Artykuły o sprawach publicznych dotyczące lokalnej społeczności Gminy Lesznowola. Te, które uznacie Państwo za interesujące udostępniajcie Waszym znajomym na portalach społecznościowych.

Jak Sąd Apelacyjny ocenił działalność władz Lesznowoli?

Poniżej możecie zapoznać się Państwo z pełną treścią uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego, który oceniał, czy krytyka decyzji władz Lesznowoli zawarta w raporcie Stowarzyszenia Kwiryta z 2016 roku była uzasadniona. Przypomnę, iż sprawa dotyczy procesu jaki został wytoczony Stowarzyszeniu przez Panią Wójt Lesznowoli, która twierdziła, że opinie i oceny zawarte w/w raporcie były bezpodstawne, a więc naruszały dobre imię Gminy (treść w/w raportu jest dostępna tutaj: raport cz 1 , raport cz. 2 ). Sąd I instancji wydał wyrok niekorzystny dla Kwiryty, a wiec odwołanie od tego wyroku rozpatrywał sąd wyższej instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił ten wyrok w całości, a więc należy go traktować jako niebyły. Sąd uznał, że opublikowany przez Stowarzyszenie Kwiryta raport nie tylko nie naruszał dóbr osobistych Gminy Lesznowola, ale także, że jego publikacja leżała w interesie lokalnej społeczności. Niestety pomimo tego, Pani Wójt Batycka-Wąsik nadal twierdzi publicznie, że dobra osobiste wszystkich mieszkańców Lesznowoli zostały naruszone – ignorując w ten sposób prawomocny wyrok.

Sąd Apelacyjny w Warszawie napisał m.in. że:
czytaj dalej…

Wniosek do Rady Gminy – serwis BIP

Na podstawie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Państwa z wnioskiem o to, aby Rada Gminy Lesznowola i jej Komisja Rewizyjna zajęła się, zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z art. 18a, art. 18b i art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, wyjaśnieniem i oceną prawidłowości wykonywania przez Wójt Gminy Lesznowola obowiązku publikowania na stronie BIP gminy informacji w zakresie, do jakiego była  i jest  zobowiązana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o finansach publicznych.

W szczególności proszę o skontrolowanie przestrzegania obowiązku publikacji na stronie BIP informacji o:
czytaj dalej…

Kalkulacja kosztów zagospodarowania odpadów w RIPOK

W trybie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Pani z wnioskiem o to, aby:

1.  Zwróciła się Pani niezwłocznie do wszystkich podmiotów prowadzących w odległości do 100 km od gminy Lesznowola  instalacje komunalne, o przedstawienie przez nich  szczegółowej kalkulacji kosztów zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, z uwzględnieniem składowych tych kosztów (na podstawie art. 9m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

2. Zwróciła się Pani niezwłocznie do RIPOK-ów, o których mowa wyżej, o przedstawienie aktualnych ich cen na zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lesznowola (i odbieranych od jej mieszkańców).

czytaj dalej…

Jak zarządza się w gminie Lesznowola?

Każdy, kto jest lub był menedżerem jakiejkolwiek organizacji, wie doskonale, jakie znaczenie dla efektywności ich pracy  ma informacja zarządcza. W przypadku gminy chodzi o dane dotyczące jej mieszkańców, zlokalizowanych na jej terenie przedsiębiorstw, cenach na rynku różnego rodzaju usług, z których gmina korzysta realizując swoje obowiązki itd.  Jaką informacją dysponują włodarze gminy Lesznowola podejmując niesłychanie ważne dla jej mieszkańców decyzje? To szeroki temat, znacznie wykraczający poza ramy jednego artykułu – dlatego w tym tekście odniosę się  jedynie do problemu w ostatnim czasie poruszanego najczęściej. Kwestii gospodarki komunalnej. To tylko przykład, który pokazuje jednak mechanizmy mające dużo szersze znaczenie.

Kilka dni temu zadałem na forum publicznym pytanie: „Gdzie trafiają odpady z Lesznowoli?”. Sprowokowała mnie do tego odpowiedź, jaką otrzymałem na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wynikało z niej, że firma Jarper odbierająca od mieszkańców Lesznowoli śmieci nie współpracuje z żadnym RIPOK-iem, do którego zgodnie z obowiązującym prawem, odpady  te powinny trafiać (link do tego dokumentu znajdziecie Państwo na końcu tego tekstu). Z tej samej odpowiedzi wynikają  inne niestety przerażające wnioski. Jakie?

Każdy z mieszkańców Lesznowoli spotkał się na pewno z argumentacją włodarzy gminy, że opłaty za wywóz śmieci muszą być oparte o ilość zużywanej w gospodarstwach domowych wody, gdyż tak jest bardziej sprawiedliwie. Padają tu argumenty, iż w systemie „od zużytej wody” wszyscy są objęci opłatą, a w systemie „od osoby” już nie. Co jednak wynika z informacji, jakie uzyskałem z gminy?

Urzędnicy twierdzą, że nie mają możliwości ustalenia łącznej ilości wody zużywanej przez mieszkańców Gminy Lesznowola, gdyż oprócz korzystających z sieci wodociągowej są także nieruchomości zasilane z własnych ujęć wody. Ile? Nie wiadomo. Na dodatek gmina nie prowadzi ewidencji gospodarstw domowych podłączonych i nie podłączonych do sieci wodociągowej – a skoro tak, to skąd wiadomo, jaki procent osób płaci w ogóle za wywóz śmieci w przyjętym przez radnych „sprawiedliwym” systemie?

Jak powszechnie wiadomo, włodarze Gminy Lesznowola chwalą się dyplomami za jej działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Jednym z parametrów oceny w takich plebiscytach jest ilość firm zlokalizowanych na jej terenie.

Zajrzałem do rejestru CEDiG i KRS prowadzących ewidencję osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów prawa handlowego na terenie Lesznowoli. Tych pierwszych jest 3922, a tych drugich 4791. Razem 8 713 podmiotów. A od jakiej części z nich odbierane są według gminy śmieci? Z udzielonej mi odpowiedzi wynika, że na dzień 16 stycznia 2020 r. odbierano odpady komunalne z 726 nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości niezamieszkałe to właśnie firmy i faktycznie nie zamieszkałe domy). Tak więc odpady według przekazanych mi danych odbierane są z o.k. 8% zarejestrowanych na terenie Lesznowoli firm.

Oczywiście wiele tych podmiotów to zapewne jednoosobowe przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane pod adresami zamieszkania ich właścicieli rozliczających koszty wywozu odpadów jako osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Jednak, gdyby ilość firm, z których odbiera się śmieci odnieść tylko do spółek prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych) to mamy wskaźnik na poziomie 15%. Tu już trudno założyć, że te podmioty w 85% przypadków nie wytwarzają żadnych odpadów komunalnych… Wniosek? Nasuwa się podejrzenie, że znaczna część lesznowolskich firm odpady wytwarza, ale nie płaci za ich wywóz. Oczywiście gdyby tak było, to za ich śmieci musi płacić reszta mieszkańców.

Powyższe wątpliwości potwierdza informacja przekazana mi przez gminę, iż nie ma ona odrębnego rejestru gospodarstw  (nieruchomości) niezamieszkałych na terenie gminy.

Kolejna ciekawa informacja jaką otrzymałem to ta, że gmina nie prowadzi odrębnej ewidencji odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości i znajdujących się na ich obszarze przedsiębiorców. Tak więc urzędnicy nie mają wiedzy, ile na przykład odbiera się odpadów z firm prowadzących działalność na terenie Wólki Kosowskiej. Nie wiadomo więc, czy otrzymywane od nich opłaty pokrywają, i w jakim stopniu, koszty wywozu i zagospodarowania odpadów z tego terenu.

I kolejna sprawa. Jak się dowiedziałem, gmina nie prowadzi też odrębnej ewidencji odpadów komunalnych odbieranych z budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jej włodarze nie wiedzą też ile jest na jej terenie gospodarstw domowych, wspólnot majątkowych, osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej lub/i wielorodzinnej. Gmina nie prowadzi ponadto odrębnej ewidencji gospodarstw domowych,  z których odbierane są odpady zielone.

Podsumowując. Urzędnicy gminy zorganizowali niedawno „konsultacje społeczne”, w ramach których pytali mieszkańców, czy byliby skłonni zaakceptować mniejszą częstotliwość odbioru śmieci. Tymczasem nie dysponują kluczowymi informacjami aby za wywóz śmieci płacili wszyscy ci, którzy je wytwarzają. Co więcej, nie wiedzą, ilu mieszkańców nie ponosi żadnych opat za wywóz śmieci, gdyż nie jest podłączonych do gminnego wodociągu. Wyciągnięcie wniosków z tej sytuacji pozostawiam czytelnikom tego artykułu.

Kopia odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pomimo mojego wezwania skierowanego o Pana Wilusza, nikt nie podpisał się pod tym dokumentem. Otrzymałem go mailem z Urzędu Gminy.

Odpowiedź gminy na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Akt oskarżenia przeciwko włodarzom Gminy Lesznowola

Pod koniec poprzedniego roku, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom: Wójt Gminy Lesznowola, Jolancie Batyckiej-Wąsik, byłej skarbnik Gminy Elżbiecie Obłuskiej oraz byłym zastępcom wójta: Markowi Ruszkowskiemu i Karolinie Pichnej. We wspomnianym dokumencie (link do jego kopii podany jest na koniec tego tekstu) znajdziecie Państwo:

1. Zarzut dla Pani Batyckiej-Wąsik zawarcia w dniu 9 X 2013 roku przedwstępnej umowy dzierżawy terenów na okres 30 lat, którą prokuratura określiła jako umowę zawartą dla pozoru, tzn. tylko po to, aby uzyskać kwotę 24,6 mln złotych na spłatę długu przekraczającego ustawowy limit 60% planowanego dochodu gminy.  Przypominam, iż w tamtym czasie zadłużenie gminy było na poziomie prawie 70% w/w dochodów, a więc Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale zagroziła, że: „W przypadku nie usunięcia przez Radę Gminy Lesznowola nieprawidłowości (…)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 22 października 2013 roku podejmie rozstrzygnięcie nadzorcze w trybie art. 12 ust. 2-3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych tj. orzeknie o nieważności badanej uchwały i ustali budżet Gminy.”

