Artykuły o sprawach publicznych dotyczące lokalnej społeczności Gminy Lesznowola. Te, które uznacie Państwo za interesujące udostępniajcie Waszym znajomym na portalach społecznościowych.

Wybory w Lesznowoli 2018 rok część 2 PODSUMOWANIE

 

GŁÓWNE TEZY:
1. W nadchodzących wyborach za urzędującą Panią Wójt zagłosują osoby, które ocenę jej działalności opierają na sponsorowanych artykułach w lokalnej prasie czy innych materiałach propagandowych, finansowanych z budżetu gminy. Należą do nich między innymi dyplomy za „osiągnięcia”, które są przyznawane za odpowiednią opłatą. Głos „za” oddadzą też niewątpliwie osoby, które łączą z gminą różne interesy. Te same osoby zagłosują na komitet wyborczy utworzony przez Panią Wójt.

2. Na komitety występujące pod szyldem dużych partii politycznych (PiS, PO w koalicji z Nowoczesną) zagłosują na głównie osoby, które są ich „twardym” elektoratem. One nie będą się zastanawiały zbytnio nad tym, jak w przyszłości radni z tych komitetów przysłużą się lokalnej społeczności. Dla nich najważniejszym celem walki o mandaty będzie osiąganie „przyczółków” przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.  Takim osobom nie będzie przeszkadzała świadomość, że jeśli „ich” radni staną wobec wyboru, czyj interes wybrać – lokalnej społeczności czy partyjny – to zawsze wybiorą ten drugi.
3. Na czwarty z komitetów, Nowa Lesznowola, zagłosują osoby, które są świadome rzeczywistej sytuacji w gminie, więc uważają, że wymiana jej radnych i wójta jest konieczna. Takie, które jednocześnie chcą, aby wybrani radni w pierwszej kolejności reprezentowali interesy lokalnej społeczności, a nie partyjne. Będą to osoby, które są przekonane, iż nadszedł najwyższy czas na pro-obywatelskie zmiany w sposobie zarządzania gminą, i które nie akceptują całkowitego braku transparentności przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących lokalnej społeczności, ignorowania przez gminnych włodarzy obowiązującego prawa, sądowych wyroków itd.

czytaj dalej…

Komentarz na temat monitorowania jakości powietrza na terenie powiatu piaseczyńskiego

Autorem zamieszczonego tu komentarza jest Pan Mariusz Zdunek. Za pośrednictwem tego forum przedstawia mieszkańcom swoją analizę tego, co robi się w gminach powiatu piaseczyńskiego w zakresie dbania o bardziej czyste powietrze. Najwięcej uwagi przy tym zwraca na rozwiązania zastosowane w Gminie Lesznowola. We wstępie do swojego opracowania pisze on, że: Chyba każdy mieszkaniec naszej gminy zetknął się ze śmierdzącym, gęstym powietrzem w miejscu zamieszkania. Patrząc na mapy ze wskazaniami istniejących czujników monitorowania jakości powietrza, zastanawiamy się dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze?
W dalszej jego części odpowiada sobie na powyższe pytanie w odniesieniu do Gminy Lesznowola w następujący sposób: Niby gmina uruchomiła kilka punktów monitorowania powietrza, ale wygląda to na typowy trik marketingowy. Patrzę na wskazania i oczom nie wierzę, wszędzie wspaniałe powietrzeczytaj całe opracowanie.

Wybory w Lesznowoli 2018 rok część 1

Na prośbę jednej z mieszkanek Lesznowoli przedstawiam garść najbardziej istotnych informacji dotyczących nadchodzących wyborów samorządowych w Lesznowoli. Są one przeznaczone dla osób, które nie interesowały się do tej pory zbytnio sprawami publicznymi, więc może im brakować nawet podstawowych informacji.

