Wybrane orzecznictwo dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej oraz linki do stron poświęconych tej problematyce

OTWÓRZ STRONĘ

Wydatki Gminy Lesznowola na media

Włodarze Gminy Lesznowola corocznie wydają setki tysięcy złotych na promocję gminy. Na co są faktycznie przeznaczone te środki? W roku 2015 było to 557 856 zł, a w roku następnym  957 939 zł (przy zaplanowanych pierwotnie 566 954 zł), a więc bardzo duże kwoty. W rocznych sprawozdaniach finansowych nie znajdziemy tego rodzaju informacji. Postanowiłem więc spróbować to ustalić. Na początek wysłałem do gminy pytanie o to, ile pieniędzy wydała w w latach 2016 i 2017 na współpracę z mediami (ogłoszenia, artykuły sponsorowane, wykup powierzchni reklamowej itd).
Gmina jednak odmówiła mi udzielenia tej informacji. Stwierdziła, że jej nie posiada i że musiałaby dopiero specjalnie dla mnie przygotować, a jej zdaniem nie istnieje szczególnie istotny interes publiczny, aby to zrobić. Wynika z tego prosty wniosek, że takiej informacji nie dostali także np. radni. Czy nie interesowało ich to, na co gmina wydała w ciągu 2 lat ok. 1,5 miliona złotych? Co więcej, pod decyzją odmowną podpisała się Pani Skarbnik. Oznacza to, że ona także nie ma pojęcia na co gmina wydaje tak duże środki. Wiedzą to podobno tylko pracownicy różnych referatów, którzy je wydają, ale nie jest prowadzona ich ewidencja.

czytaj dalej…

Treść umów przedwstępnych na użytkowanie terenów po KPGO Mysiadło

Aby uzyskać informacje dotyczące wspomnianych w tytule umów do Pani Wójt Gminy Lesznowola kierowanych było szereg wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Niestety spotykały się one z decyzjami odmownymi, bądź brakiem odpowiedzi w ogóle, co skutkowało z kolei odwołaniami wnioskodawców do SKO lub WSA. Do tej pory zapadło szereg przegranych przez Panią Wójt wyroków. Ich treści z uzasadnieniem są dostępne poniżej:

1. Wyrok WSA w Warszawie (II SAB/Wa 810/15) , w którym sąd zobowiązał Wójta Gminy Lesznowola do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, m. in. w kwestii umów o których mowa wyżej. Należy tu zaznaczyć, iż sąd oddalił część skargi dotyczącą dwóch pierwszych punktów wniosku, ze względu na oświadczenie P. Wójt, że gmina nie sporządza bilansów skonsolidowanych. Oświadczenie to okazało się niezgodne z prawdą, gdyż skarżący otrzymał takie bilanse sporządzone przez gminę z Regionalnej Izby Obrachunkowej – można je zatem uznać za poświadczenie nieprawdy karane na podstawie  art. 271 Kodeksu karnego.

czytaj dalej…

Płace urzędników Gminy Lesznowola

Regulaminy pracy i wynagradzania pracowników to jeden z ważniejszych instrumentów zarządzania każdą organizacją. Jak te narzędzia są wykorzystywane w gminie Lesznowola dla skutecznego zarządzania? Jak wygląda tu struktura wynagrodzeń poszczególnych pracowników czy system ich nagradzania? 27 lutego oraz 3 lipca 2015 roku skierowałem do gminy wniosek o udostępnienie tych informacji. W dniu 12 marca tegoż roku otrzymałem odpowiedź na niektóre tylko pytania oraz decyzję odmowną dotyczącą pozostałych informacji.

Uzyskane informacje to:
Regulamin wynagradzania 
Regulamin pracy 

Wynagrodzenie wójta 
Wynagrodzenia sekretarza, skarbnika i z-cy wójta 
Wykaz stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy – lipiec 2015


czytaj dalej…