Tak więc na 2 tygodnie przed terminem ultimatum ze strony RIO Pani Wójt podpisała umowę, dzięki której otrzymała pieniądze, które pozwoliły uniknąć jej bardzo poważnych kłopotów. Mogłyby one doprowadzić do utraty przez nią funkcji wójta. Trzeba tu podkreślić, że nie mogła ona uzyskać potrzebnej kwoty np. dzięki umowie pożyczki, kredytu czy emisji obligacji ze względu na przekroczony ustawowy limit zadłużenia – zawarła więc formalnie przedwstępną umowę dzierżawy, która de facto, jak stwierdziła Prokuratura, miała właśnie charakter pożyczki (polskie prawo cywilne mówi, że nie ma znaczenia tytuł umowy, a rozstrzygająca o jej charakterze jest jej treść).

W wyniku tej umowy, która nie trwała 30 lat, a kilka miesięcy, gmina wypłaciła prywatnej spółce z Wólki Kosowskiej kwotę 1.361.082, 19 zł, co jak czytamy w akcie oskarżenia wyrządziło gminie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach (zgodnie z kodeksem karnym, szkoda wielkich rozmiarów to taka, która przekracza 1000- krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie popełnienia czynu zabronionego).

W tym zarzucie Prokuratura zarzuciła naruszenie ustawy o samorządzie gminnym oraz o pracownikach samorządowych, w szczególności jej art. 24, ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 35 ust 1) oraz Kodeksu Karnego (art. 296 paragraf 1 i 3).

2. Trzy zarzuty dla Pani Batyckiej-Wąsik wydania w latach 2012-2015 szeregu decyzji w sprawie umorzeń podatków od nieruchomości na łączną kwotę 2,59 mln złotych, mimo nienależytego zbadania spraw w celu ustalenia sytuacji finansowej podatników oraz błędnej  interpretacji pojęcia ważnego interesu publicznego i podatnika (a więc pomimo braku przesłanek do umorzenia zaległości podatkowych).

W tym zarzucie Prokuratura zarzuciła naruszenie ustawy Ordynacja Podatkowa (art. 67a par. 1) oraz Kodeksu Karnego (z art. 231 par. 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.).

3. Zarzut dla Pani Batyckiej-Wąsik podpisania w 2014 roku umów przedwstępnych na 30 -letnie użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło z dwoma firmami z Wólki Kosowskiej, a w przypadku jednej z nich aneksu, w którym gmina zobowiązała się oddać jej tereny w użytkowanie wieczyste. Oskarżenie wskazuje, że umowy te zostały zawarte niezgodnie z art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc na szkodę interesu publicznego (art. 231 par. 1 k.k.) – linki do tych przepisów powyżej).

Okoliczności podpisania tych umów przedstawiałem już w swoich artykułach wielokrotnie. Należy tu zauważyć, że zarzut ten nie dotyczy ew. finansowych konsekwencji podpisania tych umów, gdyż na tym etapie można o nich mówić jedynie jako o możliwych zagrożeniach, a takie nie mogą być  przedmiotem oskarżenia. Jednak w świetle ostatnich informacji dotyczących ewentualnych zbliżających się rozstrzygnięć co do własności terenów, które były przedmiotem powyższych umów, konsekwencje takie mogą wkrótce nastąpić. Co więcej, mogą być one związane ze znacznie większymi szkodami dla majątku Gminy niż te, które zostały wskazane w dotychczasowych zarzutach.

Kluczowe pytanie w powyższym kontekście jest następujące: czy w wyniku ew. utraty prawa własności choćby tylko do części terenów, na które zostały zawarte umowy, o których mowa powyżej, gmina będzie zobowiązana zwrócić zaliczki pobrane przy okazji ich podpisania, a także ponieść inne koszty (odsetki od tych pożyczek, kary umowne itd).

4. Zarzut dla Pani Batyckiej-Wąsik podpisania przedwstępnej umowy dzierżawy gruntu z jednym z podmiotów gospodarczych (spółką jawną) przed upływem ustawowego terminu 21 dni dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego oddania, czym działała na szkodę interesu publicznego to jest o czyn z art. 231 paragraf 1 k.k.

5. Zarzuty dla Pana Marka Ruszkowskiego i Pani Karoliny Pichnej, byłych zastępców wójta,  dotyczące umorzeń podatków od nieruchomości  mimo nienależytego zbadania spraw w celu ustalenia sytuacji finansowej podatników oraz błędnej  interpretacji pojęcia ważnego interesu publicznego i podatnika (a więc pomimo braku przesłanek do umorzenia zaległości podatkowych) – czyny z art. 231 paragraf 2 k.k.

6. Zarzuty dla Pani Elżbiety Obłuskiej dotyczące umorzeń podatków od nieruchomości  mimo nienależytego zbadania spraw w celu ustalenia sytuacji finansowej podatników oraz błędnej  interpretacji pojęcia ważnego interesu publicznego i podatnika (a więc pomimo braku przesłanek do umorzenia zaległości podatkowych) – czyny z art. 231 paragraf 2 k.k., a także z art. 54 ust. 1. pkt 3 lit. b  ustawy o finansach publicznych .

Zobacz: Kopia Aktu oskarżenia

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów – kto na niej skorzysta?

Radni i urzędnicy naszej gminy chcą obniżyć częstotliwość odbioru śmieci z naszych gospodarstw, nawet dwukrotnie, by obniżyć  Jarperowi (także ok. dwukrotnie) koszty ich odbioru od nas  (czy w przyszłości innym firmom odbierającym od nas odpady). Te niższe koszty to wyższe zyski tych przedsiębiorstw, a więc to ich korzyść a nie mieszkańców. Oczywiście teoretycznie obniżka ta  mogłyby przełożyć  się także na niższe opłaty dla mieszkańców. TEORETYCZNIE – aby tak się stało gmina musiałaby o to zadbać w ramach negocjacji z tymi podmiotami. W ostatnim przetargu nie zadbała. Przyjęła ofertę Jarpera, która, jak wskazują proste kalkulacje, nie była najwyraźniej oparta o jego koszty świadczenia usług (a co za tym idzie o częstotliwość odbioru odpadów), a o to, ile mieszkańcy mogą maksymalnie zapłacić za tego rodzaju usługę. Dowodziłem tego w swoim „raporcie śmieciowym”, ale najważniejsze argumenty przypomnę ponownie w dalszej części tego tekstu.
czytaj dalej…

Historia kuriozalnego pozwu Wójt Lesznowoli przeciwko mieszkańcom.

W dniu 25 lutego 2016 roku Stowarzyszenie Kwiryta opublikowało na swojej stronie internetowej  I część dokumentu zatytułowanego „Raport Strażniczy Stowarzyszenia za rok 2015” (jego treść jest dostępna tutaj). Przedstawiał on szereg faktów i opinii dotyczących decyzji podejmowanych przez Wójt Gminy Lesznowola w latach 2012-2015. Padły w nim między innymi pytania dotyczące zasadności umarzania podatków bardzo bogatym firmom z Wólki Kosowskiej, podpisania z powiązanymi z nimi podmiotami umów przedwstępnych na użytkowanie kilkudziesięciu hektarów terenów po KPGO Mysiadło,  budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle bez zagwarantowanych na ten cel środków, nadmiernego wzrostu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy itd. Druga część raportu zawierająca uzupełnienie pierwszej, a także wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oraz uwagi czytelników,  została  opublikowana 2 maja 2016 roku ( jej treść jest dostępna tutaj).

Po przedstawieniu opinii publicznej tych dokumentów Stowarzyszenie zaproponowało Pani Wójt i radnym zorganizowanie specjalnej sesji Rady Gminy, na której można by omówić poruszane w raporcie kwestie. Włodarze gminy nie zgodzili się na tę propozycję. Rada Gminy odmówiła też realizacji kolejnego wniosku Stowarzyszenia, aby jego wątpliwości zbadała jej Komisja Rewizyjna, ustawowo zobowiązana do podejmowania kontroli działań wójta. W zamian za to, Pani Wójt, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Stowarzyszeniu oskarżając je o naruszenie dóbr osobistych Gminy, a więc nie tylko jej samej, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców Lesznowoli. Treść tego pozwu jest dostępna tutaj,  a odpowiedź Stowarzyszenia na to oskarżenie tutaj.

Jak można przeczytać we wskazanych wyżej pismach procesowych, Wójt zażądała od Stowarzyszenia usunięcia opublikowanego raportu z przestrzeni publicznej, i wniosła o wydanie dla niego zakazu dalszych działań „zagrażających dobremu imieniu Gminy” (czyli wszelkiej krytyki jej działań), a także przeprosin i zapłaty na rzecz Czerwonego Krzyża kwoty 10 tysięcy złotych.

Na pierwszej rozprawie pełnomocnik Pani Wójt, jeszcze przed jej rozpoczęciem, zaproponowała ugodę. Oświadczyła, że gmina zrezygnuje zarówno z przeprosin jak i wpłaty na rzecz Czerwonego Krzyża, jeśli tylko Stowarzyszenie usunie z Internetu raport, a co za tym idzie zrezygnuje z przedstawiania opinii publicznej swoich pytań i wątpliwości. Wymowa tej propozycji była jasna – pozew miał być niewątpliwie formą zastraszenia osób, które zdecydowały się na podjęcie rzeczowej, merytorycznej krytyki działalności włodarzy Lesznowoli. Pani Wójt chciała uniemożliwić mieszkańcom zadawanie niewygodnych, a przede wszystkim niebezpiecznych dla niej pytań.

Stowarzyszenie nie zgodziło się na ugodę, twierdząc, że ma pełne prawo domagać się transparentności decyzji podejmowanych przez włodarzy gminy i poddawać je rzeczowej krytyce, a także żądać wyjaśnień dotyczących ważnych dla lokalnej społeczności kwestii. I to nie byle jakich, gdyż dotyczących dysponowania majątkiem mieszkańców rzędu wielu milionów złotych. Pani sędzia Ewa Jończyk bardzo zdenerwowała się tą odmową.

