radnych. Zespół ten stworzylibyśmy z mieszkańców gminy, który chcieli by poświęcić choć trochę swojego czasu oraz posiadane kompetencje dla:

1. Sporządzania corocznych raportów o stanie finansów gminy (ew. kwartalnych dotyczących poszczególnych obszarów zarzadzania finansami jak zadłużenie gminy, koszty jej administracji, przychody gminy, efektywność inwestycji itd.)

2. Sporządzania corocznych raportów o stanie realizacji ustawowych obowiązków gminy takich jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja publiczna, kultura i kultura fizyczna oraz turystyka, techniczna infrastruktura gminna, polityka inwestycyjna.

3. Sporządzania opinii o podejmowanych przez władze gminy na bieżąco decyzjach dotyczących najważniejszych spraw lokalnej społeczności.

4. Formułowania postulatów (projektów zmian) w zakresie działań służących interesowi możliwie szerokich grup lokalnej społeczności.

Oczywiście praktyczny zakres działalności takiego zespołu zależał by od jego liczebności oraz od możliwości jego członków (czasowych, merytorycznych). Zespół ten mógłby się składać z kilku, kilkunastu osób o różnych kompetencjach zawodowych (finanse, prawo, oświata, kultura, sport, architektura i budownictwo, medycyna, ochrona środowiska, pomoc społeczna itd.). Z zespołem podstawowym mogło by współpracować znacznie więcej osób, które ze względu na swoje ograniczenia czasowe mogły by poświęcić na tego rodzaju pracę znacznie mniej czasu (choćby tylko kilka, kilkanaście godzin rocznie).

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gminy miała by pracować w sposób ciągły (przy ew. zmianach w jej składzie), oczywiście nie tylko w czasie kadencji obecnych władz gminy, ale także po ew. ich zmianie w kolejnych wyborach.
W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Lesznowoli o zgłaszanie wstępnego akcesu do współpracy w ramach takiej Rady. Z każdym chętnym omówilibyśmy ew. zakres takiej współpracy. Pierwszym zadaniem Obywatelskiej Rady ds. Rozwoju Gminy byłoby przygotowanie audytu na temat stanu gminy w różnych obszarach jej działalności. Bazą do wykonania takiego raportu byłyby zapytania obywateli kierowane do gminy na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznych i inne źródła.

Jacek Barcikowski

1 komentarz

  1. Podzielam poglądy wyrażone w Pana liście.
    Warto dodać że w 2014 roku rozpoczęła się realizacja nowej, w miejsce obecnie obowiązującej z 2011 r, ambitnej Strategii Rozwoju Gminy. Odbyło się kilka zebrań z udziałem realizatora tego opracowania i mieszkańców. Następnie zapadła w tej sprawie kompletna cisza informacyjna która trwa dotychczas.
    Zgłasza swój akces do Obywatelskiej Rady ds Rozwoju Gminy.

    Maciej Kalinowski

    Odpowiedz

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *