Artykuły o sprawach publicznych dotyczące lokalnej społeczności Gminy Lesznowola. Te, które uznacie Państwo za interesujące udostępniajcie Waszym znajomym na portalach społecznościowych.

Czy przekraczam dozwoloną krytykę działań wójta, radnych oraz pracowników Gminy Lesznowola?

Jacek Barcikowski
Obywatelski Think Tank Lesznowola

Do:
Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska
Radni Gminy Lesznowola (wszyscy)
Pracownicy Urzędu Gminy Lesznowola oraz jej jednostek organizacyjnych – wszyscy.


PROŚBA

Na stronie internetowej gminy w treści dokumentu „Gospodarka odpadami. Raport Gminy cz. 3 – Podsumowanie” pojawiło się następujące stwierdzenie zastępcy wójta, Pani Pajewskiej-Iszczyńskiej:

„W przestrzeni publicznej często pojawiają się opinie krytyczne na temat działalności pracowników samorządowych czy radnych. Krytyka jest sprawą normalną (każdy ma bowiem prawo do wyrażania własnych opinii) i wpisaną w specyfikę wykonywanego zawodu. Jednakże pojawiające się w ostatnim okresie publikacje i komentarze przekraczają granicę dozwolonej krytyki, naruszając tym samym dobra osobiste Gminy, jej pracowników i radnych”.

Na początek pragnę poprosić wszystkich  pracowników i radnych gminy o przesłanie potwierdzenia, że Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska ma Państwa upoważnienie do kierowania wobec mieszkańców Gminy Lesznowola oskarżeń sformułowanych w powyższym cytacie (na mój adres poczty elektronicznej info@obywatelskithinktank.org ).

Z kontekstu wszystkich części w/w dokumentu można przypuszczać, iż uwaga ta dotyczy także mnie. W związku z tym, zwracam się do wszystkich osób, do których zaadresowałem niniejsze pismo, o przedstawienie własnego stanowiska w tej sprawie, tj. czy Pani wice-wójt wypowiedziała się w Państwa imieniu. Jeśli tak, to proszę o przesłanie  na mój adres mailowy podany wyżej cytatów z moich wypowiedzi, które według Państwa naruszały Państwa  dobra osobiste. Proszę też o wskazanie, które z  opublikowanych przeze mnie danych  uważacie Państwo za nieprawdziwe i dlaczego. Swój apel kieruję oczywiście także do Pani Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej.

Po otrzymaniu od Państwa wyżej wymienionych opinii odniosę się do nich. Jeśli faktycznie do zamieszczonych  przeze mnie w Internecie treści wkradły się jakieś błędy, sprostuję je, i przeproszę za ich popełnienie na tym samym forum, gdzie je opublikowałem. Podkreślam przy tym, że wszystko to co publikuję w Internecie, w tym na  stronie FB Obywatelski Think Tank Lesznowola, nie jest krytyką personalną żadnych osób, a jedynie wybranych ich decyzji i działań (ew. zaniechań) i ich wpływu na dobro lesznowolskiej społeczności.

Zapraszam także wszystkich Państwa do udziału w dyskusjach na forum grupy na Facebooku Obywatelski Think Tank Lesznowola. Możecie tam Państwo na bieżąco odnosić się do publikowanych na tym forum treści, zarówno przeze mnie, jak i innych mieszkańców naszej Gminy. Deklaruję przy tym, jako administrator tej strony, że dokładam wszelkich starań, aby eliminować z niej wszelkie powszechnie uznawane za obraźliwe dla kogokolwiek wypowiedzi.
Kieruję to pismo indywidualnie do wszystkich wymienionych na wstępie osób w dostępny dla mnie sposób, tj. poprzez  skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Lesznowola.  Mam nadzieję, że zostanie ono przekazane Państwu niezwłocznie.

Jacek Barcikowski

Nadchodzi tornado?

Wójt gminy ma prokuratorskie zarzuty i zakaz pełnienia swoich obowiązków. Zarzuty karne postawione zostały także jej byłym pierwszym zastępcom oraz skarbnik gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwały Rady Gminy w sprawie emisji 29 milionów złotych obligacji oraz korygujące budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Wkrótce dowiemy się jak potraktuje kolejne decyzje RG. Radni zatwierdzili horrendalne stawki opłat za wywóz śmieci będące wynikiem podejrzanego przetargu.
Czy to jednak tylko „wierzchołek góry lodowej”? Czy to co najgorsze w Lesznowoli dopiero się wydarzy? I dla kogo najgorsze? Dla wójta, urzędników, radnych czy mieszkańców Gminy? Osobiście myślę, że prawdziwe tornado dopiero nadejdzie. Oczywiście nie to pogodowe. I to w niezbyt odległej przyszłości, może nawet bardzo szybko. Dlaczego?
czytaj dalej…

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Cz.4. Co dalej?

Od kilku tygodni, gdy zacząłem publikować swoje opinie dotyczące zasadności horrendalnych podwyżek opłat za wywóz śmieci, spotykam się z pytaniami typu „I co możemy z tym zrobić?” Obawiam się jednak, iż niektóre osoby zadają tak naprawdę inne pytanie: „Czy ktoś za mnie może z tym coś zrobić?”
W tej części raportu przedstawię Państwu swoją opinię na temat tego, co może zrobić każdy z mieszkańców Lesznowoli w tej sprawie. Każdy, kto nie przyjmie postawy typu „jest jak jest, nie podoba mi się to, ale trudno, muszę się dostosować”.
Jak można więc zareagować na wprowadzone od 1 września astronomiczne podwyżki opłat za wywóz śmieci, w tym na decyzje, które do nich doprowadziły? Potencjalne działania mieszkańców można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczyłbym działania „polityczne”, a do drugiej prawne. Te pierwsze podejmowane przez pojedyncze osoby czy małe grupy mieszkańców jak dotąd nie przyniosły żadnych rezultatów. Radni odmawiają nawet wypełnienia swoich ustawowych obowiązków polegających m.in. na kontroli działalności wójta. Dlaczego? Czyżby wiedzieli, że jest ona niezgodna z prawem i interesami mieszkańców i nie chcą zajmować wobec tego faktu oficjalnego stanowiska? Czy obawiają się, że może być ono nawet podstawą do ich odpowiedzialności karnej? Rada Gminy zatwierdza bez powszechnych konsultacji społecznych wszystko, co podsunie jej wójt. Czy wobec tego istnieje szansa, że mieszkańcy mogą zmienić postawy choć części radnych?
czytaj dalej…

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Cz.3 – Przebieg i rozstrzygnięcie przetargu.