Proces się więc rozpoczął. Po pierwszych decyzjach Pani Sędzi, osoby niezwiązane w żaden sposób ze sprawą (w tym prawnicy), namawiały mnie, abym wystąpił o jej wyłączenie (to jest o zmianę sędziego) – twierdziły bowiem, że jest wyjątkowo stronnicza i że ich zdaniem już na początku procesu wiedziała, jaki wyda wyrok. Najważniejszymi argumentami za taką tezą były następujące fakty:

1. Sędzia nie dopuściła do zeznań świadków wskazanych przez Stowarzyszenie. Częściowo zmieniła swoje postanowienie po jego odwołaniu się od tej decyzji, ale nie zgodziła się na to, by świadkowie Stowarzyszenia zeznawali na temat tego, czy raport naruszał dobre imię mieszkańców Gminy. Dopuściła natomiast wszystkich świadków powołanych przez Panią Wójt, którzy mogli zeznawać na każdy temat.,

2. Sędzia nie zgodziła się także na wniosek Stowarzyszenia o powołanie biegłego sądowego, który miałby rozstrzygnąć merytorycznie, a przede wszystkim bezstronnie, spór pomiędzy Stowarzyszeniem a władzami gminy na temat różnych specjalistycznych kwestii finansowych. Sędzia stwierdziła, że wystarczą jej zeznania Skarbnik Gminy.

Takich argumentów było więcej, dotyczyły one także stosunku Pani Sędzi Ewy Jończyk do osób reprezentujących obie strony sporu – obserwatorzy twierdzili, że pełnomocnicy i świadkowie Stowarzyszenia byli traktowani na sali sądowej znacznie gorzej niż strony przeciwnej.  Zarząd Stowarzyszenia nie zgodził się na takie rozwiązanie, mając nadzieję, że argumenty merytoryczne wezmą górę, a jeśli nawet nie, to przecież pozostaje apelacja od wyroku (rozpatrywana już w gronie trzech sędziów a nie przez jedną osobę). Pierwsza nadzieja okazała się płonna, natomiast wiara, że Sąd Apelacyjny wyda sprawiedliwy wyrok jak najbardziej była uzasadniona.

Ogłoszony przez Sąd I Instancji wyrok okazał się, nie tylko w mojej ocenie, wyjątkowo kuriozalny i stronniczy. Widać to m.in. w treści jego uzasadnienia (jego treść jest dostępna tutaj). Jest to obszerny dokument, zaznaczyłem więc na nim najważniejsze jego fragmenty i wpisałem krótkie komentarze do najbardziej bulwersujących, a nawet niezgodnych ze stanem faktycznym stwierdzeń.

Z treścią odwołania się przez Stowarzyszenie od tego wyroku (z konieczności także bardzo obszernego) można zapoznać się tutaj. Na tym dokumencie także naniosłem szereg zaznaczeń najistotniejszych jego fragmentów, by ich lektura nie zajęła zbyt wiele czasu i mogła skoncentrować się na najważniejszych kwestiach. Znajdziecie w nich Państwo m.in. wiele wskazań, iż Wójt Gminy Lesznowola i jej Skarbnik mijały się w czasie swoich zeznań z prawdą, a mimo to sędzia Ewa Jończyk ogłosiła, iż oparła swój wyrok głównie na tym, co mówiły one na sali sądowej (nie dając wiary stronie przeciwnej,  nie odnosząc się do przedstawionych przez Stowarzyszenie dokumentów,  odmawiając przyjęcia jako dowodów kopi umów z firmami z Wólki Kosowskiej, a nawet nie zgadzając się o przedstawienie bezstronnych opinii przez biegłego sądowego, o powołanie którego wnioskowało Stowarzyszenie).

Udostępnione powyżej dokumenty stanowią tylko niewielką część akt procesowych, które zwierają dokumentację wymiany pism procesowych, w tym kilkadziesiąt dowodów przedstawionych przez oskarżone Stowarzyszenie, do których Sędzia nie odniosła się w żadnym zakresie. Oczywiście dysponuję ich kopiami, więc mogę zainteresowanym osobom je udostępnić.

I wreszcie finał tej sądowej historii. Zapraszam do wysłuchania ustnego uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (link poniżej), który całkowicie zmienił orzeczenie wydane przez Sąd I Instancji. Z tej decyzji wynika jednoznacznie, iż Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości co do tego, że rację miało Stowarzyszenie, a więc nie widział potrzeby powtarzania procesu przed Sądem Okręgowym w Warszawie ze względu na jakieś błędy proceduralne  czy takie a nie inne nastawienie Sędzi do obu stron procesu – podjął więc decyzję co do istoty sprawy. W poniższym uzasadnieniu usłyszycie Państwo między innymi o tym, że jeśli można mówić o czyjejkolwiek winie, to tylko leżącej po stronie gminy. Podkreślono w nim, iż Wójt Lesznowoli powinna działać w sposób transparentny, a tak się nie działo, a także zwrócono uwagę na to, że faktycznie transakcje zawierane ze spółkami z Wólki Kosowskiej (i same te podmioty) były podejrzane, a wątpliwości zgłoszone w raporcie Stowarzyszenia jak najbardziej uzasadnione.

„Gospodarka Odpadami. Raport Gminy” czyli propagandy ciąg dalszy.

Od jakiegoś czasu obserwujemy coraz bardziej wzmożoną działalność propagandową władz Gminy Lesznowola w odniesieniu do bulwersujących podwyżek opłat za wywóz śmieci. Redukowanych jest szereg wydatków na ważne dla mieszkańców Lesznowoli cele, ale na publikowanie płatnych tekstów w prasie lokalnej już nie. Przedstawiciele władz gminy jak nakręceni powtarzają ciągle to samo. Pani Pajewska w podsumowaniu swojego cyklu  „Gospodarka Odpadami. Raport Gminy”, będącego niewątpliwie reakcją na mój raport „śmieciowy” pisze m.in. : „z całą stanowczością wskazuję, że wybór oferenta świadczącego te usługi NIE został dokonany z naruszeniem interesu publicznego, ani tym bardziej NIE narusza interesów Mieszkańców” a także, że: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola” został przygotowany i przeprowadzony przez zespół doświadczonych urzędników, zgodnie z literą prawa i zachowaniem należytej staranności”…

Czy rzeczywiście? A dlaczego choćby nie zaproszono do udziału w przetargu wszystkich dużych i  znanych w naszym regionie firm wywożących odpady, których udział w nim zwiększyłby konkurencyjność tego postępowania?  Mam na myśli choćby takie firmy jak MPO Warszawa, MZO Pruszków, Remondis sp. z o.o., SUEZ Polska Sp. z o.o, P.P.H.U. LEKARO. Czy założono, że te przedsiębiorstwa dowiedzą się o przetargu z ogłoszenia powieszonego w Urzędzie Gminy? To miała być należyta staranność?!
czytaj dalej…

Czy przekraczam dozwoloną krytykę działań wójta, radnych oraz pracowników Gminy Lesznowola?

Jacek Barcikowski
Obywatelski Think Tank Lesznowola

Do:
Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska
Radni Gminy Lesznowola (wszyscy)
Pracownicy Urzędu Gminy Lesznowola oraz jej jednostek organizacyjnych – wszyscy.


PROŚBA

Na stronie internetowej gminy w treści dokumentu „Gospodarka odpadami. Raport Gminy cz. 3 – Podsumowanie” pojawiło się następujące stwierdzenie zastępcy wójta, Pani Pajewskiej-Iszczyńskiej:

„W przestrzeni publicznej często pojawiają się opinie krytyczne na temat działalności pracowników samorządowych czy radnych. Krytyka jest sprawą normalną (każdy ma bowiem prawo do wyrażania własnych opinii) i wpisaną w specyfikę wykonywanego zawodu. Jednakże pojawiające się w ostatnim okresie publikacje i komentarze przekraczają granicę dozwolonej krytyki, naruszając tym samym dobra osobiste Gminy, jej pracowników i radnych”.

Na początek pragnę poprosić wszystkich  pracowników i radnych gminy o przesłanie potwierdzenia, że Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska ma Państwa upoważnienie do kierowania wobec mieszkańców Gminy Lesznowola oskarżeń sformułowanych w powyższym cytacie (na mój adres poczty elektronicznej info@obywatelskithinktank.org ).

Z kontekstu wszystkich części w/w dokumentu można przypuszczać, iż uwaga ta dotyczy także mnie. W związku z tym, zwracam się do wszystkich osób, do których zaadresowałem niniejsze pismo, o przedstawienie własnego stanowiska w tej sprawie, tj. czy Pani wice-wójt wypowiedziała się w Państwa imieniu. Jeśli tak, to proszę o przesłanie  na mój adres mailowy podany wyżej cytatów z moich wypowiedzi, które według Państwa naruszały Państwa  dobra osobiste. Proszę też o wskazanie, które z  opublikowanych przeze mnie danych  uważacie Państwo za nieprawdziwe i dlaczego. Swój apel kieruję oczywiście także do Pani Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej.

Po otrzymaniu od Państwa wyżej wymienionych opinii odniosę się do nich. Jeśli faktycznie do zamieszczonych  przeze mnie w Internecie treści wkradły się jakieś błędy, sprostuję je, i przeproszę za ich popełnienie na tym samym forum, gdzie je opublikowałem. Podkreślam przy tym, że wszystko to co publikuję w Internecie, w tym na  stronie FB Obywatelski Think Tank Lesznowola, nie jest krytyką personalną żadnych osób, a jedynie wybranych ich decyzji i działań (ew. zaniechań) i ich wpływu na dobro lesznowolskiej społeczności.

Zapraszam także wszystkich Państwa do udziału w dyskusjach na forum grupy na Facebooku Obywatelski Think Tank Lesznowola. Możecie tam Państwo na bieżąco odnosić się do publikowanych na tym forum treści, zarówno przeze mnie, jak i innych mieszkańców naszej Gminy. Deklaruję przy tym, jako administrator tej strony, że dokładam wszelkich starań, aby eliminować z niej wszelkie powszechnie uznawane za obraźliwe dla kogokolwiek wypowiedzi.
Kieruję to pismo indywidualnie do wszystkich wymienionych na wstępie osób w dostępny dla mnie sposób, tj. poprzez  skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Lesznowola.  Mam nadzieję, że zostanie ono przekazane Państwu niezwłocznie.

Jacek Barcikowski

Nadchodzi tornado?

Wójt gminy ma prokuratorskie zarzuty i zakaz pełnienia swoich obowiązków. Zarzuty karne postawione zostały także jej byłym pierwszym zastępcom oraz skarbnik gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwały Rady Gminy w sprawie emisji 29 milionów złotych obligacji oraz korygujące budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Wkrótce dowiemy się jak potraktuje kolejne decyzje RG. Radni zatwierdzili horrendalne stawki opłat za wywóz śmieci będące wynikiem podejrzanego przetargu.
Czy to jednak tylko „wierzchołek góry lodowej”? Czy to co najgorsze w Lesznowoli dopiero się wydarzy? I dla kogo najgorsze? Dla wójta, urzędników, radnych czy mieszkańców Gminy? Osobiście myślę, że prawdziwe tornado dopiero nadejdzie. Oczywiście nie to pogodowe. I to w niezbyt odległej przyszłości, może nawet bardzo szybko. Dlaczego?
czytaj dalej…

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Cz.4. Co dalej?

