Projekt utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego

NGO1W końcu 2015 roku w trakcie dyskusji w Klubie Dyskusyjnym OTT oraz w wyniku przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Piaseczno powstał projekt uchwały dotyczącej powołania w Gminie Piaseczno Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). Oczywiście może on posłużyć także powołaniu podobnej Rady w innych gminach.  Możliwość utworzenia RDPP wynika z zapisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Po zmianach przepisów tej ustawy z 5 sierpnia 2015 roku RDPP musi być powołana przez burmistrza (wójta) w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku w tej sprawie przez przynajmniej 5 organizacji pozarządowych. Jej powołanie niewątpliwie może być dobrym rozwiązaniem, które pozwoli znacznie lepiej ułożyć współpracę pomiędzy samymi NGO oraz pomiędzy organizacjami a gminą. Może ale nie musi, wszystko zależy od tego jakie zostaną ustalone zasady jej powoływania i funkcjonowania.   

Aby ten cel został osiągnięty w Radzie winno być reprezentowanych możliwie wiele różnego typu organizacji. Granicą winna być tutaj efektywność pracy takiego organu – jeśli byłoby ono zbyt liczne mogła by być ona znacznie utrudniona.  W związku z tym zaproponowaliśmy aby Rada Pożytku Publicznego składała się z 13 osób, w tym 9 zaproponowanych przez organizacje pozarządowe.

W praktyce funkcjonowania każdego ciała kolegialnego kluczową kwestią jest także to, kto organizuje jego pracę, a więc jego prezydium, a przede wszystkim przewodniczący. W organie, który ma wyrażać opinie i reprezentować stanowiska organizacji pozarządowych przewodniczący powinien być wybrany spośród osób oddelegowanych przez te organizacje (taka propozycja została zawarta w naszym projekcie).

Projekt przygotowany przez Klub Dyskusyjny OTT przewiduje także coroczną organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych, który poza tym, że dokonywał by co dwa lata (ustawowa kadencja RPP) wyboru członków Rady Pożytku Publicznego, mógłby omawiać i wskazywać kierunki i konkretne sposoby realizacji zadań publicznych gminy, oceniać dotychczasowy sposób ich realizacji  a także oceniać coroczną działalność Rady Pożytku Publicznego. Tekst projektu dostępny jest TUTAJ.

W dniu 15 czerwca 2016 r Rada Miejska w Piasecznie, po wielu dyskusjach prowadzonych nad w/w projektem przyjęła Uchwałę nr 599/XXII/2016 „W sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno oraz trybu powoływania jej członków”. Tekst tego dokumentu jest dostępny TUTAJ.

Przyjęta po wielu perturbacjach przez Radę Miejską w Piasecznie uchwała, mimo że oparta na przedstawionym jej projekcie, w kilku istotnych punktach odbiega od jego pierwotnej treści. Najważniejsze jest jednak, że RDPP w Piasecznie działa, a przyszłość pokaże, czy dokonane zmiany będą miały istotne znaczenie praktyki działania piaseczyńskich organizacji pozarządowych, w tym w zakresie ich współpracy z Gminą.  

 

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

xxxx *