Przygotowując się do napisania tej części raportu, przeanalizowałem zarówno fakty, które miały miejsce przed ogłoszeniem przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola”, jak i sam jego przebieg. Korzystałem przy tym z informacji, które pozyskałem z takich źródeł jak strona BIP Gminy Lesznowola, oficjalna dokumentacja przetargowa, odpowiedzi na moje wnioski o udostępnienie informacji publicznej skierowane do różnych podmiotów. Dokonałem także szeregu kalkulacji bazujących na powyższych danych – część z nich przedstawiłem już we wcześniejszych częściach tego opracowania. W moim przekonaniu, ze wszystkich tych dokumentów wynika jasno, że postępowanie, o którym tu mowa, zostało przeprowadzone na szkodę mieszkańców Lesznowoli. Nie przesądzam przy tym, jakie były powody takich działań – czy wynikały one z przyczyn, które mogą być podstawą zarzutów karnych, czy  też innych (brak kompetencji, nieliczenie się z interesem mieszkańców itd).  O istnieniu tych pierwszych musiałaby oczywiście przesądzić ew. prokuratura, a następnie Sąd. Oceniając decyzje włodarzy Gminy (wójt, radni) należy jeszcze  podkreślić, iż mogli  oni unieważnić przetarg ze względu na zbyt wysokie zaproponowane w nim ceny. Mogli, ale z jakichś względów tego nie zrobili. Skąd wzięły się te moje tezy?  Ich źródłem są następujące okoliczności i argumenty:
czytaj dalej…

Czy Gmina Lesznowola straci kilkadziesiąt milionów złotych? Część 1.

Od czasu do czasu pytam na forum publicznym radnych i lokalnych polityków, dlaczego Wójt Lesznowoli nie wykonuje wyroku NSA, który zapadł 31 grudnia 2018 roku. Nie chcą oni jednak odnieść się do tego faktu. Mieszkańcy naszej Gminy, w tym ci nowi, którzy nie śledzili moich wpisów na forum grupy na FB Obywatelski Think Tank Lesznowola, nie wiedzą jednak, czego dotyczyła ta sprawa. Postanowiłem więc przypomnieć o tym.  Artykuł ten dedykuję również nowym radnym – być może pomoże im on zająć merytoryczne stanowisko przy reakcji na mój wniosek, aby Komisja Rewizyjna RG zajęła się wyjaśnieniem poruszonych tu problemów.
Sąd nakazał Wójt Gminy Lesznowola rozpatrzenie wniosku o udostępnienie kopii umów przedwstępnych, które były zawierane w latach 2013 i 2014 na użytkowanie terenów po  KPGO Mysiadło. Najważniejsze z nich były podpisane z firmami z Wólki Kosowskiej i dotyczyły terenów o łącznej powierzchni ok. 25 ha (mapka – tereny zaznaczone na zielono).  To właśnie te umowy mogą być przyczyną grożących Gminie Lesznowola strat rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, a nawet wyższych.
czytaj dalej…

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Część 2. Decyzja o ogłoszeniu przetargu.

Tę część raportu zacznę od przypomnienia Państwu, że od początku  roku 2018 do lipca tego roku śmieci z terenu Lesznowoli odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Piaseczna. Podstawą była tu umowa podpisana w wyniku przeprowadzonego w końcu 2017 roku przetargu. Zgodnie z jej treścią współpraca ta miała trwać do końca 2020 roku przy niezmienionych warunkach cenowych. Nie przewidywała ona także waloryzacji kosztów świadczonej gminie usługi, poza możliwością zmiany w wyjątkowych okolicznościach wynagrodzenia wynikającej  z art. 144 ustawy prawo o zamówień publicznych (dalej pzp) tj. maksymalnie do 50%. Wynagrodzenie PUK Piaseczno nie zależało od ilości śmieci, które w trakcie 3 lat miały być odebrane od mieszkańców Lesznowoli. Praktyczny skutek tych zasad był taki, że gdyby tych odpadów było mniej niż określiła gmina w warunkach przetargu z 2017 roku, to zapłacilibyśmy za dużo, a w przeciwnym przypadku narażone na straty PUK Piaseczno albo szukałoby oszczędności w jakości świadczonej usługi, albo domagałoby się wzrostu wynagrodzenia.  W tym drugim przypadku zleceniobiorca mógłby wypowiedzieć umowę, ale wtedy byłby zobowiązany do wypłacenia gminie kary umownej w wysokości 10% pozostałego do końca kontraktu wynagrodzenia brutto.
czytaj dalej…

Raport śmieciowy – podwyżki w Lesznowoli. Część 1 – informacje wstępne.

Analizując sytuację w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należy z jednej strony wziąć pod uwagę uwarunkowania rynkowe  i prawne będące rezultatem obowiązujących w Polsce przepisów, a z drugiej strony to co mogą robić  w tych warunkach ich włodarze.To od nich zależy ostatecznie wysokość opłat za wywóz śmieci dla ich mieszkańców – dowodem na to jest ogromne zróżnicowanie stawek obowiązujących w samorządach, które działają w podobnych warunkach.  Niniejszy raport dotyczy obu tych kwestii. Nawiązuje także do cyklu wcześniejszych artykułów „Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli?”
Wiele informacji na temat aktualnej sytuacji odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych w polskich gminach można znaleźć w badaniu  ankietowemu UOKiK  „Badanie rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”.  Do udziału w nim zaproszono wszystkie 302 gminy miejskie tj. gminy znajdujące się we wszystkich województwach i w większości powiatów w Polsce.  Zadano im szereg pytań dotyczących dokonanych w ostatnich latach podwyżek opłat za wywóz śmieci (i planowanych w roku 2019), a także poproszono o opinie dotyczące ich przyczyn. W sprawozdaniu z tego badania czytamy m.in., że: Porównując poszczególne miasta, wysokość opłat płaconych przez mieszkańców jest wciąż bardzo zróżnicowana, podobnie jak ceny oferowane przez instalacje przyjmujące odpady do przetworzenia (RIPOK-i). W szczególności można zaobserwować, zarówno między gminami w zakresie opłat jak i między instalacjami w zakresie cen — różnice kilkukrotne.  Jeszcze więcej danych jest dostępnych bezpośrednio na stronach BIP gmin.  Oba te źródła, a także informacje pozyskane od różnych podmiotów dzięki skierowanym do nich wnioskom o udzielenie informacji publicznej, były podstawą do sporządzenia niniejszego raportu.
czytaj dalej…

Wniosek do Rady Gminy Lesznowola na podstawie art. 241 KPA

Wniosek

W trybie art. 241 KPA, a także w nawiązaniu do art. 63 Konstytucji RP, który mówi o tym, że zgłaszanie petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela zwracam się do Państwa z wnioskiem o to, aby Rada Gminy Lesznowola i jej Komisja Rewizyjna zajęła się, zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z art. 18a, art. 18b i art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, wyjaśnieniem i oceną następujących kwestii:

1. Zasadności decyzji wójt Gminy Lesznowola o skróceniu terminu obowiązywania umowy z PUK Piaseczno na wywóz śmieci, gwarantującej mieszkańcom niższe stawki, rozwiązanej poprzez Aneks nr 2 do umowy Nr RZP.272.5.05.14.2017.

2. Prawidłowości przeprowadzonego w 2019 roku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola z punktu widzenia interesu mieszkańców Gminy Lesznowola.

3. Braku wykonania przez Wójt Gminy Lesznowola prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 listopada 2015 roku sygn. akt II SAB/Wa 810/15 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł w dniu 31 stycznia 2018 roku (sygn. I OSK 1227/16).

4. Zasadności podejmowanych przez Wójt Gminy Lesznowola decyzji, które są podstawą postawionych jej zarzutów karnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie z punktu widzenia interesu mieszkańców.

5. Przyczyn i skutków nie umieszczenia przez Wójt Gminy Lesznowola w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wydatków związanych ze zwrotem otrzymanej w październiku 2013 roku zaliczki w wys. 24,6 mln złotych tytułem podpisanej umowy na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło, a także wypłaconych w związku z tym odsetek w wys. ok. 1,3 mln złotych (podstawa: treść zarzutów wobec wójt).
czytaj dalej…

Tygodnik Passa: Kto następny na „dołek”? – czyli propaganda „pełną gębą”

W ostatnim czasie tygodnik „Passa” zamieścił dwa artykuły autorstwa Tadeusza Porębskiego pt. O tego wójta się nie bójta” i Kto następny na „dołek”?  Nie znam, ani nie będę spekulował na temat przyczyn napisania tych  tekstów, ale jako osoba zamieszkująca w Lesznowoli od ponad ćwierć wieku i aktualnie dobrze znająca panującą w niej  sytuację, postanowiłem podzielić się z Państwem moimi refleksjami na ich temat. Podejście do problemu jakie tu prezentuję podziela bardzo wielu moich sąsiadów.

Zacznę od tego, że zgadzam się z autorem, iż forma zatrzymania wójt Lesznowoli mogła być inna, jeśli jego doniesienia o niej są prawdziwe. Jednak dalsze tezy i opinie autora trudno traktować inaczej jak czystą propagandę.
Autor pisze na wstępie: „Nie mnie oczywiście rozstrzygać, czy zarzuty postawione pani wójt mają rzeczywiście swoje uzasadnienie”. I tu pojawia się najważniejsza wątpliwość co do jego dziennikarskiej rzetelności . Nie interesuje go kluczowa dla mieszkańców Lesznowoli sprawa. Nie jest ważne, za co konkretnie zostały postawione zarzuty. On tak czy inaczej wie, że to granda…
czytaj dalej…

Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli? Część 3 Argumenty radnych.

Im bardziej dogłębnie analizuje się okoliczności radykalnej, 3-krotnej podwyżki opłat dla mieszkańców za wywóz śmieci, tym więcej pojawia się wątpliwości co do jej zasadności, a już na pewno co do rzetelności argumentów przedstawianych przez urzędników gminy czy radnych, które mają ją usprawiedliwiać. Czy byłoby ich mniej, gdyby np. cały przetarg był przeprowadzony w pełni przejrzyście?
Czy postępowanie, w wyniku którego te ceny wzrosły, w ogóle musiało się odbyć? Czy radni, którzy teraz tłumaczą konieczność radykalnych podwyżek opłat dla mieszkańców znają faktycznie przepisy prawa, do których się odwołują? Czy świadomie wprowadzają w błąd mieszkańców poprzez głoszenie półprawd czy nie potwierdzonych niczym tez? A może bezkrytycznie uwierzyli w to, co im przekazał ktoś inny? I dlaczego z uporem nie chcą odpowiadać na zadawane im przez mieszkańców merytoryczne pytania?

Radni w dużej mierze powtarzają „jota w jotę” to co napisali na ten temat urzędnicy – a do tego odniosłem się w poprzedniej części tego artykułu. Mam tu na myśli argumenty, że podwyżka wynikała z konieczności zbilansowania dochodów i kosztów odbioru śmieci, oraz, że jej skala jest spowodowana głównie (wyłącznie?) czynnikami zewnętrznymi w postaci zmiany wysokości tzw. opłaty marszałkowskiej czy innych kosztów ponoszonych przez operatorów RIPOK za korzystanie ze środowiska.
czytaj dalej…

Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli? Część 2 Argumenty urzędników.