Zacznę od zasad jakie będą tu obowiązywały i ich podstaw prawnych. W dniu 21 października mamy dokonać wyboru  21 radnych oraz wójta Gminy Lesznowola. Podstawą prawną ich przeprowadzenia jest Kodeks Wyborczy (wybory radnych Dział VII, wójta Dział VIII).  Jaka jest rola radnych i wójta? Co należy do ich obowiązków? Jakie mają kompetencje i o czym mogą decydować a o czym nie? Jest tu sporo obiegowych opinii i przekonań, które często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.   czytaj dalej…

Zagospodarowanie terenów Mysiadła. Wizja czy iluzja?

Od wielu lat mieszkańcy Lesznowoli, a szczególnie wchodzącego w jej skład Mysiadła zadają sobie pytanie: co powstanie na ponad 83 ha terenów po KPGO Mysiadło. I oczywiście czy Gmina ma szansę utrzymać własność tych nieruchomości.  Wiadomo bowiem już od końca 2012 roku, że może  je stracić na rzecz następców prawnych byłych właścicieli tego obszaru. I wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Batalia sądowa w tej kwestii jeszcze się nie skończyła, ale włodarze Lesznowoli przegrali niestety do tej pory wszystkie postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) i sądem cywilnym (a wcześniej także przed Ministrem Rolnictwa). Świadomość tych problemów nie przeszkodziła jednak Pani Wójt i radnym wydać kilkuset tysięcy złotych na koncepcję zagospodarowania tych terenów. Czy celem jej sporządzenia była wizja rozwoju Mysiadła czy jedynie stworzenie przedwyborczej iluzji?
czytaj dalej…

Tajemnice włodarzy Lesznowoli – cz. 1 treść umów z firmami z Wólki Kosowskiej

Jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic włodarzy Gminy Lesznowola jest treść umów przedwstępnych zawartych przez Panią Wójt i Skarbnik z firmami z Wólki Kosowskiej na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło. 
W maju 2015 roku zwróciłem się do Pani Wójt Gminy Lesznowola z wnioskiem o udostępnienie treści tych umów. Pani Wójt już od 3 lat uchyla się od ujawnienia tych dokumentów, pomimo, że SKO, WSA oraz NSA obaliły jej argumenty, które były pretekstem decyzji odmownych w tej sprawie. Ustalenia zawarte w tych umowach są bardzo ważne dla mieszkańców Gminy Lesznowola, gdyż dotyczą m.in. wpłaconych do kasy gminy zaliczek rzędu 100 milionów złotych. Pieniądze te, jak wszystko na to wskazuje, trzeba będzie wcześniej czy później zwrócić, ze względu na niemożność zawarcia przez gminę  przyrzeczonych umów. Konieczność takiego zwrotu w krótkim czasie to z kolei niewątpliwe „bankructwo” gminy. Jedną taką zaliczkę w wy. ok. 9,5 miliona już zwrócono (firmie Black Red White).
czytaj dalej…

Niespełnione obietnice, czyli inwestycje oświatowe w Lesznowoli cz.2. Nowa Iwiczna i Zamienie.

Potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury oświatowej w Gminie Lesznowola rosną od lat. Już w analizie SWOT wykonanej w ramach przyjętej przez Radę Gminy w 2011 roku Strategii rozwoju Gminy Lesznowola do końca roku 2021 zwrócono uwagę, że infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa niedostosowana jest do prognozowanej, wzrastającej liczby ludności. Co się wydarzyło od tamtego czasu? Ilość uczniów we wszystkich gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach wzrosła od roku szkolnego 2010/2011 do roku 2016/2017  o 65 %, ilość oddziałów o 63 % a ilość sal lekcyjnych o 33% (dane z raportów „Informacja o stanie oświaty” dostępnych na stronie internetowej ZOPO). Widać więc w tych ostatnich latach silnie niewspółmierny rozwój infrastruktury oświatowej w stosunku do potrzeb edukacyjnych. Jaka była reakcja włodarzy Gminy Lesznowola na przewidziany już wiele lat temu  wzrost ilości uczniów, którym trzeba zapewnić jak najlepsze warunki nauczania?
czytaj dalej…