Od kilku tygodni, gdy zacząłem publikować swoje opinie dotyczące zasadności horrendalnych podwyżek opłat za wywóz śmieci, spotykam się z pytaniami typu „I co możemy z tym zrobić?” Obawiam się jednak, iż niektóre osoby zadają tak naprawdę inne pytanie: „Czy ktoś za mnie może z tym coś zrobić?”
W tej części raportu przedstawię Państwu swoją opinię na temat tego, co może zrobić każdy z mieszkańców Lesznowoli w tej sprawie. Każdy, kto nie przyjmie postawy typu „jest jak jest, nie podoba mi się to, ale trudno, muszę się dostosować”.
Jak można więc zareagować na wprowadzone od 1 września astronomiczne podwyżki opłat za wywóz śmieci, w tym na decyzje, które do nich doprowadziły? Potencjalne działania mieszkańców można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczyłbym działania „polityczne”, a do drugiej prawne. Te pierwsze podejmowane przez pojedyncze osoby czy małe grupy mieszkańców jak dotąd nie przyniosły żadnych rezultatów. Radni odmawiają nawet wypełnienia swoich ustawowych obowiązków polegających m.in. na kontroli działalności wójta. Dlaczego? Czyżby wiedzieli, że jest ona niezgodna z prawem i interesami mieszkańców i nie chcą zajmować wobec tego faktu oficjalnego stanowiska? Czy obawiają się, że może być ono nawet podstawą do ich odpowiedzialności karnej? Rada Gminy zatwierdza bez powszechnych konsultacji społecznych wszystko, co podsunie jej wójt. Czy wobec tego istnieje szansa, że mieszkańcy mogą zmienić postawy choć części radnych?
czytaj dalej…

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Cz.3 – Przebieg i rozstrzygnięcie przetargu.

Przygotowując się do napisania tej części raportu, przeanalizowałem zarówno fakty, które miały miejsce przed ogłoszeniem przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola”, jak i sam jego przebieg. Korzystałem przy tym z informacji, które pozyskałem z takich źródeł jak strona BIP Gminy Lesznowola, oficjalna dokumentacja przetargowa, odpowiedzi na moje wnioski o udostępnienie informacji publicznej skierowane do różnych podmiotów. Dokonałem także szeregu kalkulacji bazujących na powyższych danych – część z nich przedstawiłem już we wcześniejszych częściach tego opracowania. W moim przekonaniu, ze wszystkich tych dokumentów wynika jasno, że postępowanie, o którym tu mowa, zostało przeprowadzone na szkodę mieszkańców Lesznowoli. Nie przesądzam przy tym, jakie były powody takich działań – czy wynikały one z przyczyn, które mogą być podstawą zarzutów karnych, czy  też innych (brak kompetencji, nieliczenie się z interesem mieszkańców itd).  O istnieniu tych pierwszych musiałaby oczywiście przesądzić ew. prokuratura, a następnie Sąd. Oceniając decyzje włodarzy Gminy (wójt, radni) należy jeszcze  podkreślić, iż mogli  oni unieważnić przetarg ze względu na zbyt wysokie zaproponowane w nim ceny. Mogli, ale z jakichś względów tego nie zrobili. Skąd wzięły się te moje tezy?  Ich źródłem są następujące okoliczności i argumenty:
czytaj dalej…

Czy Gmina Lesznowola straci kilkadziesiąt milionów złotych? Część 1.

Od czasu do czasu pytam na forum publicznym radnych i lokalnych polityków, dlaczego Wójt Lesznowoli nie wykonuje wyroku NSA, który zapadł 31 grudnia 2018 roku. Nie chcą oni jednak odnieść się do tego faktu. Mieszkańcy naszej Gminy, w tym ci nowi, którzy nie śledzili moich wpisów na forum grupy na FB Obywatelski Think Tank Lesznowola, nie wiedzą jednak, czego dotyczyła ta sprawa. Postanowiłem więc przypomnieć o tym.  Artykuł ten dedykuję również nowym radnym – być może pomoże im on zająć merytoryczne stanowisko przy reakcji na mój wniosek, aby Komisja Rewizyjna RG zajęła się wyjaśnieniem poruszonych tu problemów.
Sąd nakazał Wójt Gminy Lesznowola rozpatrzenie wniosku o udostępnienie kopii umów przedwstępnych, które były zawierane w latach 2013 i 2014 na użytkowanie terenów po  KPGO Mysiadło. Najważniejsze z nich były podpisane z firmami z Wólki Kosowskiej i dotyczyły terenów o łącznej powierzchni ok. 25 ha (mapka – tereny zaznaczone na zielono).  To właśnie te umowy mogą być przyczyną grożących Gminie Lesznowola strat rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, a nawet wyższych.
czytaj dalej…

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Część 2. Decyzja o ogłoszeniu przetargu.

Tę część raportu zacznę od przypomnienia Państwu, że od początku  roku 2018 do lipca tego roku śmieci z terenu Lesznowoli odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Piaseczna. Podstawą była tu umowa podpisana w wyniku przeprowadzonego w końcu 2017 roku przetargu. Zgodnie z jej treścią współpraca ta miała trwać do końca 2020 roku przy niezmienionych warunkach cenowych. Nie przewidywała ona także waloryzacji kosztów świadczonej gminie usługi, poza możliwością zmiany w wyjątkowych okolicznościach wynagrodzenia wynikającej  z art. 144 ustawy prawo o zamówień publicznych (dalej pzp) tj. maksymalnie do 50%. Wynagrodzenie PUK Piaseczno nie zależało od ilości śmieci, które w trakcie 3 lat miały być odebrane od mieszkańców Lesznowoli. Praktyczny skutek tych zasad był taki, że gdyby tych odpadów było mniej niż określiła gmina w warunkach przetargu z 2017 roku, to zapłacilibyśmy za dużo, a w przeciwnym przypadku narażone na straty PUK Piaseczno albo szukałoby oszczędności w jakości świadczonej usługi, albo domagałoby się wzrostu wynagrodzenia.  W tym drugim przypadku zleceniobiorca mógłby wypowiedzieć umowę, ale wtedy byłby zobowiązany do wypłacenia gminie kary umownej w wysokości 10% pozostałego do końca kontraktu wynagrodzenia brutto.
czytaj dalej…

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Część 1 – informacje wstępne.

Analizując sytuację w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należy z jednej strony wziąć pod uwagę uwarunkowania rynkowe  i prawne będące rezultatem obowiązujących w Polsce przepisów, a z drugiej strony to co mogą robić  w tych warunkach ich włodarze.To od nich zależy ostatecznie wysokość opłat za wywóz śmieci dla ich mieszkańców – dowodem na to jest ogromne zróżnicowanie stawek obowiązujących w samorządach, które działają w podobnych warunkach.  Niniejszy raport dotyczy obu tych kwestii. Nawiązuje także do cyklu wcześniejszych artykułów „Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli?”
Wiele informacji na temat aktualnej sytuacji odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych w polskich gminach można znaleźć w badaniu  ankietowemu UOKiK  „Badanie rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”.  Do udziału w nim zaproszono wszystkie 302 gminy miejskie tj. gminy znajdujące się we wszystkich województwach i w większości powiatów w Polsce.  Zadano im szereg pytań dotyczących dokonanych w ostatnich latach podwyżek opłat za wywóz śmieci (i planowanych w roku 2019), a także poproszono o opinie dotyczące ich przyczyn. W sprawozdaniu z tego badania czytamy m.in., że: Porównując poszczególne miasta, wysokość opłat płaconych przez mieszkańców jest wciąż bardzo zróżnicowana, podobnie jak ceny oferowane przez instalacje przyjmujące odpady do przetworzenia (RIPOK-i). W szczególności można zaobserwować, zarówno między gminami w zakresie opłat jak i między instalacjami w zakresie cen — różnice kilkukrotne.  Jeszcze więcej danych jest dostępnych bezpośrednio na stronach BIP gmin.  Oba te źródła, a także informacje pozyskane od różnych podmiotów dzięki skierowanym do nich wnioskom o udzielenie informacji publicznej, były podstawą do sporządzenia niniejszego raportu.
czytaj dalej…

Wniosek do Rady Gminy Lesznowola na podstawie art. 241 KPA

Wniosek

W trybie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Państwa z wnioskiem o to, aby Rada Gminy Lesznowola i jej Komisja Rewizyjna zajęła się, zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z art. 18a, art. 18b i art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, wyjaśnieniem i oceną następujących kwestii:

1. Zasadności decyzji wójt Gminy Lesznowola o skróceniu terminu obowiązywania umowy z PUK Piaseczno na wywóz śmieci, gwarantującej mieszkańcom niższe stawki, rozwiązanej poprzez Aneks nr 2 do umowy Nr RZP.272.5.05.14.2017.

2. Prawidłowości przeprowadzonego w 2019 roku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola z punktu widzenia interesu mieszkańców Gminy Lesznowola.

3. Braku wykonania przez Wójt Gminy Lesznowola prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 listopada 2015 roku sygn. akt II SAB/Wa 810/15 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł w dniu 31 stycznia 2018 roku (sygn. I OSK 1227/16).

4. Zasadności podejmowanych przez Wójt Gminy Lesznowola decyzji, które są podstawą postawionych jej zarzutów karnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie z punktu widzenia interesu mieszkańców.

5. Przyczyn i skutków nie umieszczenia przez Wójt Gminy Lesznowola w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wydatków związanych ze zwrotem otrzymanej w październiku 2013 roku zaliczki w wys. 24,6 mln złotych tytułem podpisanej umowy na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło, a także wypłaconych w związku z tym odsetek w wys. ok. 1,3 mln złotych (podstawa: treść zarzutów wobec wójt).
czytaj dalej…

Tygodnik Passa: Kto następny na „dołek”? – czyli propaganda „pełną gębą”

W ostatnim czasie tygodnik „Passa” zamieścił dwa artykuły autorstwa Tadeusza Porębskiego pt. O tego wójta się nie bójta” i Kto następny na „dołek”?  Nie znam, ani nie będę spekulował na temat przyczyn napisania tych  tekstów, ale jako osoba zamieszkująca w Lesznowoli od ponad ćwierć wieku i aktualnie dobrze znająca panującą w niej  sytuację, postanowiłem podzielić się z Państwem moimi refleksjami na ich temat. Podejście do problemu jakie tu prezentuję podziela bardzo wielu moich sąsiadów.