Zacznijmy od lektury oficjalnego komunikatu o podwyżce opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów podpisanego przez Panią Iwonę Pajewska-Iszczyńską,  zastępcę Wójta Gminy Lesznowola. Napisała ona o tym radykalnym wzroście, że:
Podwyżka ta spowodowana jest m.in. lawinowo rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wzrostem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów ze 170 zł/t w roku bieżącym do 270 zł/t w 2020 r.

Gdy przeczytałem ten fragment oświadczenia natychmiast skojarzyłem go z myślą, której autorem jest Georg Christoph Lichtenberg:  Najniebezpieczniejsze kłamstwa to prawdy nieco zniekształcone.

Według danych z opisu przedmiotu zamówienia (punkt 1.8 PROGNOZOWANA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH, Tabela 2) w okresie, na który ogłoszony był przetarg, ma być odebranych z Gminy Lesznowola 13 479, 71 Mg (Mg to inaczej tona) odpadów zmieszanych, za które obowiązuje opłata marszałkowska. Okres ten obejmuje czas od sierpnia 2019 roku do końca roku 2020, tak więc ilość zaplanowanych śmieci zmieszanych, które mają być odebrane w 2019 roku wynosi 3 964,62 ton, a w 2020 roku 9 515,09 ton (proporcjonalnie). Opłata marszałkowska w roku 2019 wzrosła z 140 zł do 170 zł za tonę, a więc o 30 zł, w kolejnym zaś roku zmieni się z 170 zł na 270 zł. W konsekwencji zwiększenie opłaty marszałkowskiej za podany okres 2019 roku przy ilościach odpadów do odebrania w Lesznowoli wyniesie  118 939,62 zł, a w całym 2020 roku  1 236 961 zł. Razem 1 355 900  zł.

Jeśli odniesiemy te liczby do wartości całej usługi, jaką zaproponował Jarper (20 095 938 zł), to łatwo wyliczyć, że wzrost opłaty marszałkowskiej odpowiada za 6,75 % tej kwoty. Czy wobec tzy wobec tego faktu wzrost opłaty marszałkowskiej ma tak istotne znaczenie?
czytaj dalej…

Nieuzasadniona skala podwyżki opłat za wywóz śmieci w Lesznowoli? Część 1 Przetarg.

W wyniku przeprowadzonego ostatnio przez Gminę Lesznowola przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podniesione zostały jej mieszkańcom w drastyczny sposób opłaty z tego tytułu. Od 1 września mamy płacić ok. 3 razy więcej niż do tej pory. W związku z tym  nasuwają się oczywiste pytania. Czy musiało dojść do aż takiej ogromnej podwyżki? Czy faktycznie wynika ona wyłącznie z warunków zewnętrznych, niezależnych od włodarzy Gminy Lesznowola? Czy przetarg, o którym tu mowa, został przeprowadzony w sposób zabezpieczający interesy mieszkańców? Czy też mógł być zorganizowany w inny sposób pozwalający na pozyskanie ofert na nieporównywalnie lepszych warunkach (w tym cenowych)?  Dlaczego zasady rozstrzygnięcia przetargu zostały tak zdefiniowane, że gdyby największy konkurent firmy Jarper zaoferował niższą od niego cenę o ok. 5 milionów złotych, to i tak przegrałby przetarg?

W moim przekonaniu, głównym grzechem urzędników i radnych Gminy Lesznowola, który uniemożliwił osiągnięcie znacznie korzystniejszej oferty, jest wybór sposobu przeprowadzenia przetargu na tę usługę. Mam tu na myśli zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego zamiast trybu negocjacyjnego, jakim są negocjacje z ogłoszeniem czy dialog konkurencyjny, a także brak podziału tak dużego zamówienia na mniejsze, dotyczące choćby istotnie różniących się usług jak wywóz odpadów (w tym transport) i ich zagospodarowanie.

Te ogólne tezy opieram na swoim wieloletnim doświadczeniu w organizowaniu przetargów (i to o znacznie większej skali, np. na zlecenie PGE), jak i o poniższe argumenty:
czytaj dalej…

Krótka informacja o tym jak Wójt Lesznowoli wytoczyła proces swoim mieszkańcom

W komentarzach dotyczących przedstawionych Wójt Lesznowoli prokuratorskich zarzutów wrócił temat procesu, jaki wytoczyła ona Stowarzyszeniu Kwiryta. Z racji tego, że nie zapadł jeszcze w nim prawomocny wyrok, unikam komentowania tego sporu, by nie narazić się na oskarżenie o próbę wpływania na ostateczny wyrok Sądu.  Po tym, jak on zapadnie, opublikuję pełne informacje o procesie, wraz ze związanymi z nim dokumentami. Teraz jednak, „wywołany do tablicy” przez media, przedstawiam jedynie krótką informację na ten temat, dla tych, których nie było na sali sądowej.

25 lutego 2016 roku Stowarzyszenie Kwiryta opublikowało na swojej stronie  internetowej dokument zatytułowany „Raport Strażniczy Stowarzyszenia za rok 2015 – Pełen Raport”.  Przedstawione zostały w nim wątpliwości co do zasadności (z punktu widzenia mieszkańców Lesznowoli) podjęcia szeregu decyzji przez wójt Gminy Lesznowola. Chodziło m.in. o podpisywanie umów na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło w sytuacji, gdy istniały uzasadnione roszczenia do tych terenów (potwierdzone wyrokiem WSA i decyzją Ministra Rolnictwa) czy zasadności umarzania podatków firmom z Wólki Kosowskiej. Inne zastrzeżenie dotyczyło braku zagwarantowanych środków na budowę Centrum Edukacji i Sportu. W swoim raporcie Stowarzyszenie wskazało kilkadziesiąt dokumentów źródłowych, na którym go oparli.
czytaj dalej…

Zarzuty dla Wójt Lesznowoli – list otwarty do radnych

Szanowni Państwo,

Przepis art. 18a. ust. 1.  ustawy o samorządzie gminy stanowi, że: „Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną”. Mieszkańcy Lesznowoli, kilka dni temu, dowiedzieli się o zarzutach prokuratorskich postawionych Wójt Gminy Lesznowola. O decyzjach i działaniach, które były niewątpliwie ich podstawą, radni, przynajmniej ci, którzy byli nimi także w poprzedniej kadencji, wiedzą już od lat. W marcu 2016 roku trafił bowiem do nich wniosek skierowany przez Stowarzyszenie Kwiryta, w którym jego autorzy prosili o zorganizowanie spotkania (sesji rady), na której mogłyby być omówione wyżej wymienione problemy (treść wniosku).