Niespełnione obietnice czyli inwestycje oświatowe w Lesznowoli – cz. 1 CEiS

Pisząc o niespełnionych obietnicach dotyczących inwestycji oświatowych w Gminie Lesznowola nie sposób nie zacząć od historii związanej z budową Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wiele lat temu, gdy powstał pomysł budowy tej szkoły w mediach i nie tylko aż kipiało od entuzjazmu. Oczywiście przodowali tu włodarze Gminy, prezentujący jej mieszkańcom fantastyczne wizje. Początkowo inwestycja ta miała być zrealizowana w 2012 roku. Aktualnie mieszkańcy stracili wszelką nadzieję, że będzie ona kiedykolwiek dokończona zgodnie z obietnicami gminnych władz.

W artykule w Muratorze, na dwa miesiące przed wyborami w 2010 roku, czytamy m.in.: W miejscowości Mysiadło przy ulicy Kwiatowej, w gminie Lesznowola powstaje kompleks sportowy: Centrum Edukacji i Sportu. Umowę na realizację tej inwestycji władze gminy podpisały już w maju br. Jej wartość to ponad 32 mln zł brutto. Projekt architektoniczny CEiS powstał w pracowni Franta & Franta. Generalnym wykonawcą Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle jest firma VECTRA SA z Płocka. Inwestycja potrwa 700 dni i zostanie ukończona w kwietniu 2012 roku, przy czym po 500 dniach od rozpoczęcia zadania zostanie oddany do użytku budynek główny szkoły.
czytaj dalej…

List otwarty do radnych Gminy Lesznowola

Zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie działań, które mogłyby zmienić postawę Pani Wójt oraz zatrudnionych przez nią urzędników w zakresie udostępniania informacji publicznych.

Już od dwóch lat staram się o ujawnienie treści umów, jakie zostały zawarte przez nią na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło.  Początkowo Pani Wójt twierdziła, że nie są one informacją publiczną. WSA swoim wyrokiem z dnia 12 XI 2015 roku (II SAB/Wa 810/15) stwierdził, że jednak są. Po tym rozstrzygnięciu, urzędnicy Gminy nadal odmawiali ujawnienia nie tylko całych umów, ale nawet tylko niektórych ich zapisów. Kolejną wymówką był fakt, że były one sporządzone w formie aktu notarialnego, a jeszcze następną, że są w nich klauzule o tajemnicy handlowej (ale nie udostępniono ich treści, co nasuwa podejrzenie, że poświadczono tu nieprawdę). Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło decyzje odmowne powołujące się na te nowe argumenty i nakazało ponowne rozpatrzenie moich wniosków. Nie pomogło.

Ujawnienie tych umów jest ważne, gdyż może rozstrzygnąć wątpliwość, czy ich zawarcie naraziło mieszkańców Lesznowoli na wielomilionowe straty (nawet rzędu kilkudziesięciu milionów). O ile wiem nawet Państwo nie znają ich treści, może tylko wybrane osoby? Co prawda sprawa ta może zostanie wyjaśniona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które jak się dowiedziałem niedawno, zajęło się Lesznowolą, ale to nie zmienia problemu, o którym piszę.

Od dwóch lat Pani Wójt odmawia także udostępnienia informacji na temat zasad przyznawania nagród pracownikom urzędu pełniącym funkcje publiczne. Nie pomógł tu nawet wydany w tej sprawie wyrok WSA nakazujący Pani Wójt rozpatrzenie mojego wniosku (II SAB/Wa 633/16). To tylko niektóre przykłady.

Co prawda zwracałem się już do Państwa w imieniu Stowarzyszenia Kwiryta, aby poruszonymi wyżej tematami zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, ale nie było na to zgody. Dlaczego? Przecież kontrola gospodarności decyzji organu wykonawczego to podstawowy obowiązek radnych.  Przy okazji proszę Państwa raz jeszcze o ujawnienie czy Państwa krewni są zatrudniani w gminie. Nie chcecie Państwo tego ujawnić (poza dwoma osobami), ale jeśli nie ma to wpływu na Państwa decyzje to nie powinniście mieć z tym problemu.