Zacznę od tego, że zgadzam się z autorem, iż forma zatrzymania wójt Lesznowoli mogła być inna, jeśli jego doniesienia o niej są prawdziwe. Jednak dalsze tezy i opinie autora trudno traktować inaczej jak czystą propagandę.
Autor pisze na wstępie: „Nie mnie oczywiście rozstrzygać, czy zarzuty postawione pani wójt mają rzeczywiście swoje uzasadnienie”. I tu pojawia się najważniejsza wątpliwość co do jego dziennikarskiej rzetelności . Nie interesuje go kluczowa dla mieszkańców Lesznowoli sprawa. Nie jest ważne, za co konkretnie zostały postawione zarzuty. On tak czy inaczej wie, że to granda…
czytaj dalej…

Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli? Część 3 Argumenty radnych.

Im bardziej dogłębnie analizuje się okoliczności radykalnej, 3-krotnej podwyżki opłat dla mieszkańców za wywóz śmieci, tym więcej pojawia się wątpliwości co do jej zasadności, a już na pewno co do rzetelności argumentów przedstawianych przez urzędników gminy czy radnych, które mają ją usprawiedliwiać. Czy byłoby ich mniej, gdyby np. cały przetarg był przeprowadzony w pełni przejrzyście?
Czy postępowanie, w wyniku którego te ceny wzrosły, w ogóle musiało się odbyć? Czy radni, którzy teraz tłumaczą konieczność radykalnych podwyżek opłat dla mieszkańców znają faktycznie przepisy prawa, do których się odwołują? Czy świadomie wprowadzają w błąd mieszkańców poprzez głoszenie półprawd czy nie potwierdzonych niczym tez? A może bezkrytycznie uwierzyli w to, co im przekazał ktoś inny? I dlaczego z uporem nie chcą odpowiadać na zadawane im przez mieszkańców merytoryczne pytania?

Radni w dużej mierze powtarzają „jota w jotę” to co napisali na ten temat urzędnicy – a do tego odniosłem się w poprzedniej części tego artykułu. Mam tu na myśli argumenty, że podwyżka wynikała z konieczności zbilansowania dochodów i kosztów odbioru śmieci, oraz, że jej skala jest spowodowana głównie (wyłącznie?) czynnikami zewnętrznymi w postaci zmiany wysokości tzw. opłaty marszałkowskiej czy innych kosztów ponoszonych przez operatorów RIPOK za korzystanie ze środowiska.
czytaj dalej…

Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli? Część 2 Argumenty urzędników.

Zacznijmy od lektury oficjalnego komunikatu o podwyżce opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów podpisanego przez Panią Iwonę Pajewska-Iszczyńską,  zastępcę Wójta Gminy Lesznowola. Napisała ona o tym radykalnym wzroście, że:
Podwyżka ta spowodowana jest m.in. lawinowo rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wzrostem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów ze 170 zł/t w roku bieżącym do 270 zł/t w 2020 r.

Gdy przeczytałem ten fragment oświadczenia natychmiast skojarzyłem go z myślą, której autorem jest Georg Christoph Lichtenberg:  Najniebezpieczniejsze kłamstwa to prawdy nieco zniekształcone.

Według danych z opisu przedmiotu zamówienia (punkt 1.8 PROGNOZOWANA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH, Tabela 2) w okresie, na który ogłoszony był przetarg, ma być odebranych z Gminy Lesznowola 13 479, 71 Mg (Mg to inaczej tona) odpadów zmieszanych, za które obowiązuje opłata marszałkowska. Okres ten obejmuje czas od sierpnia 2019 roku do końca roku 2020, tak więc ilość zaplanowanych śmieci zmieszanych, które mają być odebrane w 2019 roku wynosi 3 964,62 ton, a w 2020 roku 9 515,09 ton (proporcjonalnie). Opłata marszałkowska w roku 2019 wzrosła z 140 zł do 170 zł za tonę, a więc o 30 zł, w kolejnym zaś roku zmieni się z 170 zł na 270 zł. W konsekwencji zwiększenie opłaty marszałkowskiej za podany okres 2019 roku przy ilościach odpadów do odebrania w Lesznowoli wyniesie  118 939,62 zł, a w całym 2020 roku  1 236 961 zł. Razem 1 355 900  zł.

Jeśli odniesiemy te liczby do wartości całej usługi, jaką zaproponował Jarper (20 095 938 zł), to łatwo wyliczyć, że wzrost opłaty marszałkowskiej odpowiada za 6,75 % tej kwoty. Czy wobec tzy wobec tego faktu wzrost opłaty marszałkowskiej ma tak istotne znaczenie?
czytaj dalej…

Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli? Część 1 Przetarg.

W wyniku przeprowadzonego ostatnio przez Gminę Lesznowola przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podniesione zostały jej mieszkańcom w drastyczny sposób opłaty z tego tytułu. Od 1 września mamy płacić ok. 3 razy więcej niż do tej pory. W związku z tym  nasuwają się oczywiste pytania. Czy musiało dojść do aż takiej ogromnej podwyżki? Czy faktycznie wynika ona wyłącznie z warunków zewnętrznych, niezależnych od włodarzy Gminy Lesznowola? Czy przetarg, o którym tu mowa, został przeprowadzony w sposób zabezpieczający interesy mieszkańców? Czy też mógł być zorganizowany w inny sposób pozwalający na pozyskanie ofert na nieporównywalnie lepszych warunkach (w tym cenowych)?  Dlaczego zasady rozstrzygnięcia przetargu zostały tak zdefiniowane, że gdyby największy konkurent firmy Jarper zaoferował niższą od niego cenę o ok. 5 milionów złotych, to i tak przegrałby przetarg?

W moim przekonaniu, głównym grzechem urzędników i radnych Gminy Lesznowola, który uniemożliwił osiągnięcie znacznie korzystniejszej oferty, jest wybór sposobu przeprowadzenia przetargu na tę usługę. Mam tu na myśli zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego zamiast trybu negocjacyjnego, jakim są negocjacje z ogłoszeniem czy dialog konkurencyjny, a także brak podziału tak dużego zamówienia na mniejsze, dotyczące choćby istotnie różniących się usług jak wywóz odpadów (w tym transport) i ich zagospodarowanie.

Te ogólne tezy opieram na swoim wieloletnim doświadczeniu w organizowaniu przetargów (i to o znacznie większej skali, np. na zlecenie PGE), jak i o poniższe argumenty:
czytaj dalej…

Krótka informacja o tym jak Wójt Lesznowoli wytoczyła proces swoim mieszkańcom

W komentarzach dotyczących przedstawionych Wójt Lesznowoli prokuratorskich zarzutów wrócił temat procesu, jaki wytoczyła ona Stowarzyszeniu Kwiryta. Z racji tego, że nie zapadł jeszcze w nim prawomocny wyrok, unikam komentowania tego sporu, by nie narazić się na oskarżenie o próbę wpływania na ostateczny wyrok Sądu.  Po tym, jak on zapadnie, opublikuję pełne informacje o procesie, wraz ze związanymi z nim dokumentami. Teraz jednak, „wywołany do tablicy” przez media, przedstawiam jedynie krótką informację na ten temat, dla tych, których nie było na sali sądowej.

25 lutego 2016 roku Stowarzyszenie Kwiryta opublikowało na swojej stronie  internetowej dokument zatytułowany „Raport Strażniczy Stowarzyszenia za rok 2015 – Pełen Raport”.  Przedstawione zostały w nim wątpliwości co do zasadności (z punktu widzenia mieszkańców Lesznowoli) podjęcia szeregu decyzji przez wójt Gminy Lesznowola. Chodziło m.in. o podpisywanie umów na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło w sytuacji, gdy istniały uzasadnione roszczenia do tych terenów (potwierdzone wyrokiem WSA i decyzją Ministra Rolnictwa) czy zasadności umarzania podatków firmom z Wólki Kosowskiej. Inne zastrzeżenie dotyczyło braku zagwarantowanych środków na budowę Centrum Edukacji i Sportu. W swoim raporcie Stowarzyszenie wskazało kilkadziesiąt dokumentów źródłowych, na którym go oparli.
czytaj dalej…

Zarzuty dla Wójt Lesznowoli – list otwarty do radnych

Szanowni Państwo,

Przepis art. 18a. ust. 1.  ustawy o samorządzie gminy stanowi, że: „Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną”. Mieszkańcy Lesznowoli, kilka dni temu, dowiedzieli się o zarzutach prokuratorskich postawionych Wójt Gminy Lesznowola. O decyzjach i działaniach, które były niewątpliwie ich podstawą, radni, przynajmniej ci, którzy byli nimi także w poprzedniej kadencji, wiedzą już od lat. W marcu 2016 roku trafił bowiem do nich wniosek skierowany przez Stowarzyszenie Kwiryta, w którym jego autorzy prosili o zorganizowanie spotkania (sesji rady), na której mogłyby być omówione wyżej wymienione problemy (treść wniosku).

W kwietniu 2016 roku trafił natomiast do Rady Gminy Lesznowola wniosek, o to, aby jej Komisja Rewizyjna przyjrzała się wątpliwościom dotyczącym zasadności umarzania przez Panią Wójt podatków bardzo bogatym firmom z Wólki Kosowskiej czy zasadności podpisywania z tymi firmami umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło. Wniosek dotyczył także innych  decyzji sprzecznych, w opinii Stowarzyszenia,  z interesem mieszkańców Lesznowoli (treść wniosku).
czytaj dalej…

Czego szczegółowo dotyczą zarzuty dla wójt Lesznowoli?

W ostatnich dniach o Lesznowoli stało się głośno w całej Polsce za sprawą zatrzymania jej wójta przez CBA. Prasa lokalna i ogólnopolska pisze o 6 postawionych jej zarzutach. Na oficjalnej stronie Biura możemy przeczytać taki oto komunikat w tej sprawie:
„W toku prowadzonych czynności zgromadzono materiał wskazujący na możliwe nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy poprzez zawarcie w 2013 r. i 2014 r. umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Podjęcie niezasadnej decyzji o odstąpieniu od jednej z umów skutkowało wypłaceniem odsetek w wysokości ok. 1,3 mln zł i tym samym wyrządzenie szkody w majątku gminy. Ustalenia śledczych wskazują ponadto na przekroczenie uprawnień w zakresie czynności podejmowanych jako organ podatkowy w latach 2012 – 2015, poprzez niezasadne umarzanie należności podatkowych na rzecz szeregu powiązanych ze sobą spółek, w celu osiągnięcia przez te spółki korzyści majątkowej w wysokości ok. 2,6 mln zł”.