W kwietniu 2016 roku trafił natomiast do Rady Gminy Lesznowola wniosek, o to, aby jej Komisja Rewizyjna przyjrzała się wątpliwościom dotyczącym zasadności umarzania przez Panią Wójt podatków bardzo bogatym firmom z Wólki Kosowskiej czy zasadności podpisywania z tymi firmami umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło. Wniosek dotyczył także innych  decyzji sprzecznych, w opinii Stowarzyszenia,  z interesem mieszkańców Lesznowoli (treść wniosku).
czytaj dalej…

Czego szczegółowo dotyczą zarzuty dla wójt Lesznowoli?

W ostatnich dniach o Lesznowoli stało się głośno w całej Polsce za sprawą zatrzymania jej wójta przez CBA. Prasa lokalna i ogólnopolska pisze o 6 postawionych jej zarzutach. Na oficjalnej stronie Biura możemy przeczytać taki oto komunikat w tej sprawie:
„W toku prowadzonych czynności zgromadzono materiał wskazujący na możliwe nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy poprzez zawarcie w 2013 r. i 2014 r. umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Podjęcie niezasadnej decyzji o odstąpieniu od jednej z umów skutkowało wypłaceniem odsetek w wysokości ok. 1,3 mln zł i tym samym wyrządzenie szkody w majątku gminy. Ustalenia śledczych wskazują ponadto na przekroczenie uprawnień w zakresie czynności podejmowanych jako organ podatkowy w latach 2012 – 2015, poprzez niezasadne umarzanie należności podatkowych na rzecz szeregu powiązanych ze sobą spółek, w celu osiągnięcia przez te spółki korzyści majątkowej w wysokości ok. 2,6 mln zł”.

O co tak naprawdę chodzi? W sieci pojawiają się różne spekulacje na ten temat. Najczęściej wygłaszają je osoby, które nie mają pojęcia o tym, jakie fakty były podstawą postawionych Pani Wójt zarzutów. Tymczasem, nie jest trudno powiązać je z faktami, o których Państwu przypomnę. Robię to   by każdy z czytelników mógł samodzielnie dokonać oceny zaistniałej sytuacji nie na podstawie własnego „widzimisię” a rzetelnych informacji.
czytaj dalej…

Mieszkańcy Nowej Iwicznej mają być wpuszczeni w tunel czy „w kanał”?

W piątek 18 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Nowej Iwicznej. Zostali oni zaproszeni przez Sołtys Anię Pietrzak oraz radnych powiatowych z tego rejonu. Tematem była ew. budowa w ulicy Krasickiego tunelu pod przejazdem kolejowym. Zadeklarowanym celem spotkania miało być uzyskanie opinii przybyłych osób dotyczącej tej inwestycji. Radnych powiatowych reprezentowali (a może tylko samych siebie?) Pani Magdalena Mika-Kosior i Pan Robert Lichocki. Niestety, o planach dotyczących tunelu nie wiedzieli oni zbyt wiele. Przykładowo, na pytanie, gdzie jest zaprojektowany wjazd i wyjazd z tunelu padła odpowiedź, że: „jego początek i koniec będzie na ulicy Krasickiego”… Można by tę wypowiedź uznać za żart, ale….

Na sali nie było nikogo, kto był w stanie rzeczowo odpowiedzieć na wiele zasadniczych pytań:

Czy w wyniku postania jedynego w okolicy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi ulica Krasickiego nie stanie się drogą tranzytową o nieporównywalnie zwiększonym ruchu, nie tylko dla transportu osobowego, ale i ciężkiego typu „tiry”? Jak ten zwiększony ruch wpłynie nie tylko na komfort zamieszkania, ale także na bezpieczeństwo ludzi, w tym dzieci zdążających do szkoły? Czy i w jaki sposób tunel wpłynie na możliwość włączenia się do ruchu na ul. Krasickiego z ulic i posesji, które będą znajdowały się wzdłuż wjazdu do niego? Czy z racji tego, że wyjazd na Krasickiego z dochodzących do niego ulic może zostać niemal całkowicie zablokowany, nie przeniesie się on na ul. Graniczną, co może zablokować w jeszcze większym stopniu wyjazd na ul. Puławską? Jak będzie w tunelu rozwiązany problem jego odwodnienia? Czy ulewne deszcze nie będą go zalewały powodując całkowitą blokadę przejazdu na długi czas (znacznie dłuższy niż opuszczone szlabany)? Jak się ma ew. realny termin zakończenia budowy tunelu (i jej czas) do czasu oddania do użytku zapowiadanej budowy drogi S7 i 721? Jak wpłynie na ruch w Nowej Iwicznej oddanie do użytku tych inwestycji? I czy w trakcie budowy drogi 721 ulica Krasickiego nie przejmie całego (czy choćby dużej części) dotychczasowego jej ruchu? Czy w związku z budową będzie konieczność poszerzenia ulicy Krasickiego i w jaki sposób? Czy w związku z tym, będzie konieczność wywłaszczenia osób mieszkających wzdłuż Krasickiego i których konkretnie?
czytaj dalej…

Wybory w Lesznowoli 2018 rok część 2 PODSUMOWANIE

 

GŁÓWNE TEZY:
1. W nadchodzących wyborach za urzędującą Panią Wójt zagłosują osoby, które ocenę jej działalności opierają na sponsorowanych artykułach w lokalnej prasie czy innych materiałach propagandowych, finansowanych z budżetu gminy. Należą do nich między innymi dyplomy za „osiągnięcia”, które są przyznawane za odpowiednią opłatą. Głos „za” oddadzą też niewątpliwie osoby, które łączą z gminą różne interesy. Te same osoby zagłosują na komitet wyborczy utworzony przez Panią Wójt.