Wierze jeszcze, że prywatne korzyści ze sprawowania funkcji radnego nie decydują o Państwa postawie, stąd niniejszy apel. Co prawda Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola stwierdziła, że kontrola działalności wójta winna być przeprowadzana jedynie przez uprawnione do tego organy, ale jak to jej stanowisko powinni rozumieć mieszkańcy, w tym ja? Czy zamiast prosić radnych o wyjaśnienie różnych kwestii, powinniśmy zwracać się o to do prokuratury? Dwa lata temu na pytanie zadanie mi na Facebooku o to czy zamierzam zgłosić swoje wątpliwości do tej instytucji, odpowiedziałem, że nie zamierzam, chyba że byłyby ku temu specjalne, szczególnie ważne powody. Czy niechęć Rady Gminy do wyjaśniania istotnych problemów, pojawiające się przypadki poświadczania przez urzędników nieprawdy czy nieuwzględnianie przez nich niektórych postawień SKO czy WSA można zaliczyć do takich powodów?

Mam nadzieję, że Państwo właściwie zareagujecie na ten niniejszy apel i zadane powyżej pytania stracą swoją aktualność.

 

Z poważaniem

Jacek Barcikowski

Gmina Lesznowola pod lupą prokuratury?

W dniu 8 czerwca b.r. sejm przyjął nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa), która między innymi nadaje RIO uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli gospodarności i celowości decyzji finansowych jakie zapadają w gminach (dotyczących zaciągania zobowiązań stanowiących dług publiczny), a także całej gospodarki finansowej pod względem rzetelności. Do tej pory Izby mogły jedynie kontrolować tego rodzaju decyzje pod względem ich formalnej zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Nie mogły natomiast badać przejawów niegospodarności. Warszawska RIO w swoich opiniach dotyczących Gminy Lesznowola podkreślała, że nie dotyczą one kwestii gospodarności i celowości podejmowanych tu decyzji finansowych, gdyż ich kontrola należy do rady gminy. Zmieniona ustawa nie tylko umożliwia Izbom tego rodzaju kontrolę decyzji wójtów, ale także zobowiązuje je do składania doniesień m.in. do prokuratury jeśli w czasie kontroli stwierdzą, iż istnieje uzasadnione podejrzenie, że np. urzędnicy gminy (w tym wójt) dopuścili się niegospodarności czy podjęte przez nich decyzje były niecelowe. Jakie ten fakt może mieć konsekwencje dla władz w Gminie Lesznowola? Wydaje się, że poważne. czytaj dalej…

Czy Gmina Lesznowola może w najbliższym czasie „zbankrutować”?

Czy Gmina Lesznowola może w najbliższym czasie „zbankrutować”, a jeśli tak, to jakie mogą być konsekwencje takiego stanu rzeczy dla jej mieszkańców czy władz? Co w ogóle oznacza to pojęcie? Czy przyczyną „bankructwa”  może być konieczność zwrotu ogromnych zaliczek, jakie gmina otrzymała od firm, z którymi zobowiązała się podpisać umowy na 30-letnie użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło (a poprzez to utrata płynności)? Mowa tu o kwocie rzędu 118 milionów złotych a może i znacznie wyższej. Czy Gmina będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań jeśli staną się one wymagalne (o ile już przynajmniej częściowo nie są) np. z powodu utraty prawa własności do tych gruntów – a bardzo wiele na to wskazuje, że tak się stanie?  czytaj dalej…

Czy Gmina Lesznowola utraci tereny po KPGO Mysiadło? Najnowsze fakty.

Niestety wszystkie dotychczasowe procesy dotyczące terenów po KPGO Mysiadło potwierdzają obawy o to, iż Gmina Lesznowola utraci własność zdecydowanej większości (ok. 90%) terenów po KPGO Mysiadło. Na dzień dzisiejszy jest niemal pewnym, że to tylko kwestia czasu. Gmina Lesznowola przegrała bowiem z następcami prawnymi byłych właścicieli tych gruntów wszystkie dotychczasowe procesy przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) a ostatnio także przed sądem cywilnym (Sąd Okręgowy w Warszawie). Jeszcze do niedawna rozstrzygnięcie przed tym ostatnim sądem Pani Wójt uznawała za kluczowe.  czytaj dalej…

Z kim Pani Wójt Gminy Lesznowola robi interesy?