O co tak naprawdę chodzi? W sieci pojawiają się różne spekulacje na ten temat. Najczęściej wygłaszają je osoby, które nie mają pojęcia o tym, jakie fakty były podstawą postawionych Pani Wójt zarzutów. Tymczasem, nie jest trudno powiązać je z faktami, o których Państwu przypomnę. Robię to   by każdy z czytelników mógł samodzielnie dokonać oceny zaistniałej sytuacji nie na podstawie własnego „widzimisię” a rzetelnych informacji.
czytaj dalej…

Mieszkańcy Nowej Iwicznej mają być wpuszczeni w tunel czy „w kanał”?

W piątek 18 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Nowej Iwicznej. Zostali oni zaproszeni przez Sołtys Anię Pietrzak oraz radnych powiatowych z tego rejonu. Tematem była ew. budowa w ulicy Krasickiego tunelu pod przejazdem kolejowym. Zadeklarowanym celem spotkania miało być uzyskanie opinii przybyłych osób dotyczącej tej inwestycji. Radnych powiatowych reprezentowali (a może tylko samych siebie?) Pani Magdalena Mika-Kosior i Pan Robert Lichocki. Niestety, o planach dotyczących tunelu nie wiedzieli oni zbyt wiele. Przykładowo, na pytanie, gdzie jest zaprojektowany wjazd i wyjazd z tunelu padła odpowiedź, że: „jego początek i koniec będzie na ulicy Krasickiego”… Można by tę wypowiedź uznać za żart, ale….

Na sali nie było nikogo, kto był w stanie rzeczowo odpowiedzieć na wiele zasadniczych pytań:

Czy w wyniku postania jedynego w okolicy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi ulica Krasickiego nie stanie się drogą tranzytową o nieporównywalnie zwiększonym ruchu, nie tylko dla transportu osobowego, ale i ciężkiego typu „tiry”? Jak ten zwiększony ruch wpłynie nie tylko na komfort zamieszkania, ale także na bezpieczeństwo ludzi, w tym dzieci zdążających do szkoły? Czy i w jaki sposób tunel wpłynie na możliwość włączenia się do ruchu na ul. Krasickiego z ulic i posesji, które będą znajdowały się wzdłuż wjazdu do niego? Czy z racji tego, że wyjazd na Krasickiego z dochodzących do niego ulic może zostać niemal całkowicie zablokowany, nie przeniesie się on na ul. Graniczną, co może zablokować w jeszcze większym stopniu wyjazd na ul. Puławską? Jak będzie w tunelu rozwiązany problem jego odwodnienia? Czy ulewne deszcze nie będą go zalewały powodując całkowitą blokadę przejazdu na długi czas (znacznie dłuższy niż opuszczone szlabany)? Jak się ma ew. realny termin zakończenia budowy tunelu (i jej czas) do czasu oddania do użytku zapowiadanej budowy drogi S7 i 721? Jak wpłynie na ruch w Nowej Iwicznej oddanie do użytku tych inwestycji? I czy w trakcie budowy drogi 721 ulica Krasickiego nie przejmie całego (czy choćby dużej części) dotychczasowego jej ruchu? Czy w związku z budową będzie konieczność poszerzenia ulicy Krasickiego i w jaki sposób? Czy w związku z tym, będzie konieczność wywłaszczenia osób mieszkających wzdłuż Krasickiego i których konkretnie?
czytaj dalej…

Wybory w Lesznowoli 2018 rok część 2 PODSUMOWANIE

 

GŁÓWNE TEZY:
1. W nadchodzących wyborach za urzędującą Panią Wójt zagłosują osoby, które ocenę jej działalności opierają na sponsorowanych artykułach w lokalnej prasie czy innych materiałach propagandowych, finansowanych z budżetu gminy. Należą do nich między innymi dyplomy za „osiągnięcia”, które są przyznawane za odpowiednią opłatą. Głos „za” oddadzą też niewątpliwie osoby, które łączą z gminą różne interesy. Te same osoby zagłosują na komitet wyborczy utworzony przez Panią Wójt.

2. Na komitety występujące pod szyldem dużych partii politycznych (PiS, PO w koalicji z Nowoczesną) zagłosują na głównie osoby, które są ich „twardym” elektoratem. One nie będą się zastanawiały zbytnio nad tym, jak w przyszłości radni z tych komitetów przysłużą się lokalnej społeczności. Dla nich najważniejszym celem walki o mandaty będzie osiąganie „przyczółków” przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.  Takim osobom nie będzie przeszkadzała świadomość, że jeśli „ich” radni staną wobec wyboru, czyj interes wybrać – lokalnej społeczności czy partyjny – to zawsze wybiorą ten drugi.
3. Na czwarty z komitetów, Nowa Lesznowola, zagłosują osoby, które są świadome rzeczywistej sytuacji w gminie, więc uważają, że wymiana jej radnych i wójta jest konieczna. Takie, które jednocześnie chcą, aby wybrani radni w pierwszej kolejności reprezentowali interesy lokalnej społeczności, a nie partyjne. Będą to osoby, które są przekonane, iż nadszedł najwyższy czas na pro-obywatelskie zmiany w sposobie zarządzania gminą, i które nie akceptują całkowitego braku transparentności przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących lokalnej społeczności, ignorowania przez gminnych włodarzy obowiązującego prawa, sądowych wyroków itd.

czytaj dalej…

Komentarz na temat monitorowania jakości powietrza na terenie powiatu piaseczyńskiego

Autorem zamieszczonego tu komentarza jest Pan Mariusz Zdunek. Za pośrednictwem tego forum przedstawia mieszkańcom swoją analizę tego, co robi się w gminach powiatu piaseczyńskiego w zakresie dbania o bardziej czyste powietrze. Najwięcej uwagi przy tym zwraca na rozwiązania zastosowane w Gminie Lesznowola. We wstępie do swojego opracowania pisze on, że: Chyba każdy mieszkaniec naszej gminy zetknął się ze śmierdzącym, gęstym powietrzem w miejscu zamieszkania. Patrząc na mapy ze wskazaniami istniejących czujników monitorowania jakości powietrza, zastanawiamy się dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze?
W dalszej jego części odpowiada sobie na powyższe pytanie w odniesieniu do Gminy Lesznowola w następujący sposób: Niby gmina uruchomiła kilka punktów monitorowania powietrza, ale wygląda to na typowy trik marketingowy. Patrzę na wskazania i oczom nie wierzę, wszędzie wspaniałe powietrzeczytaj całe opracowanie.

Wybory w Lesznowoli 2018 rok część 1

Na prośbę jednej z mieszkanek Lesznowoli przedstawiam garść najbardziej istotnych informacji dotyczących nadchodzących wyborów samorządowych w Lesznowoli. Są one przeznaczone dla osób, które nie interesowały się do tej pory zbytnio sprawami publicznymi, więc może im brakować nawet podstawowych informacji.

Zacznę od zasad jakie będą tu obowiązywały i ich podstaw prawnych. W dniu 21 października mamy dokonać wyboru  21 radnych oraz wójta Gminy Lesznowola. Podstawą prawną ich przeprowadzenia jest Kodeks Wyborczy (wybory radnych Dział VII, wójta Dział VIII).  Jaka jest rola radnych i wójta? Co należy do ich obowiązków? Jakie mają kompetencje i o czym mogą decydować a o czym nie? Jest tu sporo obiegowych opinii i przekonań, które często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.   czytaj dalej…

Zagospodarowanie terenów Mysiadła. Wizja czy iluzja?

Od wielu lat mieszkańcy Lesznowoli, a szczególnie wchodzącego w jej skład Mysiadła zadają sobie pytanie: co powstanie na ponad 83 ha terenów po KPGO Mysiadło. I oczywiście czy Gmina ma szansę utrzymać własność tych nieruchomości.  Wiadomo bowiem już od końca 2012 roku, że może  je stracić na rzecz następców prawnych byłych właścicieli tego obszaru. I wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Batalia sądowa w tej kwestii jeszcze się nie skończyła, ale włodarze Lesznowoli przegrali niestety do tej pory wszystkie postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) i sądem cywilnym (a wcześniej także przed Ministrem Rolnictwa). Świadomość tych problemów nie przeszkodziła jednak Pani Wójt i radnym wydać kilkuset tysięcy złotych na koncepcję zagospodarowania tych terenów. Czy celem jej sporządzenia była wizja rozwoju Mysiadła czy jedynie stworzenie przedwyborczej iluzji?
czytaj dalej…

Tajemnice włodarzy Lesznowoli – cz. 1 treść umów z firmami z Wólki Kosowskiej

Jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic włodarzy Gminy Lesznowola jest treść umów przedwstępnych zawartych przez Panią Wójt i Skarbnik z firmami z Wólki Kosowskiej na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło. 
W maju 2015 roku zwróciłem się do Pani Wójt Gminy Lesznowola z wnioskiem o udostępnienie treści tych umów. Pani Wójt już od 3 lat uchyla się od ujawnienia tych dokumentów, pomimo, że SKO, WSA oraz NSA obaliły jej argumenty, które były pretekstem decyzji odmownych w tej sprawie. Ustalenia zawarte w tych umowach są bardzo ważne dla mieszkańców Gminy Lesznowola, gdyż dotyczą m.in. wpłaconych do kasy gminy zaliczek rzędu 100 milionów złotych. Pieniądze te, jak wszystko na to wskazuje, trzeba będzie wcześniej czy później zwrócić, ze względu na niemożność zawarcia przez gminę  przyrzeczonych umów. Konieczność takiego zwrotu w krótkim czasie to z kolei niewątpliwe „bankructwo” gminy. Jedną taką zaliczkę w wy. ok. 9,5 miliona już zwrócono (firmie Black Red White).
czytaj dalej…

Niespełnione obietnice, czyli inwestycje oświatowe w Lesznowoli cz.2. Nowa Iwiczna i Zamienie.

Potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury oświatowej w Gminie Lesznowola rosną od lat. Już w analizie SWOT wykonanej w ramach przyjętej przez Radę Gminy w 2011 roku Strategii rozwoju Gminy Lesznowola do końca roku 2021 zwrócono uwagę, że infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa niedostosowana jest do prognozowanej, wzrastającej liczby ludności. Co się wydarzyło od tamtego czasu? Ilość uczniów we wszystkich gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach wzrosła od roku szkolnego 2010/2011 do roku 2016/2017  o 65 %, ilość oddziałów o 63 % a ilość sal lekcyjnych o 33% (dane z raportów „Informacja o stanie oświaty” dostępnych na stronie internetowej ZOPO). Widać więc w tych ostatnich latach silnie niewspółmierny rozwój infrastruktury oświatowej w stosunku do potrzeb edukacyjnych. Jaka była reakcja włodarzy Gminy Lesznowola na przewidziany już wiele lat temu  wzrost ilości uczniów, którym trzeba zapewnić jak najlepsze warunki nauczania?
czytaj dalej…

Niespełnione obietnice czyli inwestycje oświatowe w Lesznowoli – CEiS

Pisząc o niespełnionych obietnicach dotyczących inwestycji oświatowych w Gminie Lesznowola nie sposób nie zacząć od historii związanej z budową Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wiele lat temu, gdy powstał pomysł budowy tej szkoły w mediach i nie tylko aż kipiało od entuzjazmu. Oczywiście przodowali tu włodarze Gminy, prezentujący jej mieszkańcom fantastyczne wizje. Początkowo inwestycja ta miała być zrealizowana w 2012 roku. Aktualnie mieszkańcy stracili wszelką nadzieję, że będzie ona kiedykolwiek dokończona zgodnie z obietnicami gminnych władz.

W artykule w Muratorze, na dwa miesiące przed wyborami w 2010 roku, czytamy m.in.: W miejscowości Mysiadło przy ulicy Kwiatowej, w gminie Lesznowola powstaje kompleks sportowy: Centrum Edukacji i Sportu. Umowę na realizację tej inwestycji władze gminy podpisały już w maju br. Jej wartość to ponad 32 mln zł brutto. Projekt architektoniczny CEiS powstał w pracowni Franta & Franta. Generalnym wykonawcą Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle jest firma VECTRA SA z Płocka. Inwestycja potrwa 700 dni i zostanie ukończona w kwietniu 2012 roku, przy czym po 500 dniach od rozpoczęcia zadania zostanie oddany do użytku budynek główny szkoły.
czytaj dalej…

Jak wybrać radnego nie bezradnego? Część 2 – wymagania

GŁÓWNY PRZEKAZ
1. Wybierając radnego powinniśmy znać nie tylko jego kompetencje i ważne dla jego funkcji cechy osobowościowe, ale także jego przekonania. Nie te polityczne, religijne czy światopoglądowe. Te, które mogą w istotny sposób wpływać na podejmowane przez niego decyzje dla dobra mieszkańców (np. w kwestii nepotyzmu, konsultacji społecznych, transparentności działania gminy itd.).
2. Radny powinien być badaczem opinii publicznej w swojej gminie, a także animatorem stałego interaktywnego dialogu pomiędzy włodarzami gminy a jej mieszkańcami. Powinien dbać o to, aby najważniejsze decyzje dotyczące mieszkańców były z nimi konsultowane, a te kluczowe nawet w formie referendów.
3. Radny to nie to samo co sołtys. Powinien dbać o interes całej gminnej społeczności, a nie tylko niewielkiej jej części (małego okręgu, z którego został wybrany). Radni zamiast konkurować o środki tylko „dla swoich”, powinni zadbać o to, aby było ich więcej do podziału. I o to, aby można było, w sytuacji ograniczonych zasobów gminy, osiągnąć „więcej za mniej”.
4. Radny powinien dawać mieszkańcom gwarancje transparentności podejmowanych przez włodarzy Gminy decyzji. Mają oni prawo wiedzieć nie tylko jakie decyzje są w niej podejmowane, ale i dlaczego (i w czyim interesie).

W pierwszej części artykułu postawiłem tezę, że kandydat na radnego powinien wykazać się odpowiednimi kompetencjami oraz być osobą asertywną, a także taką, która chce rozwijać swoje umiejętności przydatne w sprawowaniu swojej funkcji.  Czy to jednak wszystko, czego powinniśmy oczekiwać od kandydata, którego zaproponujemy? Z całą pewnością nie.
Każdy człowiek opiera swoje działania czy oceny na swoich przekonaniach, założeniach, które, często nieświadomie, przyjmuje. Mają one wspólną cechę – nie weryfikujemy ich, gdyż uznajemy za pewne. A skoro tak, to postępujemy będąc z nimi w zgodzie. Mechanizm powstawania przekonań jest podobny do tego, który kształtuje stereotypy. Coraz większą rolę ma tu też agresywna manipulacja, propaganda. W przypadku przekonań, o których będzie mowa poniżej, są to głównie manipulacje polityczne.
czytaj dalej…

Jak wybrać radnego nie bezradnego? Cześć 1 – rola radnego.

GŁÓWNY PRZEKAZ:
1. Do piastowania funkcji radnego nie wystarczą dobre chęci. Potrzebne są także niezbędne umiejętności i cechy osobowe takie jak asertywność czy dążenie do samorozwoju, szczególnie w przypadku tych osób, które wejdą w skład komisji rewizyjnej. Nie wystarczy, aby radny chciał zajmować się kontrolą działalności wójta, musi jeszcze potrafić to robić.
2. Głównym zadaniem radnego jest kontrola celowości i gospodarności decyzji podejmowanych przez wójta/burmistrza. Może być ona prowadzona jedynie przez Radę Gminy. Takie instytucje jak Regionalna Izba Obrachunkowa czy Wojewoda mają ustawowy zakaz zajmowania się taką kontrolą.
3. Gmina ze swojego budżetu winna finansować szkolenia dla obecnych i przyszłych radnych w zakresie umiejętności niezbędnych dla pełnienia ich funkcji. Oczywiście także dla swoich urzędników. Wyzwania jakie przed nimi stoją w zakresie realizacji zadań Gminy wymagają permanentnego samokształcenia. Szkoleniami takimi może zająć się sama gmina, i/lub działające na jej terenie organizacje pozarządowe.
4. Okres pełnienia funkcji radnego może być dla niego początkiem dalszej kariery zawodowej, nie tylko w strukturach samorządowych. Oczywiście tylko wtedy, jeśli zadba on o swoje samokształcenie i stanie się w czasie swojej kadencji doświadczonym specjalistą w jakimś zakresie prowadzonej przez Gminę działalności.

Radny bezradny to określenie znane. Skąd się wzięło? Dlaczego jest bezradny, a więc mało skuteczny? Czy nie chce spełniać oczekiwań lokalnej społeczności? A może nie potrafi? Aby odpowiedzieć sobie na te pytania należy najpierw zastanowić się, czego od niego oczekujemy. A może czego oczekiwać powinniśmy?
czytaj dalej…

Poszukiwany, poszukiwana. Kogo wybrać na wójta/burmistrza?

GŁÓWNY PRZEKAZ:
1. Wójt/burmistrz powinien wypełniać rolę „architekta konsensusu”, wysłuchiwać zróżnicowanych opinii (potrzeb) mieszkańców i brać je realnie pod uwagę przy definiowaniu swoich zamierzeń, a następnie możliwie efektywnie je realizować.
2. Rola mieszkańców gminy w podejmowaniu decyzji dotyczących ich „małej ojczyzny” nie może ograniczać się do wyboru wójta raz na kilka lat. Powinni oni współdecydować o ważnych sprawach, które ich dotyczą, także pomiędzy wyborami.
3. Przyjęcie jako głównego kryterium wyboru kandydata na wójta, że powinien być „nasz” nie leży najczęściej w interesie ogółu mieszkańców. Powinniśmy szukać go wśród jak najszerszego kręgu osób, których jeszcze nie znamy.
4. Nie wystarczy, że dany kandydat jest popularny i lubiany w lokalnej społeczności. Kluczowym kryterium wyboru winny być jego kompetencje do pełnienia funkcji wójta/burmistrza.
5. Kryteria wyboru wójta/burmistrza winny być zupełnie inne niż kryteria wyboru posłów czy senatorów. W wyborach samorządowych rola partii politycznych winna być zatem znacznie ograniczona.

Każde nadchodzące wybory samorządowe są czasem pogłębionej refleksji nad sposobem funkcjonowania naszych „małych ojczyzn”. I nie tylko. Mamy przy ich okazji szansę wprowadzenia zmian poprzez wybór innych ich włodarzy, w szczególności wójtów czy burmistrzów. Jawi się przy tym pytanie: według jakich kryteriów dokonywać tych wyborów? I jak znaleźć najlepszych  kandydatów na te funkcje?
czytaj dalej…

List otwarty do radnych Gminy Lesznowola

Zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie działań, które mogłyby zmienić postawę Pani Wójt oraz zatrudnionych przez nią urzędników w zakresie udostępniania informacji publicznych.

Już od dwóch lat staram się o ujawnienie treści umów, jakie zostały zawarte przez nią na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło.  Początkowo Pani Wójt twierdziła, że nie są one informacją publiczną. WSA swoim wyrokiem z dnia 12 XI 2015 roku (II SAB/Wa 810/15) stwierdził, że jednak są. Po tym rozstrzygnięciu, urzędnicy Gminy nadal odmawiali ujawnienia nie tylko całych umów, ale nawet tylko niektórych ich zapisów. Kolejną wymówką był fakt, że były one sporządzone w formie aktu notarialnego, a jeszcze następną, że są w nich klauzule o tajemnicy handlowej (ale nie udostępniono ich treści, co nasuwa podejrzenie, że poświadczono tu nieprawdę). Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło decyzje odmowne powołujące się na te nowe argumenty i nakazało ponowne rozpatrzenie moich wniosków. Nie pomogło.

Ujawnienie tych umów jest ważne, gdyż może rozstrzygnąć wątpliwość, czy ich zawarcie naraziło mieszkańców Lesznowoli na wielomilionowe straty (nawet rzędu kilkudziesięciu milionów). O ile wiem nawet Państwo nie znają ich treści, może tylko wybrane osoby? Co prawda sprawa ta może zostanie wyjaśniona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które jak się dowiedziałem niedawno, zajęło się Lesznowolą, ale to nie zmienia problemu, o którym piszę.