2. Na komitety występujące pod szyldem dużych partii politycznych (PiS, PO w koalicji z Nowoczesną) zagłosują na głównie osoby, które są ich „twardym” elektoratem. One nie będą się zastanawiały zbytnio nad tym, jak w przyszłości radni z tych komitetów przysłużą się lokalnej społeczności. Dla nich najważniejszym celem walki o mandaty będzie osiąganie „przyczółków” przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.  Takim osobom nie będzie przeszkadzała świadomość, że jeśli „ich” radni staną wobec wyboru, czyj interes wybrać – lokalnej społeczności czy partyjny – to zawsze wybiorą ten drugi.
3. Na czwarty z komitetów, Nowa Lesznowola, zagłosują osoby, które są świadome rzeczywistej sytuacji w gminie, więc uważają, że wymiana jej radnych i wójta jest konieczna. Takie, które jednocześnie chcą, aby wybrani radni w pierwszej kolejności reprezentowali interesy lokalnej społeczności, a nie partyjne. Będą to osoby, które są przekonane, iż nadszedł najwyższy czas na pro-obywatelskie zmiany w sposobie zarządzania gminą, i które nie akceptują całkowitego braku transparentności przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących lokalnej społeczności, ignorowania przez gminnych włodarzy obowiązującego prawa, sądowych wyroków itd.

czytaj dalej…

Komentarz na temat monitorowania jakości powietrza na terenie powiatu piaseczyńskiego

Autorem zamieszczonego tu komentarza jest Pan Mariusz Zdunek. Za pośrednictwem tego forum przedstawia mieszkańcom swoją analizę tego, co robi się w gminach powiatu piaseczyńskiego w zakresie dbania o bardziej czyste powietrze. Najwięcej uwagi przy tym zwraca na rozwiązania zastosowane w Gminie Lesznowola. We wstępie do swojego opracowania pisze on, że: Chyba każdy mieszkaniec naszej gminy zetknął się ze śmierdzącym, gęstym powietrzem w miejscu zamieszkania. Patrząc na mapy ze wskazaniami istniejących czujników monitorowania jakości powietrza, zastanawiamy się dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze?
W dalszej jego części odpowiada sobie na powyższe pytanie w odniesieniu do Gminy Lesznowola w następujący sposób: Niby gmina uruchomiła kilka punktów monitorowania powietrza, ale wygląda to na typowy trik marketingowy. Patrzę na wskazania i oczom nie wierzę, wszędzie wspaniałe powietrzeczytaj całe opracowanie.

Wybory w Lesznowoli 2018 rok część 1

Na prośbę jednej z mieszkanek Lesznowoli przedstawiam garść najbardziej istotnych informacji dotyczących nadchodzących wyborów samorządowych w Lesznowoli. Są one przeznaczone dla osób, które nie interesowały się do tej pory zbytnio sprawami publicznymi, więc może im brakować nawet podstawowych informacji.

Zacznę od zasad jakie będą tu obowiązywały i ich podstaw prawnych. W dniu 21 października mamy dokonać wyboru  21 radnych oraz wójta Gminy Lesznowola. Podstawą prawną ich przeprowadzenia jest Kodeks Wyborczy (wybory radnych Dział VII, wójta Dział VIII).  Jaka jest rola radnych i wójta? Co należy do ich obowiązków? Jakie mają kompetencje i o czym mogą decydować a o czym nie? Jest tu sporo obiegowych opinii i przekonań, które często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.   czytaj dalej…

Zagospodarowanie terenów Mysiadła. Wizja czy iluzja?

Od wielu lat mieszkańcy Lesznowoli, a szczególnie wchodzącego w jej skład Mysiadła zadają sobie pytanie: co powstanie na ponad 83 ha terenów po KPGO Mysiadło. I oczywiście czy Gmina ma szansę utrzymać własność tych nieruchomości.  Wiadomo bowiem już od końca 2012 roku, że może  je stracić na rzecz następców prawnych byłych właścicieli tego obszaru. I wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Batalia sądowa w tej kwestii jeszcze się nie skończyła, ale włodarze Lesznowoli przegrali niestety do tej pory wszystkie postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) i sądem cywilnym (a wcześniej także przed Ministrem Rolnictwa). Świadomość tych problemów nie przeszkodziła jednak Pani Wójt i radnym wydać kilkuset tysięcy złotych na koncepcję zagospodarowania tych terenów. Czy celem jej sporządzenia była wizja rozwoju Mysiadła czy jedynie stworzenie przedwyborczej iluzji?
czytaj dalej…

Tajemnice włodarzy Lesznowoli – cz. 1 treść umów z firmami z Wólki Kosowskiej

Jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic włodarzy Gminy Lesznowola jest treść umów przedwstępnych zawartych przez Panią Wójt i Skarbnik z firmami z Wólki Kosowskiej na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło. 
W maju 2015 roku zwróciłem się do Pani Wójt Gminy Lesznowola z wnioskiem o udostępnienie treści tych umów. Pani Wójt już od 3 lat uchyla się od ujawnienia tych dokumentów, pomimo, że SKO, WSA oraz NSA obaliły jej argumenty, które były pretekstem decyzji odmownych w tej sprawie. Ustalenia zawarte w tych umowach są bardzo ważne dla mieszkańców Gminy Lesznowola, gdyż dotyczą m.in. wpłaconych do kasy gminy zaliczek rzędu 100 milionów złotych. Pieniądze te, jak wszystko na to wskazuje, trzeba będzie wcześniej czy później zwrócić, ze względu na niemożność zawarcia przez gminę  przyrzeczonych umów. Konieczność takiego zwrotu w krótkim czasie to z kolei niewątpliwe „bankructwo” gminy. Jedną taką zaliczkę w wy. ok. 9,5 miliona już zwrócono (firmie Black Red White).
czytaj dalej…

Niespełnione obietnice, czyli inwestycje oświatowe w Lesznowoli cz.2. Nowa Iwiczna i Zamienie.

Potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury oświatowej w Gminie Lesznowola rosną od lat. Już w analizie SWOT wykonanej w ramach przyjętej przez Radę Gminy w 2011 roku Strategii rozwoju Gminy Lesznowola do końca roku 2021 zwrócono uwagę, że infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa niedostosowana jest do prognozowanej, wzrastającej liczby ludności. Co się wydarzyło od tamtego czasu? Ilość uczniów we wszystkich gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach wzrosła od roku szkolnego 2010/2011 do roku 2016/2017  o 65 %, ilość oddziałów o 63 % a ilość sal lekcyjnych o 33% (dane z raportów „Informacja o stanie oświaty” dostępnych na stronie internetowej ZOPO). Widać więc w tych ostatnich latach silnie niewspółmierny rozwój infrastruktury oświatowej w stosunku do potrzeb edukacyjnych. Jaka była reakcja włodarzy Gminy Lesznowola na przewidziany już wiele lat temu  wzrost ilości uczniów, którym trzeba zapewnić jak najlepsze warunki nauczania?
czytaj dalej…

Niespełnione obietnice czyli inwestycje oświatowe w Lesznowoli – cz. 1 CEiS

Pisząc o niespełnionych obietnicach dotyczących inwestycji oświatowych w Gminie Lesznowola nie sposób nie zacząć od historii związanej z budową Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wiele lat temu, gdy powstał pomysł budowy tej szkoły w mediach i nie tylko aż kipiało od entuzjazmu. Oczywiście przodowali tu włodarze Gminy, prezentujący jej mieszkańcom fantastyczne wizje. Początkowo inwestycja ta miała być zrealizowana w 2012 roku. Aktualnie mieszkańcy stracili wszelką nadzieję, że będzie ona kiedykolwiek dokończona zgodnie z obietnicami gminnych władz.

W artykule w Muratorze, na dwa miesiące przed wyborami w 2010 roku, czytamy m.in.: W miejscowości Mysiadło przy ulicy Kwiatowej, w gminie Lesznowola powstaje kompleks sportowy: Centrum Edukacji i Sportu. Umowę na realizację tej inwestycji władze gminy podpisały już w maju br. Jej wartość to ponad 32 mln zł brutto. Projekt architektoniczny CEiS powstał w pracowni Franta & Franta. Generalnym wykonawcą Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle jest firma VECTRA SA z Płocka. Inwestycja potrwa 700 dni i zostanie ukończona w kwietniu 2012 roku, przy czym po 500 dniach od rozpoczęcia zadania zostanie oddany do użytku budynek główny szkoły.
czytaj dalej…

List otwarty do radnych Gminy Lesznowola

Zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie działań, które mogłyby zmienić postawę Pani Wójt oraz zatrudnionych przez nią urzędników w zakresie udostępniania informacji publicznych.

Już od dwóch lat staram się o ujawnienie treści umów, jakie zostały zawarte przez nią na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło.  Początkowo Pani Wójt twierdziła, że nie są one informacją publiczną. WSA swoim wyrokiem z dnia 12 XI 2015 roku (II SAB/Wa 810/15) stwierdził, że jednak są. Po tym rozstrzygnięciu, urzędnicy Gminy nadal odmawiali ujawnienia nie tylko całych umów, ale nawet tylko niektórych ich zapisów. Kolejną wymówką był fakt, że były one sporządzone w formie aktu notarialnego, a jeszcze następną, że są w nich klauzule o tajemnicy handlowej (ale nie udostępniono ich treści, co nasuwa podejrzenie, że poświadczono tu nieprawdę). Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło decyzje odmowne powołujące się na te nowe argumenty i nakazało ponowne rozpatrzenie moich wniosków. Nie pomogło.

Ujawnienie tych umów jest ważne, gdyż może rozstrzygnąć wątpliwość, czy ich zawarcie naraziło mieszkańców Lesznowoli na wielomilionowe straty (nawet rzędu kilkudziesięciu milionów). O ile wiem nawet Państwo nie znają ich treści, może tylko wybrane osoby? Co prawda sprawa ta może zostanie wyjaśniona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które jak się dowiedziałem niedawno, zajęło się Lesznowolą, ale to nie zmienia problemu, o którym piszę.

Od dwóch lat Pani Wójt odmawia także udostępnienia informacji na temat zasad przyznawania nagród pracownikom urzędu pełniącym funkcje publiczne. Nie pomógł tu nawet wydany w tej sprawie wyrok WSA nakazujący Pani Wójt rozpatrzenie mojego wniosku (II SAB/Wa 633/16). To tylko niektóre przykłady.

Co prawda zwracałem się już do Państwa w imieniu Stowarzyszenia Kwiryta, aby poruszonymi wyżej tematami zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, ale nie było na to zgody. Dlaczego? Przecież kontrola gospodarności decyzji organu wykonawczego to podstawowy obowiązek radnych.  Przy okazji proszę Państwa raz jeszcze o ujawnienie czy Państwa krewni są zatrudniani w gminie. Nie chcecie Państwo tego ujawnić (poza dwoma osobami), ale jeśli nie ma to wpływu na Państwa decyzje to nie powinniście mieć z tym problemu.

Wierze jeszcze, że prywatne korzyści ze sprawowania funkcji radnego nie decydują o Państwa postawie, stąd niniejszy apel. Co prawda Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola stwierdziła, że kontrola działalności wójta winna być przeprowadzana jedynie przez uprawnione do tego organy, ale jak to jej stanowisko powinni rozumieć mieszkańcy, w tym ja? Czy zamiast prosić radnych o wyjaśnienie różnych kwestii, powinniśmy zwracać się o to do prokuratury? Dwa lata temu na pytanie zadanie mi na Facebooku o to czy zamierzam zgłosić swoje wątpliwości do tej instytucji, odpowiedziałem, że nie zamierzam, chyba że byłyby ku temu specjalne, szczególnie ważne powody. Czy niechęć Rady Gminy do wyjaśniania istotnych problemów, pojawiające się przypadki poświadczania przez urzędników nieprawdy czy nieuwzględnianie przez nich niektórych postawień SKO czy WSA można zaliczyć do takich powodów?

