Czy władzom Gminy Lesznowola można zarzucić niegospodarność?

Nadal nie zostały wyjaśnione wątpliwości co do gospodarności szeregu decyzji podjętych w ostatnich latach przez władze gminy. Mowa tu między innymi o umorzeniu z niejasnych powodów ponad 620 tysięcy złotych podatków firmom z Wólki Kosowskiej czy o podpisaniu umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło z firmami SETE sp. z o.o. i SENA sp. z o.o. (powiązanymi z podmiotami, którym umorzono podatki). Informacje dostępne na ten temat na stronie gminy i pozyskane w ramach wniosków o dostęp do  informacji publicznej, dają podstawy do opinii, iż umowa z firmą SENA sp. z o.o. naraziła Gminę Lesznowola na stratę (utracone korzyści)  rzędu 8 milionów złotych a z firmą SETE sp. z o.o. nawet wielokrotnie większą. 

Oferta SENA sp. z o.o. została wybrana, mimo, iż firma POR PROPERTY  INVESTMENT SA, znany deweloper, złożyła inną, o 8 milionów wyższą. Pani Wójt uchyla się od odpowiedzi na pytania o przyczyny takiej decyzji, wskazując jedynie, że powodem były warunki wpłaty zaliczek z tytułu podpisanej umowy (termin ich wpłaty?). Tak więc, przy braku innych powodów, decyzję o podpisaniu tej umowy można uznać za niegospodarność na wielką skalę.

Wiele faktów stanowi także podstawę do wyrażenia opinii, iż umowa z firmą SETE sp. z o.o. naraziła Gminę na wielokrotnie większą stratę. Ta z kolei teza wynika z faktu, iż ustalone w umowie z nią wynagrodzenie za użytkowanie bardzo atrakcyjnych terenów przy ul. Puławskiej [patrz mapa], według informacji z gminy, wynosi ok. 247,6 zł netto za 1 m2.

Odniesieniem rynkowym do tej  transakcji może być cena po jakiej sprzedano sąsiednie grunty firmie Transgourment  Polska sp. z o.o. (ich marką jest m.in. sieć handlowa  Selgros Cash&Carry). Jak to wynika z dostępnych dokumentów kupiła ona od Gminy Lesznowola 6,47 ha,,  za łączną kwotę ok. 52,54 mln złotych (18,45 mln wpłynęło do kasy gminy już wcześniej w formie zaliczki a ok. 34 mln zostało wpłaconych w końcu grudnia 2015 roku). Tak więc za jeden m2 Gmina uzyskała z tej transakcji ok. 812 zł. Różnica ceny za 1 m2 dla Selgros i SETE wynosi więc ok. 564,4 zł, co przy 14,9 ha daje kwotę rzędu 120 milionów złotych !!! (byłoby jeszcze więcej, gdybyśmy za cenę rynkową przejęli tę z oferty PROPERTY  INVESTMENT SA (850 zł). Oczywiście, jeśli wierzyć dostępnym dokumentom autorstwa urzędników Gminy Lesznowola.

Mówimy tu o uzasadnionych podejrzeniach i szacunkowych a nie dokładnych kwotach, gdyż Pani Wójt nadal unika ujawnienia treści podpisanych umów czy choćby niektórych zawartych w nich ustaleń, pomimo, iż przegrała w tej kwestii szereg postępowań przed Sądem Administracyjnym i Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Fakty

1. Wójt Gminy Lesznowola w latach 2011-2014 umorzyła firmom z Wólki Kosowskiej: GD II Polska sp. z o.o., GD Poland Development sp. z o.o., EACC Investments sp. z o.o. i GD Poland Investments sp. z o.o. podatki na łączną kwotę 622 301 złotych. Wysokość tych umorzeń była opublikowana w sprawozdaniach finansowych „Jawność Finansów Publicznych w Gminie Lesznowola” za lata 2011-2014, które są lub były umieszczone na stronie BIP gminy (ze sprawozdania za rok 2014 ta informacja znikła).

W powyższych dokumentach jest zawarta również lakoniczna informacja, że umorzenia zostały dokonane z powodu „ważnego interesu podatnika”. Jest to pojęcie użyte w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej, który stanowi, że: „organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

Warunki dokonania tego typu umorzeń podatkowych określa bogate orzecznictwo, w tym np. wyrok WSA w Łodzi z 29 maja 2009 (I SA/Łd 173/09) w którym czytamy:

„Zauważyć przy tym należy, że umorzenie zaległości podatkowych jest instytucją nadzwyczajną skoro zasadą jest płacenie podatków, nie zaś zwalnianie podatników z tego obowiązku (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 1991 roku, SA/Gd 295/91, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z 1994 r. Nr 1, póz. 7). Z tego względu ważnego interesu podatnika, będącego jedną z przesłanek udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, nie można utożsamiać z subiektywnym przekonaniem podatnika o potrzebie umorzenia zaległości podatkowej (B. Dauter [w:] S. Babiarz et. al., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2005, teza 10 do komentarza do art. 67 Ordynacji podatkowej, Lex Polonica Maxima w wersji na październik 2006 rok). Przeciwnie, przyjmuje się, że przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika i że umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek uzasadnione będzie jedynie w takich wypadkach, które spowodowane zostały działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu i które są niezależne od sposobu jego postępowania (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2004 roku, l SA/Wr 735/02, LEX nr 129659; zob. też P. Roksisz, Uznanie administracyjne w ramach instytucji umorzenia zaległości podatkowych, Dor. Podatk. z 2004 r. Nr 1, s. 37)”.