Ważną i ciekawą kwestią jest to z kim Pani Wójt robiła i robi interesy na dużą skalę, w tym z kim podpisała przedwstępne umowy użytkowania gruntów po KPGO Mysiadło w sytuacji, gdy nie była pewna czy pozostaną one własnością gminy. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważne ze względów na konsekwencje tych decyzji, tj. czy kwestie te mają pozytywny czy negatywny wpływ na interesy mieszkańców Gminy Lesznowola. Niestety sporo wskazuje na to, że konsekwencją takiej współpracy nie były korzyści dla  lokalnej społeczności  i na to, że umowy podpisywane z tymi firmami nie były zawierane na zasadach rynkowych. Wiele faktów świadczy raczej o ogromnych korzyściach dla tych powiązanych ze sobą podmiotów prywatnych, kosztem interesu lokalnej społeczności.  czytaj dalej…

Czy władzom Gminy Lesznowola można zarzucić niegospodarność?

Nadal nie zostały wyjaśnione wątpliwości co do gospodarności szeregu decyzji podjętych w ostatnich latach przez władze gminy. Mowa tu między innymi o umorzeniu z niejasnych powodów ponad 620 tysięcy złotych podatków firmom z Wólki Kosowskiej czy o podpisaniu umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło z firmami SETE sp. z o.o. i SENA sp. z o.o. (powiązanymi z podmiotami, którym umorzono podatki). Informacje dostępne na ten temat na stronie gminy i pozyskane w ramach wniosków o dostęp do  informacji publicznej, dają podstawy do opinii, iż umowa z firmą SENA sp. z o.o. naraziła Gminę Lesznowola na stratę (utracone korzyści)  rzędu 8 milionów złotych a z firmą SETE sp. z o.o. nawet wielokrotnie większą.  czytaj dalej…

Jakie jest realne zadłużenie Gminy Lesznowola?

Do problemu długu jednostek samorządu terytorialnego  można podejść na wiele sposobów, najważniejsze są jednak konsekwencje jego istnienia, w tym problem, kiedy jest on korzystny i bezpieczny, a kiedy niesie zbyt duże zagrożenie. W ustawie o finansach publicznych przyjęto, że jego bezpieczną granicę określają przyjęte w niej limity. Niestety do liczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia bierze się pod uwagę jedynie zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, pomijając całą resztę o podobnym charakterze, która może nieść za sobą ogromne ryzyko. Przykładem jego „zmaterializowania się” jest Gmina Ostrowice, w której wprowadzono zarząd komisaryczny, ze względu na jej dług, który nie był uwzględniany do wyliczania limitu zadłużenia, a jej wójtowi i skarbnikowi postawiono zarzuty prokuratorskie. czytaj dalej…

Widmo „bankructwa” Gminy Lesznowola w latach 2012 i 2013.

O widmie „bankructwa” Gminy Lesznowola pisały w tamtym czasie media. Przykładowo można wspomnieć tu o artykule zamieszczonym na stronie www.portalsamorządowy.pl  [źródło]. W końcu 2012 i w pierwszych trzech kwartałach roku 2013 gmina miała poważne kłopoty ze względu na jej bardzo wysoki dług, który pod koniec roku 2012 wynosił ok. 85, 8 mln zł. Zobowiązania te stanowiły ok. 78 % wykonanych dochodów w 2012 roku przy ustawowym ich limicie na poziomie 60% (określonym w art. 170, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych). Przekroczenie tego limitu groziło utratą płynności finansowej, a w konsekwencji być może nawet zawieszeniem lub odwołaniem organów gminy i wprowadzeniem zarządzania komisarycznego (na podstawie art. 96 i 97 ustawy o samorządzie gminnym).  czytaj dalej…