Mam nadzieję, że Państwo właściwie zareagujecie na ten niniejszy apel i zadane powyżej pytania stracą swoją aktualność.

 

Z poważaniem

Jacek Barcikowski

Gmina Lesznowola pod lupą prokuratury?

W dniu 8 czerwca b.r. sejm przyjął nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa), która między innymi nadaje RIO uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli gospodarności i celowości decyzji finansowych jakie zapadają w gminach (dotyczących zaciągania zobowiązań stanowiących dług publiczny), a także całej gospodarki finansowej pod względem rzetelności. Do tej pory Izby mogły jedynie kontrolować tego rodzaju decyzje pod względem ich formalnej zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Nie mogły natomiast badać przejawów niegospodarności. Warszawska RIO w swoich opiniach dotyczących Gminy Lesznowola podkreślała, że nie dotyczą one kwestii gospodarności i celowości podejmowanych tu decyzji finansowych, gdyż ich kontrola należy do rady gminy. Zmieniona ustawa nie tylko umożliwia Izbom tego rodzaju kontrolę decyzji wójtów, ale także zobowiązuje je do składania doniesień m.in. do prokuratury jeśli w czasie kontroli stwierdzą, iż istnieje uzasadnione podejrzenie, że np. urzędnicy gminy (w tym wójt) dopuścili się niegospodarności czy podjęte przez nich decyzje były niecelowe. Jakie ten fakt może mieć konsekwencje dla władz w Gminie Lesznowola? Wydaje się, że poważne. czytaj dalej…

Czy Gmina Lesznowola może w najbliższym czasie „zbankrutować”?

Czy Gmina Lesznowola może w najbliższym czasie „zbankrutować”, a jeśli tak, to jakie mogą być konsekwencje takiego stanu rzeczy dla jej mieszkańców czy władz? Co w ogóle oznacza to pojęcie? Czy przyczyną „bankructwa”  może być konieczność zwrotu ogromnych zaliczek, jakie gmina otrzymała od firm, z którymi zobowiązała się podpisać umowy na 30-letnie użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło (a poprzez to utrata płynności)? Mowa tu o kwocie rzędu 118 milionów złotych a może i znacznie wyższej. Czy Gmina będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań jeśli staną się one wymagalne (o ile już przynajmniej częściowo nie są) np. z powodu utraty prawa własności do tych gruntów – a bardzo wiele na to wskazuje, że tak się stanie?  czytaj dalej…

Czy Gmina Lesznowola utraci tereny po KPGO Mysiadło? Najnowsze fakty.

Niestety wszystkie dotychczasowe procesy dotyczące terenów po KPGO Mysiadło potwierdzają obawy o to, iż Gmina Lesznowola utraci własność zdecydowanej większości (ok. 90%) terenów po KPGO Mysiadło. Na dzień dzisiejszy jest niemal pewnym, że to tylko kwestia czasu. Gmina Lesznowola przegrała bowiem z następcami prawnymi byłych właścicieli tych gruntów wszystkie dotychczasowe procesy przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) a ostatnio także przed sądem cywilnym (Sąd Okręgowy w Warszawie). Jeszcze do niedawna rozstrzygnięcie przed tym ostatnim sądem Pani Wójt uznawała za kluczowe.  czytaj dalej…

Z kim Pani Wójt Gminy Lesznowola robi interesy?

Ważną i ciekawą kwestią jest to z kim Pani Wójt robiła i robi interesy na dużą skalę, w tym z kim podpisała przedwstępne umowy użytkowania gruntów po KPGO Mysiadło w sytuacji, gdy nie była pewna czy pozostaną one własnością gminy. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważne ze względów na konsekwencje tych decyzji, tj. czy kwestie te mają pozytywny czy negatywny wpływ na interesy mieszkańców Gminy Lesznowola. Niestety sporo wskazuje na to, że konsekwencją takiej współpracy nie były korzyści dla  lokalnej społeczności  i na to, że umowy podpisywane z tymi firmami nie były zawierane na zasadach rynkowych. Wiele faktów świadczy raczej o ogromnych korzyściach dla tych powiązanych ze sobą podmiotów prywatnych, kosztem interesu lokalnej społeczności.  czytaj dalej…

Czy władzom Gminy Lesznowola można zarzucić niegospodarność?

Nadal nie zostały wyjaśnione wątpliwości co do gospodarności szeregu decyzji podjętych w ostatnich latach przez władze gminy. Mowa tu między innymi o umorzeniu z niejasnych powodów ponad 620 tysięcy złotych podatków firmom z Wólki Kosowskiej czy o podpisaniu umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło z firmami SETE sp. z o.o. i SENA sp. z o.o. (powiązanymi z podmiotami, którym umorzono podatki). Informacje dostępne na ten temat na stronie gminy i pozyskane w ramach wniosków o dostęp do  informacji publicznej, dają podstawy do opinii, iż umowa z firmą SENA sp. z o.o. naraziła Gminę Lesznowola na stratę (utracone korzyści)  rzędu 8 milionów złotych a z firmą SETE sp. z o.o. nawet wielokrotnie większą.  czytaj dalej…

Jakie jest realne zadłużenie Gminy Lesznowola?

Do problemu długu jednostek samorządu terytorialnego  można podejść na wiele sposobów, najważniejsze są jednak konsekwencje jego istnienia, w tym problem, kiedy jest on korzystny i bezpieczny, a kiedy niesie zbyt duże zagrożenie. W ustawie o finansach publicznych przyjęto, że jego bezpieczną granicę określają przyjęte w niej limity. Niestety do liczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia bierze się pod uwagę jedynie zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, pomijając całą resztę o podobnym charakterze, która może nieść za sobą ogromne ryzyko. Przykładem jego „zmaterializowania się” jest Gmina Ostrowice, w której wprowadzono zarząd komisaryczny, ze względu na jej dług, który nie był uwzględniany do wyliczania limitu zadłużenia, a jej wójtowi i skarbnikowi postawiono zarzuty prokuratorskie. czytaj dalej…