Wszystkie te firmy w okresie, gdy umorzono im podatki były w dobrej czy bardzo dobrej kondycji finansowej, a więc nie można mówić, że przyczynami tego rodzaju decyzji administracyjnych były nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika (patrz wyrok NSA z 19 sierpnia 2010 r., II FSK 619/09, CBOSA)˝. Przykładowo można stwierdzić, że:

  • firma GD II Polska sp. z o.o., w roku 2012 wykazała zysk w wys. 14 801 884,54 zł (i kapitał własny w wys. 117 318 827,17 zł), a w roku 2013 zysk w wys. 16 491 950,48 zł (kapitał własny w wys. 119 008 893,11  zł)
  • firma GD Poland Development sp. z o.o. w roku 2012 wykazała zysk w wys. 16 477 835,28 zł (i kapitał własny w wys. 179 014 857,88 zł), a w roku 2013 zysk w wys. 12 176 996,68 zł (kapitał własny w wys. 177 714 019 zł) [7]
  • firma GD Poland Investments sp. z o.o. w roku 2012 wykazała zysk w wys. 12 959 919,71 zł (i kapitał własny w wys. 219 772 753,27 zł), a w roku 2013 zysk w wys. 20 954 308,69 zł (kapitał własny w wys. 227 767 142,25 zł).

We wskazanych latach było więcej umorzeń i odroczeń podatków wymagających wyjaśnienia, np. dla firmy Jarper (29 603 zł).

2. W dniu 29 września 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola. Na wniosek Pani Wójt Gminy Lesznowola komisja zaopiniowała formalnie wybór oferty firmy SENA sp. z o.o. , mimo że oferta ta była o 8 mln złotych niższa od oferty konkurencyjnej złożonej przez firmę POR PROPERTY INVESTMENT SA (770 zł versus 850 zł z m2). Opublikowany na stronie BIP gminy protokół nr 14/KPG/2014 z posiedzenia tej Komisji  nie zawiera ofert tych firm ani uzasadnienia wyboru radykalnie niższej ceny. Takiego uzasadnienia nie przedstawiła także pytana o nie Wójt Gminy Lesznowola.

Zastanawiające jest także to, że powyższa Komisja RG wydała swoją opinię dopiero w tym samym dniu, w którym podpisana została umowa, a także to, że firma SENA sp. z o.o. w tym dniu nie była jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wysokości wynagrodzeń, jakie Gmina ma uzyskać od firm SETE i SENA za użytkowanie w/w nieruchomości, Pani Wójt początkowo odmówiła odpowiedzi. Po szeregu sporów dotyczących tej odmowy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Samorządowym Kolegium Odwoławczym (więcej na ten temat znajdzie Państwo TUTAJ), z-ca wójta, Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska, ujawniła ustalone w umowach przedwstępnych z firmami z Wólki Kosowskiej wysokości wynagrodzeń za użytkowanie omawianych terenów. Z podpisanego przez nią pisma wynika, że należne Gminie wynagrodzenie od firmy SENA sp. z o.o. ustalono na kwotę 38,5 mln złotych brutto za 10 ha (ok. 31,3 mln złotych netto), a z firmą SETE sp. z o.o. ok. 44,3 mln złotych brutto (ok. 36 mln netto) za 14,9 ha [źródło]

29 grudnia 2015 roku firma Transgourment  Polska sp. z o.o. (ich marką jest m.in. sieć handlowa  Selgros Cash&Carry) kupiła od Gminy Lesznowola 6,47 ha terenów po KPGO Mysiadło (nieobjętych roszczeniami następców prawnych byłych właścicieli) za łączną kwotę ok. 52,5 mln złotych (18,45 mln wpłynęło do kasy gminy już wcześniej w formie zaliczki, reszta została wpłacona w końcu grudnia 2015 roku). Tak więc za jeden m2 Gmina uzyskała z tej transakcji ok 812 zł. Niestety Gmina nie ujawniła treści umowy, w której są zawarte szczegóły tej transakcji (na wniosek o udzielenie informacji publicznej nie przekazała pełnej treści zawartej umowy, a jedynie jej fragmenty [źródło]).

Z treści pisma od Pani Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej wynika więc, że firma SENA nie zapłaciła nawet oferowanej przez nią ceny 770 zł, o której mowa na początku artykułu.

Czytaj także:

Czy Gmina Lesznowola może w najbliższym czasie „zbankrutować”?
Czy Gmina Lesznowola utraci tereny po KPGO Mysiadło? Najnowsze fakty.
Jakie jest realne zadłużenie Gminy Lesznowola?
Widmo „bankructwa” Gminy w latach 2012 i 2013.
Z kim Pani Wójt Gminy Lesznowola robi interesy?

Funkcja trackback/Funkcja pingback

  1. Gmina Lesznowola pod lupą prokuratury? – Obywatelski Think Tank - […] karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Czy władzom Gminy Lesznowola można…

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

xxxx *