Od dwóch lat Pani Wójt odmawia także udostępnienia informacji na temat zasad przyznawania nagród pracownikom urzędu pełniącym funkcje publiczne. Nie pomógł tu nawet wydany w tej sprawie wyrok WSA nakazujący Pani Wójt rozpatrzenie mojego wniosku (II SAB/Wa 633/16). To tylko niektóre przykłady.

Co prawda zwracałem się już do Państwa w imieniu Stowarzyszenia Kwiryta, aby poruszonymi wyżej tematami zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, ale nie było na to zgody. Dlaczego? Przecież kontrola gospodarności decyzji organu wykonawczego to podstawowy obowiązek radnych.  Przy okazji proszę Państwa raz jeszcze o ujawnienie czy Państwa krewni są zatrudniani w gminie. Nie chcecie Państwo tego ujawnić (poza dwoma osobami), ale jeśli nie ma to wpływu na Państwa decyzje to nie powinniście mieć z tym problemu.

Wierze jeszcze, że prywatne korzyści ze sprawowania funkcji radnego nie decydują o Państwa postawie, stąd niniejszy apel. Co prawda Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola stwierdziła, że kontrola działalności wójta winna być przeprowadzana jedynie przez uprawnione do tego organy, ale jak to jej stanowisko powinni rozumieć mieszkańcy, w tym ja? Czy zamiast prosić radnych o wyjaśnienie różnych kwestii, powinniśmy zwracać się o to do prokuratury? Dwa lata temu na pytanie zadanie mi na Facebooku o to czy zamierzam zgłosić swoje wątpliwości do tej instytucji, odpowiedziałem, że nie zamierzam, chyba że byłyby ku temu specjalne, szczególnie ważne powody. Czy niechęć Rady Gminy do wyjaśniania istotnych problemów, pojawiające się przypadki poświadczania przez urzędników nieprawdy czy nieuwzględnianie przez nich niektórych postawień SKO czy WSA można zaliczyć do takich powodów?

Mam nadzieję, że Państwo właściwie zareagujecie na ten niniejszy apel i zadane powyżej pytania stracą swoją aktualność.

 

Z poważaniem

Jacek Barcikowski

Gmina Lesznowola pod lupą prokuratury?

W dniu 8 czerwca b.r. sejm przyjął nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa), która między innymi nadaje RIO uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli gospodarności i celowości decyzji finansowych jakie zapadają w gminach (dotyczących zaciągania zobowiązań stanowiących dług publiczny), a także całej gospodarki finansowej pod względem rzetelności. Do tej pory Izby mogły jedynie kontrolować tego rodzaju decyzje pod względem ich formalnej zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Nie mogły natomiast badać przejawów niegospodarności. Warszawska RIO w swoich opiniach dotyczących Gminy Lesznowola podkreślała, że nie dotyczą one kwestii gospodarności i celowości podejmowanych tu decyzji finansowych, gdyż ich kontrola należy do rady gminy. Zmieniona ustawa nie tylko umożliwia Izbom tego rodzaju kontrolę decyzji wójtów, ale także zobowiązuje je do składania doniesień m.in. do prokuratury jeśli w czasie kontroli stwierdzą, iż istnieje uzasadnione podejrzenie, że np. urzędnicy gminy (w tym wójt) dopuścili się niegospodarności czy podjęte przez nich decyzje były niecelowe. Jakie ten fakt może mieć konsekwencje dla władz w Gminie Lesznowola? Wydaje się, że poważne. czytaj dalej…

Czy Gmina Lesznowola może w najbliższym czasie „zbankrutować”?

Czy Gmina Lesznowola może w najbliższym czasie „zbankrutować”, a jeśli tak, to jakie mogą być konsekwencje takiego stanu rzeczy dla jej mieszkańców czy władz? Co w ogóle oznacza to pojęcie? Czy przyczyną „bankructwa”  może być konieczność zwrotu ogromnych zaliczek, jakie gmina otrzymała od firm, z którymi zobowiązała się podpisać umowy na 30-letnie użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło (a poprzez to utrata płynności)? Mowa tu o kwocie rzędu 118 milionów złotych a może i znacznie wyższej. Czy Gmina będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań jeśli staną się one wymagalne (o ile już przynajmniej częściowo nie są) np. z powodu utraty prawa własności do tych gruntów – a bardzo wiele na to wskazuje, że tak się stanie?  czytaj dalej…

Czy Gmina Lesznowola utraci tereny po KPGO Mysiadło? Najnowsze fakty.

Niestety wszystkie dotychczasowe procesy dotyczące terenów po KPGO Mysiadło potwierdzają obawy o to, iż Gmina Lesznowola utraci własność zdecydowanej większości (ok. 90%) terenów po KPGO Mysiadło. Na dzień dzisiejszy jest niemal pewnym, że to tylko kwestia czasu. Gmina Lesznowola przegrała bowiem z następcami prawnymi byłych właścicieli tych gruntów wszystkie dotychczasowe procesy przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) a ostatnio także przed sądem cywilnym (Sąd Okręgowy w Warszawie). Jeszcze do niedawna rozstrzygnięcie przed tym ostatnim sądem Pani Wójt uznawała za kluczowe.  czytaj dalej…

Z kim Pani Wójt Gminy Lesznowola robi interesy?

Ważną i ciekawą kwestią jest to z kim Pani Wójt robiła i robi interesy na dużą skalę, w tym z kim podpisała przedwstępne umowy użytkowania gruntów po KPGO Mysiadło w sytuacji, gdy nie była pewna czy pozostaną one własnością gminy. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważne ze względów na konsekwencje tych decyzji, tj. czy kwestie te mają pozytywny czy negatywny wpływ na interesy mieszkańców Gminy Lesznowola. Niestety sporo wskazuje na to, że konsekwencją takiej współpracy nie były korzyści dla  lokalnej społeczności  i na to, że umowy podpisywane z tymi firmami nie były zawierane na zasadach rynkowych. Wiele faktów świadczy raczej o ogromnych korzyściach dla tych powiązanych ze sobą podmiotów prywatnych, kosztem interesu lokalnej społeczności.  czytaj dalej…

Czy władzom Gminy Lesznowola można zarzucić niegospodarność?

Nadal nie zostały wyjaśnione wątpliwości co do gospodarności szeregu decyzji podjętych w ostatnich latach przez władze gminy. Mowa tu między innymi o umorzeniu z niejasnych powodów ponad 620 tysięcy złotych podatków firmom z Wólki Kosowskiej czy o podpisaniu umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło z firmami SETE sp. z o.o. i SENA sp. z o.o. (powiązanymi z podmiotami, którym umorzono podatki). Informacje dostępne na ten temat na stronie gminy i pozyskane w ramach wniosków o dostęp do  informacji publicznej, dają podstawy do opinii, iż umowa z firmą SENA sp. z o.o. naraziła Gminę Lesznowola na stratę (utracone korzyści)  rzędu 8 milionów złotych a z firmą SETE sp. z o.o. nawet wielokrotnie większą.  czytaj dalej…

Jakie jest realne zadłużenie Gminy Lesznowola?

Do problemu długu jednostek samorządu terytorialnego  można podejść na wiele sposobów, najważniejsze są jednak konsekwencje jego istnienia, w tym problem, kiedy jest on korzystny i bezpieczny, a kiedy niesie zbyt duże zagrożenie. W ustawie o finansach publicznych przyjęto, że jego bezpieczną granicę określają przyjęte w niej limity. Niestety do liczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia bierze się pod uwagę jedynie zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, pomijając całą resztę o podobnym charakterze, która może nieść za sobą ogromne ryzyko. Przykładem jego „zmaterializowania się” jest Gmina Ostrowice, w której wprowadzono zarząd komisaryczny, ze względu na jej dług, który nie był uwzględniany do wyliczania limitu zadłużenia, a jej wójtowi i skarbnikowi postawiono zarzuty prokuratorskie. czytaj dalej…

Widmo „bankructwa” Gminy Lesznowola w latach 2012 i 2013.

O widmie „bankructwa” Gminy Lesznowola pisały w tamtym czasie media. Przykładowo można wspomnieć tu o artykule zamieszczonym na stronie www.portalsamorządowy.pl  [źródło]. W końcu 2012 i w pierwszych trzech kwartałach roku 2013 gmina miała poważne kłopoty ze względu na jej bardzo wysoki dług, który pod koniec roku 2012 wynosił ok. 85, 8 mln zł. Zobowiązania te stanowiły ok. 78 % wykonanych dochodów w 2012 roku przy ustawowym ich limicie na poziomie 60% (określonym w art. 170, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych). Przekroczenie tego limitu groziło utratą płynności finansowej, a w konsekwencji być może nawet zawieszeniem lub odwołaniem organów gminy i wprowadzeniem zarządzania komisarycznego (na podstawie art. 96 i 97 ustawy o samorządzie gminnym).  czytaj dalej…

List otwarty do radnych w sprawie obowiązującej w gminie Strategii Rozwoju Gminy do roku 2021

Depositphotos_34597121_xsSzanowni Państwo, 

Zostali Państwo wybrani w ostatnich wyborach jako przedstawiciele mieszkańców Gminy Lesznowola, aby reprezentować ich interesy i dbać o rozwój gminy i poprawę warunków życia naszej lokalnej społeczności. Część z Państwa zasiadała już w Radzie Gminy w poprzedniej kadencji i uchwaliła w dniu 29 listopada 2011 roku „Strategię Rozwoju Gminy Lesznowola do Roku 2021”. Dokument ten (nazywany przeze mnie dalej „Strategią”), pomimo to, że większość jego treści ma charakter propagandowy, to jednak zawiera w swoim podsumowaniu jakieś kierunki działań, które winny być obowiązujące dla osób uczestniczących w zarządzaniu naszą gminą. Niestety nawet te przyjęte plany strategiczne nie były w ciągu ostatnich trzech lat realizowane, a już na pewno nie w sposób zadawalający.  czytaj dalej…

Jaki powinien być radny?

misunderstandingNasza polska kulawa demokracja lokalna rodzi się w bólach i ciągle mamy z nią problem. Dlatego warto wszystkim zadawać pytanie o to „jaki powinien być radny” . Namawiam do trochę głębszej refleksji nad tym pytaniem zarówno wybierających jak i wybieranych. W niniejszym tekście przedstawię kilka swoich uwag i pytań związanych z tym problemem. Większość z nich poruszałam już na różnych forach fb, ale mechanizm tego medium puścił je już w większości w niepamięć…  czytaj dalej…